Pörssitiedote

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013: Orgaaninen kasvu tuki kannattavuuden parantumista

Kemira Oyj
Pörssitiedote
23.4.2013, klo 14.30 (CET+1)

  • Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 3 %.
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 9 % ja oli 42,2 miljoonaa euroa (38,6). Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi 7,5 %:iin (7,0 %).
  • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä laski ja oli 0,17 euroa (0,19) osakkuusyhtiöiden 12  miljoonaa euroa pienemmän tulososuuden vuoksi.
  • Raportoitu osakekohtainen tulos laski 0,01 euroon (0,19) pääasiassa Kemiran yhteisyritys Sachtlebenin osakkeiden myyntiin liittyvän 23 miljoonan euron alaskirjauksen vuoksi.
  • Velkaantuneisuus laski 30 %:iin (31.12.2012: 42 %) ja nettovelka 357 milj. euroon (532) Kemiran elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen ja yhteisyritys Sachtlebenin osakkeiden myynnistä saatujen 178 miljoonan euron myyntitulojen ansiosta.
  • Näkymät vuodelle 2013 eivät ole muuttuneet. Kemira odottaa liikevaihdon paikallisissa valuutoissa yritysmyynnit pois lukien kasvavan hieman vuoteen 2012 verrattuna ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna.

Kemiran toimitusjohtaja Wolfgang Büchele:

Vuosi 2013 alkoi 3 %:n orgaanisella liikevaihdon kasvulla ja 9 % paremmalla liikevoitolla ilman kertaluonteisia eriä. Kasvua edistivät Paperin, Municipal & Industrialin ja ChemSolutionsin korkeammat myyntimäärät. Polymeerien myyntimäärät öljy- ja kaasuteollisuuden asiakkaiden keskuudessa Pohjois-Amerikassa elpyivät, kun taas kaivosteollisuudessa myyntimäärät laskivat alentaen Oil & Miningin liikevaihtoa.

“Fit for Growth” -kustannussäästöt olivat 9 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2013, mitkä olivat yhdessä korkeampien myyntimäärien kanssa pääasiallisin syy kannattavuuden parantumiselle. Kemiran tuotantolaitoksista 11 ja tuotantolinjoista kaksi on joko suljettu tai päätetty sulkea. Tämä ja muut tehostamistoimet ovat johtaneet 519 työntekijän vähentämiseen (myytyjen elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen 91 työntekijää mukaan lukien). “Fit for Growth” -ohjelman perimmäisenä tavoitteena on saavuttaa 10 %:n liikevoittoprosentti vuoteen 2014 mennessä.

Kemira esitteli tänään tarkennetun strategian “From redesign to expansion” sekä uudet taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016. Kemira tavoittelee kannattavaa ja markkinoiden keskiarvoa korkeampaa kasvua, jota edistetään Paperin sekä Oil & Miningin nopeasti kasvavilla erikoistuoteryhmillä. Municipal & Industrialissa keskitytään kannattavuuden parantamiseen sekä yhdessä ChemSolutionsin kanssa rahavirran maksimoimiseen.

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016 ovat 2,6-2,7 miljardin euron liikevaihto,15 %:n käyttökateprosentti ja alle 60 %:in velkaantuneisuusaste.

Jatkuva tehokkuuden parantaminen on strategian menestyksekkään toteutuksen kannalta välttämätöntä. Ilmoitimme tänään, että “Fit for Growth” -ohjelman lisäksi suunnittelemme Euroopan kuuden tukipalvelukeskuksemme keskittämistä yhdeksi monipuoliseksi Business Service Centeriksi Gdanskiin Puolaan. Suunniteltu palvelukeskus tarjoaisi yhdenmukaisen palvelumallin kaikille Kemiran asiakkaille EMEA:ssa. Suunnittelemme myös Paperiin kuuluvan Vaasan tuotantolaitoksen sulkemista. Suunnitellun sulkemisen tavoitteena on prosessikemikaalien maailmanlaajuisen tuotantoverkostomme käyttöasteen optimointi. Municipal & Industrialin kannattavuuden parantaminen edellyttää uusia tehostustoimia, joilla alennetaan kiinteitä kustannuksia ja virtaviivaistetaan tuotantoverkostoa.

Avainluvut (vuoden 2012 luvut on järjestelty uudelleen)

Milj. euroa 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
Liikevaihto 560,9 552,9 2 240,9
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 63,5 62,8 249,4
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, % 11,3 11,4 11,1
Käyttökate 61,1 62,1 179,9
Käyttökate, % 10,9 11,2 8,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,2 38,6 155,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 7,5 7,0 6,9
Liikevoitto 39,2 36,4 33,1
Liikevoitto, % 7,0 6,6 1,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -1,2 10,8 11,2
Rahoitustuotot ja -kulut -24,7 -10,3 -15,7
     josta kertaluonteiset erät -24,2
Voitto ennen veroja 13,3 36,9 28,6
Tilikauden voitto 2,8 30,2 22,4
Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,19 0,12
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,17 0,19 0,77
Sidottu pääoma* 1 595,6 1 717,0 1 673,0
Sidotun pääoman tuotto, %* 2,2 10,5 2,6
Rahavirta investointien jälkeen 189,9 -8,1 71,8
Investoinnit 29,0 19,4 134,1
Omavaraisuus, % kauden lopussa 50 51 51
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 30 45 42
Henkilöstö kauden lopussa 4 662 5 051 4 857
         

*12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu raportoituun liikevoittoon).

Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa osoitteessa www.kemira.com > Investors > Financial information. Vuoden 2012 vertailuluvut esitetään suluissa joidenkin taloudellisten tulosten jälkeen.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia


Muutokset yhtiön johdossa

Konsernin lakiasiainjohtaja Jukka Hakkila on nimitetty varatoimitusjohtajaksi 6.5.2013 alkaen.

Frank Wegener on nimitetty Municipal & Industrialin johtajaksi (aikaisemmin johtaja, ChemSolutions) ja Hannu Virolainen ChemSolutionsin johtajaksi (aikaisemmin johtaja, Municipal & Industrial) 1.5.2013 alkaen.

Paperin johto on päätetty siirtää 23.4.2013 julkistetun tarkennetun strategian mukaisesti Hongkongiin Kiinaan 1.9.2013 alkaen.

Kemira ilmoitti 23.4.2013 aikovansa perustaa monipuolisen Business Service Centerin Gdanskiin Puolaan palvelemaan kaikkia Kemiran EMEA-alueen liiketoimintoja. Suunniteltu palvelukeskus tarjoaisi yhdenmukaisen palvelumallin kaikille Kemiran asiakkaille EMEA-alueella. Uuden keskuksen vastuualueeseen on tarkoitus sisällyttää kaikki tukitoimintojen transaktiot. Kun keskus on otettu täysimääräisesti käyttöön, EMEA-alueen tukitoimintojen uudelleenjärjestelyn kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa euroa vuodessa, ja toimenpiteeseen liittyvien kertaluonteisten uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan noin 20 miljoonaa euroa.

Kemira ilmoitti myös suunnittelevansa Paperiin kuuluvan Vaasan tuotantolaitoksen sulkemista. Suunnitellun tuotantolaitoksen sulkemisen tavoitteena on  prosessikemikaalien maailmanlaajuisen tuotantoverkostomme käyttöasteen optimointi. Toimipaikan sulkemisen kustannussäästöjen arvioidaan yltävän 5 miljoonaan euroon vuodessa, ja toimenpiteeseen liittyvien kertaluonteisten uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan noin 15 miljoonaa euroa. Jatkuva tehokkuuden parantaminen on strategian menestyksekkään toteutuksen kannalta välttämätöntä.

Kemiran uudet taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016, “Fit for Growth” -uudelleenjärjestelyohjelma ja vuoden 2013 näkymät (ennallaan)

Kemira keskittyy edelleen kannattavuuden parantamiseen ja positiivisen rahavirran vahvistamiseen. Yhtiö aikoo myös jatkaa investointeja varmistaakseen kasvun jatkumisen veden laadun ja määrän hallintaan liittyvässä liiketoiminnassa.

Kemiran taloudelliset tavoitteet on tarkistettu strategian päivityksen yhteydessä 23.4.2013. Yhtiön uudet taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016 ovat:

  • liikevaihto 2,6-2,7 miljardia euroa (aikaisemmin: liikevaihdon kasvu kehittyneillä markkinoilla > 3 % vuodessa ja kehittyvillä markkinoilla > 7 % vuodessa)
  • käyttökate 15 % liikevaihdosta
  • velkaantumisaste < 60 %.

Kasvu perustuu veden laadun ja määrän hallinnan kemikaalien markkinoiden laajentamiseen sekä Kemiran vahvaan osaamiseen tällä alalla. Asiakkaiden tarve tehostaa toimintaansa tarjoaa Kemiralle mahdollisuuksia kehittää uusia tuotteita ja palveluja sekä nykyisille että uusille asiakkaille. Tutkimus- ja kehitystoiminta on Kemiran orgaanisen kasvun kannalta tärkeää, koska sen avulla mahdollistetaan erikoistuminen veden laadun ja määrän hallintamarkkinoilla. Kemira investoi innovaatioon, tekniseen asiantuntemukseen (tieto) ja osaamiseen (käyttäytyminen) kohdennetuilla painopistealueilla.

“Fit for Growth” -uudelleenjärjestelyohjelma

Kemira käynnisti heinäkuun 2012 lopussa maailmanlaajuisen uudelleenjärjestelyohjelman “Fit for Growth”, jonka tavoitteena on parantaa yhtiön kannattavuutta ja sisäistä tehokkuutta sekä kiihdyttää kasvua kehittyvillä markkinoilla vaarantamatta kuitenkaan liiketoimintamahdollisuuksia kehittyneillä markkinoilla. Suunnitellun ohjelman kustannussäästötavoite on 60 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2012 “Fit for Growth” -ohjelman säästövaikutus oli 10 miljoonaa euroa.

Ennakoidun 60 miljoonan euron säästövaikutuksen odotetaan vaikuttavan seuraavasti: 10 miljoonaa euroa vuonna 2012, 50 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 60 miljoonaa euroa vuonna 2014. Ohjelman perimmäisenä tavoitteena on saavuttaa 10 %:n liikevoittoprosentti vuoteen 2014 mennessä. Irtisanomisten osuus odotetuista säästöistä on 50 %. Loput 50 % saavutetaan tuotantoverkoston konsolidoinnilla ja muilla säästötoimilla. Eri segmenttien yksityiskohtaiseen toimenpidesuunnitelmaan perustuvat kustannussäästöt ovat arviolta: Paper 22 miljoonaa euroa, Municipal & Industrial 22 miljoonaa euroa, Oil & Mining 12 miljoonaa euroa ja ChemSolutions 4 miljoonaa euroa.

Uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvien kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan noin 85 miljoonaa euroa, joista 45 miljoonaa euroa on irtisanomiskorvauksia ja ulkoisiin palveluihin liittyviä kuluja ja 40 miljoonaa euroa alaskirjauksia. Uudelleenjärjestelykuluista 71 miljoonaa euroa kirjattiin vuodella 2012, 2 miljoonaa euroa vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle ja loput kirjataan vuoden 2013 toiselle neljännekselle. Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä “Fit for Growth” -ohjelmaan liittyvät kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut olivat pääasiassa irtisanomiskorvauksia ja ulkoisia palveluja.

Ohjelman täytäntöönpano voi lopulta johtaa enintään 600 työpaikan vähentämiseen maailmanlaajuisesti. Kemira on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut jokaisen maan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Kemiran palveluksessa oli maaliskuun 2013 lopussa yhteensä 4 662 työntekijää (kesäkuun 2012 lopussa 5 181).

Näkymät (ennallaan)

Kemira odottaa liikevaihdon paikallisissa valuutoissa yritysmyynnit pois lukien kasvavan vuonna 2013 hieman vuoteen 2012 verrattuna ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna. Vuoden 2013 näkymät määritellään seuraavasti:

Kemiran näkymä Määritelmä
Jonkin verran korkeampi/alhaisempi 0 % – 5 % tai 0 % – -5 %
Korkeampi/alhaisempi 5 % – 15 % tai -5 % – -15 %
Merkittävästi korkeampi/alhaisempi yli 15 % tai alle -15 %


Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään klo 16.00 Kluuvin 3. kerroksessa osoitteessa , Aleksanterinkatu 9, 00100, Helsinki. Kemiran toimitusjohtaja Wolfgang Büchele esittelee ensin ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen ja sen jälkeen Kemiran konsernitason terävöitetyn strategian. Tämän jälkeen esitellään segmenttikohtaiset terävöitetyt strategiat, esittäjinä: Petri Helsky, Paperin johtaja ja Randy Owens, Oli & Miningin johtaja. Wolfgang Büchele esittelee Municipal & Industrialin.

Tilaisuus on englanninkielinen ja sen voi katsoa webcastina täältä: www.kemira.com. Webcastin voi katsoa myös tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.kemira.com. Esityskalvot ovat saatavilla suomeksi osoitteessa www.kemira.fi ja englanniksi osoitteessa www.kemira.com noin klo 15.30.

Puhelinkonferenssi tiedotustilaisuuden yhteydessä

Voit myös kuunnella tilaisuutta suoraan puhelimitse ja osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 (0)20 7162 0077 (Yhdysvalloista soitettaessa: +1 334 323 6201, Suomesta soitettaessa: +358 9 2313 9201), tunnus 931127.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Tero Huovinen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 862 1980

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2012 Kemiran liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa ja noin 4 900 työntekijää. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi