Pörssitiedote

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019: Erinomainen kannattavuus kausiluonteisesti vahvalla kolmannella neljänneksellä

Kemira Oyj
Osavuosikatsaus
24.10.2019 klo 8.30

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019: Erinomainen kannattavuus kausiluonteisesti vahvalla kolmannella neljänneksellä

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/.

Kolmas neljännes

  • Liikevaihto kasvoi 3 % 689,8 miljoonaan euroon (669,6) valuuttakurssimuutosten positiivisen vaikutuksen ansiosta. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien pysyi edellisvuoden tasolla kun alhaisemmat myyntimäärät kumosivat myyntihintojen nousun vaikutuksen.
  • Operatiivinen käyttökate kasvoi 33 %  ja oli 118,1 miljoonaa euroa (89,0). Kasvu oli 29,1 miljoonaa euroa, josta 9,1 miljoonaa euroa johtui IFRS 16 -standardin käyttöönotosta. Operatiivinen käyttökateprosentti nousi 17,1 %:iin (13,3 %). Käyttökate kasvoi 43 % ja oli 118,1 miljoonaa euroa (82,8).
  • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 42 % ja oli 71,1 miljoonaa euroa (50,0). Liikevoitto kasvoi 93 % ja oli 69,2 miljoonaa euroa (35,9). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, nousi 94 % 0,27 euroon (0,14) korkeamman liikevoiton ansiosta.

Tammi-syyskuu

  • Liikevaihto kasvoi 4 % 2 001,1 miljoonaan euroon (1 931,0) myyntihintojen korotusten ja valuuttakurssimuutosten positiivisen vaikutuksen ansiosta. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien kasvoi 1 %.
  • Operatiivinen käyttökate kasvoi 34 % ja oli 319,9 miljoonaa euroa (238,6). Kasvu oli 81,3 miljoonaa euroa, josta 25,1 miljoonaa euroa johtui IFRS 16 -standardin käyttöönotosta. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 16,0 %:iin (12,4 %). Käyttökate kasvoi 34 % ja oli 312,7 miljoonaa euroa (233,5).
  • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 41 % ja oli 181,6 miljoonaa euroa (129,0). Liikevoitto kasvoi 61 % ja oli 172,5 miljoonaa euroa (107,1). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, nousi 62 % 0,67 euroon (0,42) korkeamman liikevoiton ansiosta.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:

”Kannattavuutemme oli erinomaisella tasolla kausiluonteisesti vahvimmalla kolmannella neljänneksellä. Tavoitteenamme on keskittyä kannattavuuden parantamiseen, mikä näkyy selvästi tuloksessamme: operatiivinen käyttökateprosentti oli 17,1 %.
Pulp & Paperin operatiivinen käyttökateprosentti nousi 16,0 %:iin myyntihintojen nousun myötä. Markkinakysyntä kuitenkin heikkeni jonkin verran, ja epävarmuus lisääntyi. Jatkamme kapasiteetin lisäämistä kasvavan kysynnän tuotteissa. Investointi AKD-vahan tuotantolaitokseen Kiinassa on saatu päätökseen, ja olemme jo aloittaneet käyttöönoton. Tuotantolaitos otetaan käyttöön neljännen neljänneksen aikana, ja odotamme sen tulosvaikutuksen nousevan asteittain vuonna 2020.

Industry & Waterin liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 6 % huolimatta liuskeöljyn ja -kaasun markkinoiden hidastumisesta, joka voimistui neljänneksen aikana. Kemiallisesti tehostettu öljyn talteenotto -liike-toimintamme ja öljyhiekan vedenkäsittelyliiketoimintamme menestyivät hyvin. Keskittymisemme kannattavuuden parantamiseen tuottaa tulosta. Segmentin operatiivinen käyttökateprosentti oli poikkeuksellisen korkea: 18,5 %. Valmistaudumme öljyn talteenotossa käytettävien polymeerien tuotantokapasiteetin lisäykseen Alankomaissa, mistä aiheutuu käynnistyskustannuksia neljännellä neljänneksellä.

Kemiran operatiivinen käyttökateprosentti tammi–syyskuussa 2019 oli 16,0 % eli selvästi keskipitkän ja pitkän aikavälin 15–17 %:n tavoitteemme sisällä. Liiketoimintojemme kehitys etenee strategiamme mukaisesti.”

AVAINLUVUT

Kemira otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1.1.2019. Tuloslaskelmassa vuokrakulut korvataan IFRS 16 -standardin mukaan käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla ja vuokrasopimusvelkaan liittyvillä korkokuluilla, mistä johtuen IFRS 16 -standardilla on pieni positiivinen vaikutus liikevoittoon, kun taas vaikutus tilikauden tulokseen on vähäinen vuonna 2019. Kemira arvioi helmikuussa 2019, että IFRS 16 -standardin käyttöönoton odotetaan kasvattavan käyttökateprosenttia noin prosenttiyksiköllä ja velkaantuneisuusastetta noin 10 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2019 IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on arvioitu olevan noin +30 miljoonan euron vaikutus operatiiviseen käyttökatteeseen. Edellisvuoden lukuja ei ole oikaistu. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut tuloslaskelman, taseen ja rahavirran tunnuslukuihin (liikevaihtoa ja investointeja lukuun ottamatta).

Milj. euroa 7-9/2019 7-9/2018 1-9/2019 1-9/2018 1-12/2018
Liikevaihto 689,8 669,6 2 001,1 1 931,0 2 592,8
Operatiivinen käyttökate 118,1 89,0 319,9 238,6 323,1
Operatiivinen käyttökate, % 17,1 13,3 16,0 12,4 12,5
Käyttökate 118,1 82,8 312,7 233,5 314,8
Käyttökate, % 17,1 12,4 15,6 12,1 12,1
Operatiivinen liikevoitto 71,1 50,0 181,6 129,0 173,8
Operatiivinen liikevoitto, % 10,3 7,5 9,1 6,7 6,7
Liikevoitto 69,2 35,9 172,5 107,1 148,2
Liikevoitto, % 10,0 5,4 8,6 5,5 5,7
Tilikauden voitto 43,3 22,1 107,9 68,7 95,2
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,27 0,14 0,67 0,42 0,58
Sidottu pääoma* 1 961,8 1 759,5 1 961,8 1 759,5 1 781,4
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, % 11,5 9,8 11,5 9,8 9,8
Sidotun pääoman tuotto*, % 10,9 8,5 10,9 8,5 8,3
Liiketoiminnan rahavirta 121,3 64,2 243,7 122,1 210,2
Investoinnit ilman yritysostoja 51,5 34,3 119,7 97,3 150,4
Investoinnit 51,8 36,3 121,6 96,1 193,7
Rahavirta investointien jälkeen 73,1 28,8 129,9 32,3 29,0
Omavaraisuus, % kauden lopussa 43 43 43 43 44
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,94 7,44 7,94 7,44 7,80
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 71 65 71 65 62

*12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu liikevoittoon)

Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten orgaaninen kasvu liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien), käyttökate, operatiivinen käyttökate, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019 (ENNALLAAN)

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen (2018: 323,1 miljoonaa euroa) kasvavan edellisvuoden tasosta vertailukelpoisesti IFRS 16 -raportointistandardin käyttöönoton vaikutus pois lukien.

KESKIPITKÄN JA PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET (ENNALLAAN)

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 15-17 %. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %. (Ennen IFRS 16 -raportointistandardin käyttöönottoa, joka astui voimaan 1.1.2019, taloudelliset tavoitteet olivat: Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 14-16 %. Velkaantumisastetavoitteena on alle 60 %.)

Helsingissä 23.10.2019

Kemira Oyj

Hallitus

TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2019 JA 2020

Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019                                                  11.2.2020
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2020                                          28.4.2020
Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2020                                           17.6.2020
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2020                                             27.10.2020

Kemira Oyj:n vuosikertomus 2019 julkaistaan 17.2.2020 alkavalla viikolla.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2020 Finlandia-talossa Helsingissä

TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE

Tulosjulkistustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään torstaina 24.10.2019 klo 13.00 Hotel Kämpissä, Kluuvikatu 2, 2. krs, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Tilaisuus on englanninkielinen, ja sen voi katsoa webcastina yhtiön internetsivuilla osoitteessa: www.kemira.com/company/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla internetsivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat.

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 81710310. Konferenssitunnus: 22787398#.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  040 552 8907

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Liite

Kemira Tammi-syyskuu 2019 osavuosikatsaus

Share

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.