Pörssitiedote

Kemira Oyj:n hallitus päätti kannustinjärjestelmästä

Kemira Oyj
Pörssitiedote
8.2.2018 klo 9.15

Kemira Oyj:n hallitus päätti kannustinjärjestelmästä 

Kemira Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa Kemiran avainhenkilöille suunnattua pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmään osallistuvien henkilöiden tavoitteet Kemiran arvon nostamiseksi sekä sitouttaa osallistujat Kemiraan ja tarjota heille Kemiran osakkeiden ansaintaan perustuva kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä 2018 on yksi ansaintajakso, kalenterivuosi 2018. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018 perustuu Kemira-konsernin operatiiviseen käyttökatteeseen ja nettovelkaan perustuvaan laskennalliseen arvoon.  

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018 maksetaan vuonna 2019 osittain Kemiran osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta.

Hallitus suosittaa, että konsernin johtoryhmän jäsenet omistavat yhtiön osakkeita bruttovuosipalkkansa arvosta niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu. Mikäli osakeomistus ei vielä täyty, hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat vähintään puolet tästä järjestelmästä saamastaan netto-osakemäärästä myös sitouttamisjakson jälkeen, kunnes osallistujan osakeomistus yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

Osakepalkkiojärjestelmän 2018 kohderyhmään kuuluu enintään 90 henkilöä. Järjestelmästä maksettavat palkkiot, mikäli kriteerit täyttyvät, ovat yhteensä enintään noin 585 000 Kemira Oyj:n osaketta. Lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, joka on tarkoitettu kattamaan osallistujalle palkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Helsingissä 7.2.2018

Kemira Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh 010 862 1255

 

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2017 Kemiran liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 732. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Jaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.