11.02.2021 - Pörssitiedote

Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Vahva suoritus haastavana vuonna

Kemira Oyj, Tilinpäätöstiedote, 11.2.2021 klo 8.30

Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Vahva suoritus haastavana vuonna

Tämä on tiivistelmä Kemiran tilinpäätöstiedotteesta 2020. Täydellinen tilinpäätöstiedote 2020 taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/.

Viimeinen neljännes: Kannattavuus ja rahavirta pysyivät vahvana

  • Liikevaihto laski 8 % 605,6 miljoonaan euroon (657,7) myyntimäärien ja hintojen laskun seurauksena. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, laski 4 %. 
  • Operatiivinen käyttökate kasvoi 20 % 107,9 miljoonaan euroon (90,1) muuttuvien kustannusten suotuisan kehityksen ja kiinteiden kustannusten hyvän hallinnan seurauksena. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 17,8 %:iin (13,7 %). Käyttökate kasvoi 31 % ja oli 91,2 miljoonaa euroa (69,6). 
  • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 34 % ja oli 57,0 miljoonaa euroa (42,4). Liikevoitto kasvoi 84 % ja oli 40,3 miljoonaa euroa (21,9). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka liittyivät pääasiassa Kemiran vastuisiin lakkautettavassa energiayhtiössä.  
  • Liiketoiminnan rahavirta parani 146,4 miljoonaan euroon (142,5). 
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, parani 214 % pääasiassa käyttökatteen kasvun seurauksena ja oli 0,14 euroa (0,05).   

Tammi-joulukuu: Vahva suoritus haastavana vuonna  

  • Liikevaihto laski 9 % 2 427,2 miljoonaan euroon (2 658,8) pääasiassa myyntimäärien laskun seurauksena. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, laski 7 %. 
  • Operatiivinen käyttökate kasvoi 6 % pääasiassa muuttuvien kustannusten suotuisan kehityksen seurauksena ja oli 435,1 miljoonaa euroa (410,0). Myös kiinteiden kustannusten hyvällä hallinnalla oli positiivinen vaikutus. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 17,9 %:iin (15,4 %). Käyttökate kasvoi 8 % ja oli 413,2 miljoonaa euroa (382,3). 
  • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 6 % 237,7 miljoonaan euroon (224,0). Liikevoitto kasvoi 11 % ja oli 215,9 miljoonaa euroa (194,4). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka liittyivät pääasiassa Kemiran vastuisiin lakkautettavassa energiayhtiössä. L
  • Liiketoiminnan rahavirta pysyi vahvana ja oli 374,7 miljoonaa euroa (386,2).
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 19 % 0,86 euroon (0,72) pääasiassa käyttökatteen kasvun seurauksena. 

Osinkoehdotus vuodelle 2020
Hallitus ehdottaa vuoden 2021 yhtiökokoukselle 0,58 euron osinkoa (0,56) osakkeelta eli yhteensä 89 miljoonaa euroa (85). Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä.

Näkymät vuodelle 2021
Liikevaihto

Kemiran liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, odotetaan kasvavan vuodesta 2020 (2020: 2 427 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate
Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman (alle 5%) pienempi kuin vuonna 2020 (435 miljoonaa euroa). 

Näkymien taustaoletukset
COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta vuonna 2021, mutta Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän odotetaan elpyvän vähitellen vuodesta 2020 ennustetun talouskasvun mukaisesti. Kysynnän odotetaan elpyvän erityisesti öljy- ja kaasumarkkinoilla. Näkymissä oletetaan, että Kemiran operatiivisessa toiminnassa ei tapahdu merkittäviä häiriöitä. Valuuttojen odotetaan vaikuttavan negatiivisesti operatiiviseen käyttökatteeseen.
 
Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal: 
Kemiran kannattavuus oli vahva vuonna 2020. COVID-19-pandemia ja sen vaikutukset maailmantalouteen leimasivat toimintaympäristöämme vuoden aikana. Ennakoivien toimenpiteidemme ansiosta vältyimme toimintojemme merkittäviltä keskeytyksiltä vuoden aikana. Kemiran liikevaihto laski kokonaisuudessaan 9 %, mutta pois lukien volatiilimman Oil & Gas -liiketoiminnan ja negatiivisten valuuttakurssien vaikutus liikevaihto laski 2 %. Tämä kertoo liiketoimintamallimme joustavuudesta ja vakaudesta. Kannattavuus parani selvästi liikevaihdon laskusta ja haasteellisesta markkinaympäristöstä huolimatta. Operatiivinen käyttökate oli 435 miljoonaa euroa ja operatiivinen käyttökateprosentti nousi korkealle tasolle (17,9 %) vuonna 2020 kustannusten hyvän hallinnan ansiosta. Lisäksi rahavirta pysyi vahvana.
 
Pulp & Paper -segmentin kannattavuus parani selvästi, ja operatiivinen käyttökateprosentti oli poikkeuksellisen vahva: 17,9 % vuonna 2020. AKD-vahan tuotantolaitoksen käyttöönotto Kiinassa edisti kasvuamme APAC-alueella, ja sillä oli positiivinen vaikutus operatiiviseen käyttökatteeseen. Segmentin liikevaihto laski 4 % vuonna 2020 myyntimäärien laskettua etenkin prosessi- ja funktionaalisissa kemikaaleissa sekä valkaisukemikaaleissa. Yksi vuoden kohokohdista oli sopimuksen jatkaminen UPM-Kymmenen kanssa koskien heidän nykyistä ja tulevaa sellutehdasta Uruguayssa. 

Industry & Water -segmentin suhteellinen kannattavuus parani liikevaihdon laskusta huolimatta. Liikevaihto laski 15 % pääasiassa Oil & Gas -liiketoiminnan vuoksi. Kysynnän elpyminen liuskeöljy- ja -kaasuliiketoiminnassa jatkui vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Segmentin operatiivinen käyttökateprosentti parani edelleen ja oli vahvalla tasolla: 18,0 %. Vuoden aikana käynnistimme onnistuneesti Alankomaiden tuotantolaitoksemme, joka luo perustan kasvullemme kemiallisesti tehostetussa öljyn talteenotossa (CEOR).  

Vuosi 2020 oli kaiken kaikkiaan poikkeuksellinen. Sitoutuneiden työntekijöidemme, uskollisten asiakkaidemme ja muiden tärkeiden sidosryhmiemme ansiosta suorituskykymme pysyi vahvana koko vuoden ajan. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia sidosryhmiämme luottamuksesta vuonna 2020.

Viime vuosina olemme tehneet toimenpiteitä Kemiran kannattavuuden parantamiseksi, ja Kemira on nyt huomattavasti vahvempi yritys. Marraskuussa pidetyn pääomamarkkinapäivän yhteydessä päivitimme  operatiivista käyttökateprosenttia koskevan taloudellisen tavoitteemme sekä osinkopolitiikkamme. Tavoitteenamme on nyt 15–18 %:n operatiivinen käyttökateprosentti (aiemmin 15–17 %) sekä kilpailukykyinen osinko, joka kasvaa ajan myötä (aiemmin ”kilpailukykyinen ja vakaa osinko”). Tulevaisuudessa keskitymme entistä enemmän kannattavaan kasvuun. Odotamme biopohjaisten tuotteiden olevan merkittävä kasvutekijä tulevina vuosina yhä useamman asiakkaan etsiessä biohajoavia ja kierrätettäviä ratkaisuja. Joulukuussa ilmoitimme merkittävistä uusista kumppanuuksista Danimer Scientificin ja DuPontin kanssa biopohjaisten tuotteiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Ne ovat tärkeitä virstanpylväitä tavoitellessamme biopohjaisten tuotteiden 500 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2021 odotamme liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvavan vuoteen 2020 verrattuna (2 427 milj. euroa) . Kannattavuuden osalta odotamme operatiivisen käyttökatteen olevan samalla tasolla tai hieman (alle 5 %) pienempi kuin vuonna 2020 (435 miljoonaa euroa). Vuoden 2020 hyvän tuloksen ansiosta hallitus ehdottaa osingon korottamista 0,58 euroon osakkeelta.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Liikevaihto 605,6  657,7  2 427,2  2 658,8 
Operatiivinen käyttökate 107,9  90,1  435,1  410,0 
Operatiivinen käyttökate, % 17,8  13,7  17,9  15,4 
Käyttökate 91,2  69,6  413,2  382,3 
Käyttökate, % 15,1  10,6  17,0  14,4 
Operatiivinen liikevoitto 57,0  42,4  237,7  224,0 
Operatiivinen liikevoitto, % 9,4  6,4  9,8  8,4 
Liikevoitto 40,3  21,9  215,9  194,4 
Liikevoitto, % 6,7  3,3  8,9  7,3 
Tilikauden voitto 23,8  8,6  138,0  116,5 
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,14  0,05  0,86  0,72 
Sidottu pääoma* 1 964,9  1 998,2  1 964,9  1 998,2 
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, % 12,1  11,2  12,1  11,2 
Sidotun pääoman tuotto*, % 11,0  9,7  11,0  9,7 
Liiketoiminnan rahavirta 146,4  142,5  374,7  386,2 
Investoinnit ilman yritysostoja 66,0  81,4  195,6  201,1 
Investoinnit 66,0  82,5  198,2  204,1 
Rahavirta investointien jälkeen 76,6  60,0  173,3  189,8 
Omavaraisuus, % kauden lopussa 43  43  43  43 
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,80  7,98  7,80  7,98 
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 63  66  63  66 

*12 kuukauden liukuva keskiarvo. 

Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole määritelty IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten orgaaninen kasvu (liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien), käyttökate, operatiivinen käyttökate, operatiivinen liikevoitto, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.  

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista. 

OSINKO JA OSINKOPOLITIIKKA 

Kemira Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 565 621 554 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli -199 602 896 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. 

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 24.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,58 euron osakekohtainen osinko eli yhteensä 89 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,29 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 8.4.2021. Toinen erä 0,29 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2021. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää lokakuulle pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingonmaksun täsmäytyspäivän suunnitellaan olevan  28.10.2021 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 4.11.2021.

Kemira päivitti osinkopolitiikkansa 19.11.2020. Kemiran tavoitteena on jakaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa. 

TALOUDELLISET TAVOITTEET    
Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja 15-18 % operatiivinen käyttökateprosentti. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %. 

Kemira päivitti taloudelliset tavoitteensa 19.11.2020. Kemiran operatiivisen käyttökateprosentin päivitetty tavoite on 15-18 % (aiemmin 15-17 %), muut taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan.

Helsingissä 10.2.2021  

Kemira Oyj    

Hallitus     

TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2021    
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021            27.4.2021
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021             16.7.2021
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021               26.10.2021     

Vuosikertomus 2020 julkaistaan 19.2.2021.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 24.3.2021 klo 13.00.   

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE    
Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään torstaina 11.2.2021 klo 10.30. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Lähetys on englanninkielinen, ja sitä voi seurata yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.kemira.com/company/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla verkkosivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 81710 310. Konferenssitunnus: 85588324#  

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä vedenkäsittelyyn. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi