Pörssitiedote

Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017: Hyvä liikevaihdon kasvu vuonna 2017

Kemira Oyj
Tilinpäätöstiedote
8.2.2018 klo 8.30

Tämä on tiivistelmä Kemiran tilinpäätöstiedotteesta 2017. Täydellinen tilinpäätöstiedote 2017 taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.kemira.fi/sijoittajat.

Viimeinen neljännes

  • Liikevaihto nousi 7 % ja oli 636,5 miljoonaa euroa (596,5) myyntimäärien kasvun jatkuessa, erityisesti Pohjois-Amerikan öljy- ja kaasuliiketoiminnassa, ja myyntihintojen alkaessa kumota nousevien raaka-ainekustannusten vaikutusta. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien nousi 11 %.
  • Operatiivinen käyttökate nousi 15 % ja oli 80,7 miljoonaa euroa (70,0) pääasiassa, koska korkeammat myyntimäärät ja hinnat enemmän kuin kompensoivat muuttuvien kustannusten nousua. Operatiivinen käyttökateprosentti parani 12,7 %:iin (11,7 %).
  • Käyttökate kasvoi 20 % ja oli 78,4 miljoonaa euroa (65,5).
  • Osakekohtainen tulos nousi 0,16 euroon (0,11) paremman kannattavuuden ansiosta.

Vuosi 2017

  • Liikevaihto nousi 5 % ja oli 2 486,0 miljoonaa euroa (2 363,3) myyntimäärien kasvaessa pääasiassa Pohjois-Amerikan öljy- ja kaasuliiketoiminnan elpymisen ansiosta. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien nousi 6 %.
  • Operatiivinen käyttökate nousi 3 % ja oli 311,3 miljoonaa euroa (302,5), kun korkeammat myyntimäärät enemmän kuin kompensoivat muuttuvien kustannusten nousun vaikutuksen. Operatiivinen käyttökateprosentti oli 12,5 % (12,8 %).
  • Käyttökate laski 1 % ja oli 282,4 miljoonaa euroa (284,2), mikä johtui pääasiassa 12,7 miljoonan euron korvauksesta liittyen vahingonkorvausvaateen sopimiseen. Vaade liittyi vanhaan epäiltyyn kilpailulainsäädännön rikkomukseen vetyperoksidiliiketoiminnassa vuosina 1994-2000.
  • Osakekohtainen tulos laski 0,52 euroon (0,60) pääasiassa epäiltyyn rikkomukseen liittyvän korvauksen ja korkeampien rahoituskulujen vuoksi. Edellisvuonna rahoituskulut sisälsivät sähköntuotanto-omistuksen myynnistä saadun 5 miljoonan euron myyntivoiton.

Osinkoehdotus vuodelle 2017
Hallitus ehdottaa vuoden 2018 yhtiökokoukselle 0,53 euron osinkoa (0,53) osakkeelta eli yhteensä 81 miljoonaa euroa (81).

Vuoden 2018 näkymät
Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan edellisvuoden tasosta (2017: 311,3 miljoonaa euroa).

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:
“Vuoden viimeisellä neljänneksellä orgaaninen kasvumme oli 11 %. Tämä on hyvä saavutus, sillä kaikissa liiketoiminnoissa kasvu parani entisestään. Kannattavuuden paraneminen Pulp & Paper -segmentissä oli seurausta korkeammista myyntimääristä ja lukuisista positiivisista eristä. Sen sijaan Industry & Water -segmentin tulokseen vaikuttivat kausivaihtelut ja monet negatiiviset tekijät. Konsernin osalta neljännes oli kaiken kaikkiaan hyvä, ja operatiivinen käyttökateprosentti parani.

Vuonna 2017 merkille pantavaa oli liikevaihdon kasvu pääasiassa öljy- ja kaasumarkkinoiden ansiosta, uudet kapasiteetti-investoinnit ja toiminnan tehostaminen. Vuoden aikana organisaatiota muutettiin siirtymällä kolmesta liiketoimintasegmentistä kahteen segmenttiin: Pulp & Paper ja Industry & Water. Markkinoilla oli heiluntaa vaihtelevien valuuttakurssien vaikuttaessa negatiivisesti liikevaihtoon ja korkeampien raaka-ainehintojen aiheuttaessa kannattavuuspaineita. Huolimatta haastavista olosuhteista – hurrikaaneista, lumimyrskyistä ja tiettyjen raaka-aineiden puutteista – onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme ja parantamaan operatiivista käyttökatettamme toisen vuosipuoliskon ollessa selvästi ensimmäistä parempi.

Pulp & Paper -segmentissä orgaaninen kasvu oli 2 % vuonna 2017 myyntimäärien noustessa. Myyntihintojen lasku pysähtyi vuoden toisella vuosipuoliskolla. Segmentin operatiivinen käyttökateprosentti pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 13,4 %. Vuonna 2017 käynnistimme uuden valkaisukemikaalilinjan Suomessa alkuperäistä aikataulua edellä, ja tuotannon käynnistäminen sujui hyvin. Allekirjoitimme Kiinassa uuden yhteisyrityssopimuksen, jonka avulla varmistamme AKD-vahan tärkeän raaka-aineen saatavuuden ja vahvistamme asemaamme sellu- ja paperikemikaalimarkkinoilla.

Industry & Water -segmentin orgaaninen kasvu vuonna 2017 oli 12 % Pohjois-Amerikan öljy- ja kaasumarkkinoiden elpyessä. Myös vedenkäsittelyliiketoiminnan kasvu jatkui hyvällä tasolla. Operatiivinen käyttökate parani, mutta operatiivinen käyttökateprosentti laski 11,3 %:iin korkeampien raaka-ainehintojen ja uusien kasvualueiden – kuten kemiallisesti tehostetun öljyn talteenoton ja öljyhiekkojen – käyttökateprosenttia laimentavan vaikutuksen vuoksi. Odotamme kasvuliiketoimintojen vaikuttavan positiivisesti kannattavuuteen niiden laajentuessa ja optimoituessa. Lokakuussa ilmoitimme investoivamme 30 miljoonaa euroa kemiallisesti tehostetun öljyn talteenoton polymeeriteknologiaan. Investointi vastaa asiakaskysynnän ennakoituun kasvuun.

Kemira on megatrendien näkökulmasta hyvissä asemissa edistämään strategiaansa. Luomme asiakkaillemme lisäarvoa osaamisellamme ja kemikaaleilla, jotka parantavat asiakkaiden tuotteiden laatua, prosesseja ja resurssitehokkuutta. Verkkokaupan kasvu ja kierrätys edellyttävät kemiaa, jonka avulla voidaan valmistaa vahvoja mutta kevyitä pakkausmateriaaleja. Muovien korvaaminen esimerkiksi sellupohjaisilla biologisesti hajoavilla tuotteilla tarjoaa meille monia mahdollisuuksia, sillä meillä on pitkäaikaista osaamista selluteollisuudesta. Kaupungistuminen sekä keskiluokan kasvu ja elintason paraneminen lisäävät veden, energian sekä kartongin, pehmopaperin ja paperin kysyntää. Sääntely asettaa asiakkaillemme vedenkäsittelyvaatimuksia, ja haluamme yhdessä asiakkaiden kanssa luoda tehokkaampia ja vastuullisempia vedenkäsittelyratkaisuja. Jäljellä olevia öljy- ja kaasuvarantoja on käytettävä paremmin, mikä avaa uusia mahdollisuuksia, sillä Kemiran polymeerit auttavat pidentämään öljykenttien käyttöikää.

Strategiamme toteuttaminen jatkuu tavoitteenamme markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökatemarginaali 14-16 %.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 10-12/2017 10-12/2016 1-12/2017 1-12/2016
Liikevaihto 636,5 596,5 2 486,0 2 363,3
Operatiivinen käyttökate 80,7 70,0 311,3 302,5
Operatiivinen käyttökate, % 12,7 11,7 12,5 12,8
Käyttökate 78,4 65,5 282,4 284,2
Käyttökate, % 12,3 11,0 11,4 12,0
Operatiivinen liikevoitto 44,0 36,1 170,3 170,1
Operatiivinen liikevoitto, % 6,9 6,1 6,9 7,2
Liikevoitto 41,8 29,2 141,4 147,0
Liikevoitto, % 6,6 4,9 5,7 6,2
Rahoituskulut, netto -7,1 -5,9 -28,9 -19,1
Voitto ennen veroja 34,6 23,3 112,6 128,0
Tilikauden voitto 25,8 18,2 85,2 97,9
Osakekohtainen tulos, euroa 0,16 0,11 0,52 0,60
   
Sidottu pääoma* 1 763,2 1 718,2 1 763,2 1 718,2
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, % 9,7 9,9 9,7 9,9
Sidotun pääoman tuotto*, % 8,0 8,6 8,0 8,6
Liiketoiminnan rahavirta 71,4 102,4 205,1 270,6
Investoinnit ilman yritysostoja 64,2 89,4 190,1 212,6
Investoinnit 64,2 89,3 190,1 210,6
Rahavirta investointien jälkeen 3,7 13,4 13,0 97,8
Omavaraisuus, % kauden lopussa 44 45 44 45
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,61 7,68 7,61 7,68
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 59 54 59 54
   
Henkilöstö kauden lopussa 4 732 4 818 4 732 4 818

*12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu liikevoittoon)

Kemira esittää IFRS-raportoinnissa tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), jotka eivät ole IFRS-standardien mukaan määriteltyjä tunnuslukuja. Kemira uskoo, että vaihtoehtoiset tunnusluvut, kuten orgaaninen kasvu*, käyttökate, operatiivinen käyttökate, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavat hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa pääomamarkkinoille ja Kemiran johdolle yhtiön liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen kriteerejä.

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

*Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien

OSINKO JA OSINKOPOLITIIKKA

Kemira Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 782 601 045 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli 41 340 931 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. 

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 21.3.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,53 euron osakekohtainen osinko eli yhteensä 81 miljoonaa euroa.

Kemiran osinkopolitiikan mukaisesti tavoitteena on jakaa vakaata ja kilpailukykyistä osinkoa.  

KESKIPITKÄN JA PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET (ENNALLAAN)

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 14-16 %. Velkaantumisastetavoite on alle 60 %.

Helsingissä 7.2.2018           


Kemira Oyj
Hallitus


SIJOITTAJAKALENTERI 2018

Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2018                                          27.4.2018
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018                                           20.7.2018
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2018                                             24.10.2018 

Varsinainen yhtiökokous pidetään 21.3.2018 Marina Congress Centerissä Helsingissä.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille 

Tulosjulkistustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään torstaina 8.2.2018 klo 10.30 GLO Hotel Kluuvissa, Kluuvikatu 4, 2. krs, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Tilaisuus on englanninkielinen, ja sen voi katsoa webcastina yhtiön internetsivuilla osoitteessa: www.kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla internetsivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteessa:

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: 09 7479 0360. Konferenssitunnus: 175702.  

Lisätietoja 

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  010 862 1255

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2017 Kemiran liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 732. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi 

Kemiran tilinpäätöstiedote 2017 (.pdf)

Jaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.