Yhtiökokous 2023

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 22.3.2023 klo 13.00 alkaen osoitteessa Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuminen kokoukseen ja ennakkoäänestys on päättynyt.

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2023  rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla, jotka eivät osallistu kokoukseen paikan päällä, on mahdollisuus seurata kokousta suoran etäyhteyden välityksellä, ja kirjallisesti kommentoida sekä esittää kysymyksiä chat-toiminnon kautta toimitusjohtajan katsauksen aikana. Chat-toiminnon kautta esitetyt kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Etäyhteyden seuraaminen tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittäminen chat-toiminnon kautta ei tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa.

Etäyhteyteen voi ilmoittautua sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä ja linkki etäyhteyteen lähetetään sähköpostilla täsmäytyspäivän jälkeen.

Täydellinen kokouskutsu 2023

Ilmoittautuminen ja ennakkoon äänestäminen sähköisesti

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 21.2.2023 klo 9.00. Osakkeenomistaja, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.3.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköisesti tällä internetsivulla olevan linkin kautta. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta ilmoittautumisajan aikana.

Yksityishenkilö (yksityinen osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä)
Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen vaaditaan vahvaa tunnistautumista suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Muut kuin yksityishenkilöt
Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen vaaditaan osakkeenomistajan henkilö- tai y-tunnus sekä arvo-osuustilin numero. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäpäivä/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi sekä henkilötunnus/y-tunnus. Osakkeenomistajien Kemira Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Tietosuojaseloste

Ilmoittautuminen kokoukseen ja ennakkoäänestys on päättynyt 16.3.2023

Ilmoittautuminen puhelimitse tai postilla

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 21.2.2023 klo 9.00. Osakkeenomistaja, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.3.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköisen ilmoittautumisen lisäksi myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 20 770 6886, ma-pe klo 9.00 – 16.00 välisenä aikana tai postitse osoitteeseen Kemira Oyj, Yhtiökokous, PL 330, 00101 Helsinki.

Ennakkoon äänestäminen on mahdollista vain sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäpäivä/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi sekä henkilötunnus/y-tunnus. Osakkeenomistajien Kemira Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Tietosuojaseloste

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä saa ilmoittautumisaikana soittamalla numeroon +358 20 770 6886, ma-pe klo 9.00 – 16.00 välisenä aikana.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 16.3.2023 klo 16.00 mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen legal@kemira.com tai postitse Kemira Oyj/Yhtiökokous, PL 330, 00101 Helsinki.

Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä kuvatulla tavalla.

Valtakirjamalli

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisöomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lisätietoja saatavilla www.suomi.fi/valtuudet –sivustolla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 10.3.2023. Osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 17.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Omistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee lisäksi tarvittaessa huolehtia ennakkoäänestyksestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan puitteissa.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä saa ilmoittautumisaikana soittamalla numeroon +358 20 770 6886, ma-pe klo 9.00 – 16.00 välisenä aikana.

Tärkeitä päivämääriä

10.2.2023: Kutsu yhtiökokoukseen julkaistu
21.2.2023 klo 9.00: Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
10.3.2023: Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
16.3.2023 klo 16.00: Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät (suomalaisen henkilökohtaisen arvo-osuustilin omistajat)
16.3.2023 klo 16.00: Määräaika valtakirjojen toimittamiselle
17.3.2023 klo 10.00: Määräaika hallintarekisteröityjen osakkeiden merkitsemiseksi tilapäiseen osakasluetteloon
22.3.2023 klo 13.00: Varsinainen yhtiökokous
24.3.2023: Osingonmaksun täsmäytyspäivä
5.4.2023: Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla kemira.com/yhtiokokous2023 -sivulla
5.4.2023: Ehdotettu osingon ensimmäisen erän maksupäivä
Lokakuu-marraskuu: Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2023 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän.

Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset, kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä tällä internetsivulla ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan alkamista. Kopiot näistä asiakirjoista sekä kokouskutsusta lähetetään osakkeenomistajalle pyynnöstä. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla kemira.com/yhtiokokous2023 -sivulla viimeistään 5.4.2023.

Esityslista
Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023
Hallituksen jäsenehdokkaiden esittely
Tilinpäätös 2022 virallinen
Tilintarkastuskertomus 2022
Vuosikertomus 2022 (englanniksi)
Palkitsemisraportti 2022

Yhtiökokouskutsun liite 1 – Yhtiöjärjestys
Yhtiökokouskutsun liite 2 – Nimitystoimikunnan työjärjestys

Tiedotteet

10.2.2023
Korjaustiedote: Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023
Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023

9.1.2023
Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023