Riskit ja mahdollisuudet

Kestävät tuotteet ja ratkaisut

Mahdollisuudet

 • Tuotteet, joilla voidaan vastata kierrätyksen, verkkokaupan, kasvavan keskiluokan, sääntelyn ja resurssien puutteen kaltaisiin globaaleihin trendeihin.
 • Tuotteet, joilla parannetaan asiakkaiden tuotelaatua, prosessia ja resurssitehokkuutta.
 •  Tuotteet, jotka auttavat siirtymään kohti vähähiilistä taloutta ja kiertotaloutta.
 • Vedenkäsittelyä koskevan sääntelyn tiukentuminen sekä kertakäyttötuotteiden muovin korvaaminen.

Riskit

 • Disruptiivinen teknologia Kemiran arvoketjussa, tuotevalikoiman hidas uudistuminen ja erottautumiskysyn puute sekä epäonnistuminen uusien tuotteiden ja palvelukonseptien kaupallistamisessa.
 • Tuotteidemme ja niiden käyttöä koskevien sääntelyrajoitteiden jatkuva muutos. Sääntelyn avulla saatetaan kieltää tai sallia jonkin tuotteen käyttö tai rajoittaa sen käyttöä, mikä voi vaikuttaa mahdollisuuteen tuoda tuotteita markkinoille.

Riskienhallinta

Kemira keskittyy innovaatiotoiminnassaan globaaleja trendejä vastaaviin ja resurssitehokkuutta parantaviin tuotteisiin. Riskienhallinta perustuu markkinoiden kehityksen, kilpailijoiden toiminnan sekä teknologiakehityksen systemaattiseen seuraamiseen, jotta pystymme vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Yhteistyöhön perustuvan tuotekehityksen avulla pyritään varmistamaan, että voimme vastata nopeasti markkinoiden tarpeisiin ja tuoda tuotteita markkinoille tehokkaasti kohdennetuilla markkinointitoimilla ja myyntikoulutuksella.

Kaikkien tuotteiden, raaka-aineiden ja puolivalmisteiden on täytettävä kaikki kemikaaleja koskevat sääntelyvaatimukset maissa, joissa valmistamme ja myymme kemikaaleja. Seuraamme jatkuvasti kemikaalilainsäädännön sekä tuotteidemme käyttöä koskevien määräysten muutoksia. Tuotteen elinkaaren hallintaprosessi käsittää vaatimustenmukaisuuden, terveysvaikutusten, turvallisuuden sekä ympäristövaikutusten arvioinnin kaikissa elinkaaren vaiheissa konseptoinnista ja tuotekehityksestä aina valmistuksen ja myynnin kautta tuotteen hävittämiseen.

Vastuullisuus toimitusketjussa 

Mahdollisuudet

 • Digitaaliset ratkaisut ja liiketoimintaprosessien virtaviivaistaminen, jotta voimme tehostaa toimintaa ja omaisuuserien käyttöä.
 • Globaali integroitu hallintajärjestelmä mahdollistaa muutoksenhallinnan, minkä lisäksi voimme nopeasti vastata uusiin sääntelyvaatimuksiin ja sidosryhmien odotuksiin.
 • Raaka-aineportfolion ja eri energialähteiden kehittäminen kiertalouden ja vähähiilisen talouden periaatteiden mukaisesti.

Riskit

 • Kemikaalien valmistuksessa käytetään haitallisia ja vaarallisia aineita, joita valvotaan laajasti erilaisilla mittausmenetelmillä. Prosessin toimintahäiriöt voivat johtaa tapaturmiin, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön, työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä käyttöpääomaan. Tapaturmia voivat aiheuttaa tekniset viat, ihmisten toiminta ja prosessin turvallisuuspuutteet.
 • Turvallisuuden hallintakäytäntöjen kehittämisessä epäonnistuminen voi kasvattaa tapaturmariskiä sekä aiheuttaa toimitus- ja tuotantohäiriöitä.
 • Raaka-aineiden toimitusongelmat, jotka johtuvat markkinoiden tai yksittäisen toimittajan poikkeuksellisista olosuhteista.
 • Toimittajat, jotka eivät noudata paikallisia ympäristömääräyksiä.
 • Osa suurimmista tuoteryhmistämme on hyvin energiaintensiivisiä, ja niiden hiilipäästöillä on ympäristövaikutuksia. Kehitteillä on sääntelyä, jolla hiilipäästöille asetetaan hinta.

Riskienhallinta

Kemiran integroitu hallintajärjestelmä tarjoaa vakaan pohjan järjestelmälliselle riskienhallinnalle sekä osaamisen, prosessien, tekniikoiden ja fyysisten suojamekanismien jatkuvalle parantamiselle. Kehitämme ja sovellamme järjestelmällisesti sertifioituja hallintajärjestelmiä ympäristövaikutusten, työterveyden ja -turvallisuuden, laadunvalvonnan sekä energiankäytön hallintaan. Hallintajärjestelmiin sisältyy muuttuvien sääntelyvaatimusten oikeudellisten vaikutusten arviointi, ja vaatimustenmukaisuusasiat ovat osa hallintajärjestelmien mukaisia arviointeja.

Hankintojen strategiseen hajauttamiseen perustuvan toimittajien hallintajärjestelmän tavoitteena on hallita ja kehittää toimitusketjun suorituskykyä ja hyvää hallinnointia, pienentää raaka-aineiden saatavuuteen, hintojen vaihtuvuuteen ja rikkomuksiin liittyviä riskejä sekä edistää vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä. Muita toimia ovat muun muassa kriittisten raaka-aineiden taaksepäin integrointi ja yksittäisistä toimittajista riippuvuuden vähentäminen sekä ydinraaka-aineita koskevat varasuunnitelmat.

Varmistamme kustannustehokkaat energiatoimitukset strategisilla investoinneilla ja suojaamalla käytetyn energian ja sähkön.

Vastuullisuus ja henkilöstö 

Mahdollisuudet

 • Yrityksen houkuttelevuus, henkilöstön sitouttaminen ja oikeanlaisten osaajien kehittäminen vahvaa työntekijäbrändiä hyödyntäen sekä globaali monimuotoinen, tuloksellinen ja yhteistyöhenkinen työympäristö.
 • Osaamisen, suorituksen johtamisen ja työntekijöiden sitouttamisen kulttuuri.
 • Vahvat johtamistaidot, erinomainen tekninen ja oman alan osaaminen ja pätevät työntekijät.

Riskit  

 • Kemiralla on toimintaa 40 maassa ja myyntiä yli 100 maahan, minkä vuoksi sen toimintaan liittyy useita eettisiä ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä riskejä, kuten korruptioriski, petosriski sekä kilpailulainsäädännön, kauppamääräysten ja ihmisoikeuksien noudattamiseen liittyvä riskejä.
 • Turvallisuuskulttuurin kehittämisessä epäonnistuminen.
 • Liiketapaperiaatteiden ja muiden toimintaperiaatteiden rikkomukset.

Riskienhallinta

Kemiran on varmistettava, että sillä on vahvasti sitoutuneet työntekijät, vahva johtajuuskulttuuri ja järjestelmällinen lähestymistapa johtamisen kehittämiseen sekä välttämätön osaaminen strategian toteuttamiseen. Meidän tulee panostaa vahvaan kulttuuriin ja työntekijöiden sitouttamiseen, jotta saamme pidettyä osaajat yhtiössä erittäin kilpailluilla työmarkkinoilla.

 • Jatkuva panostaminen osaamiseen hallintaan ja seuraajasuunnitteluun, jotta voimme varmistaa vahvan kasvualustan organisaation tuleville johtajille ja osaajille.
 • Keskittyminen suorituksen johtamiseen, työntekijöiden sitoutumiseen, oppimiseen ja kehittämiseen sekä vahvaan työnantajamielikuvaan, johon sisältyy työnantajalupaus.
 • Turvallisuuskultuurin jatkuva kehittäminen koko organisaatiossa. Kehitämme jatkuvasti johtamiskäytäntöjä, joilla varmistetaan sääntelyvaatimusten ja korkeiden eettisten standardien noudattaminen. Globaalin eettisyys- ja vastuullisuusohjelman avulla seuraamme ja hallitsemme havaittuja riskejä ja rikkomuksia.
 • Jatkuva tiedottaminen ja kouluttaminen liiketapaperiaatteista sekä rikkomusten ilmoituskanavista