Yritysvastuun avainalueet

Yritysvastuumme avainalueet perustuvat Kemiran strategiaan, sidosryhmien palautteeseen ja sitoutumiseemme vastuullisen liiketavan kansainvälisiin periaatteisiin. Ne heijastavat liiketoimintamme merkittävimpiä taloudellisia, ympäristöä koskevia ja sosiaalisia vaikutuksia.Vastuullinen liiketoimintatapa

Liiketapaperiaatteemme muodostavat perustan vastuulliselle liiketoimintatavalle. Kemiran vaatimustenmukaisuusohjelma toteuttaa liiketapaperiaatteiden viemistä käytäntöön. Periaatteisiin pohjautuvat aihekohtaiset politiikat, standardit ja prosessit ja niihin liittyvät koulutus ja raportointi ovat olennainen osa vaatimustenmukaisuusohjelmaa. Kemiran riskienhallinta keskittyy systemaattisesti ja ennakoivasti tunnistamaan, analysoimaan ja hallitsemaan erilaisia liiketoimintaamme liittyviä riskejä.

Toimitusketjun vastuullisuus

Edistämme toimitusketjun vastuullisuutta vaatimalla tavaran- ja palveluntoimittajien sitoutumista Kemiran liiketapaperiaatteisiin toimitusketjulle. Arvioimme toimittajia sekä toimituskyvyn että vastuullisuuden näkökulmasta, ja sovimme arvioinnin seurauksena mahdollisista parannustoimenpiteistä.

Vastuullinen tuotantotoiminta

Kemiran ympäristöön, työterveyteen, turvallisuuteen ja laatuun (EHSQ) liittyvien toimintojen johtamisjärjestelmät perustuvat ISO-standardeihin 14001 ja 9001 sekä OHSAS 18001 -standardiin. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen voimme vaikuttaa parantamalla tuotantolaitostemme energiatehokkuutta sekä energian hankinnan kautta. Voimme vaikuttaa sekä ympäristövaikutusten että energiakustannusten vähentämiseen erilaisin energiatehokkuustoimenpitein ja valitsemalla energialähteitä joilla on alhaisemman päästötasot.

Vastuu henkilöstöstä

Kemiran henkilöstövastuun keskeiset ohjelmat panostavat henkilöstön kehittämiseen suorituksen arvoinnin ja kehityskeskustelujen kautta, johtajuuden kehittämiseen, henkilöstön sitouttamiseen sekä työterveyteen ja –turvallisuuteen. Työturvallisuuden tunnuslukuna on TRI, joka mittaa rekisteröityjen vahinkojen määrää miljoonaa työtuntia kohti (sekä Kemiran työntekijät että toimipaikoillamme työskentelevät urakoitsijat).

Kestävät tuotteet ja ratkaisut

Innovoimme asiakaslähtöisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Arvioimme tuotteiden taloudelliset, ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset uusien tuotteiden kehitysprosessin jokaisessa vaiheessa. Arvioinnissa huomioidaan vaikutukset sekä Kemiran oman että asiakkaan toiminnan näkökulmasta. Kehitysprosessi tähtää myös kestävämpien raaka-ainevaihtoehtojen tunnistamiseen. Suosimme aina innovaatioita, jotka edistävät kestävää kehitystä verrattuna vastaaviin, jo markkinoilla oleviin tuotteisiin.

Lue lisää sitoutumisestamme tuotevastuullisuuteen (Product Stewardship) tuotteen koko elinkaaren aikana.

Paikallisyhteistyö

Kemira pyrkii edistämään hyviä suhteita yhteisöihin, joissa se toimii. Tavoitteemme on jatkuva vuoropuhelu paikallisyhteisöjen kanssa, jotta voimme ymmärtää liiketoimintaamme liittyviä tarpeita, huolia ja odotuksia sekä vastata niihin. Lisäksi haluamme tarjota omalle henkilöstöllemme mahdollisuuksia osallistua paikallisyhteisöaloitteisiin.