Pörssitiedote

Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019: Vahva kannattavuus ja rahavirta vuonna 2019

Kemira Oyj
Tilinpäätöstiedote
11.2.2020 klo 8.30

Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019: Vahva kannattavuus ja rahavirta vuonna 2019

Tämä on tiivistelmä Kemiran tilinpäätöstiedotteesta 2019. Täydellinen tilinpäätöstiedote 2019 taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.kemira.fi/sijoittajat

Viimeinen neljännes: Pehmeämpi neljännes liuskekaasu- ja -öljyliiketoiminnan heikentyneestä kysynnästä ja uusien tuotantolaitosten käynnistyskustannuksista johtuen

  • Liikevaihto laski 1 % 657,7 miljoonaan euroon (661,8) hieman alhaisempien myyntimäärien seurauksena. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, laski 2 %.
  • Operatiivinen käyttökate kasvoi 7 % ja oli 90,1 miljoonaa euroa (84,5). Operatiivinen käyttökateprosentti nousi 13,7 %:iin (12,8 %). IFRS 16 -standardin käyttöönotosta aiheutui 9,2 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Käyttökate laski 14 % ja oli 69,6 miljoonaa euroa (81,3).
  • Operatiivinen liikevoitto laski 5 % ja oli 42,4 miljoonaa euroa (44,8). Liikevoitto laski 47 % ja oli 21,9 miljoonaa euroa (41,1). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat aikaisempaan, käynnissä olevaan kanteeseen liittyvä varaus ja vuonna 2013 suljetun tuotantolaitoksen korkeammat ympäristövaraukset.
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi vahvasti 142,5 miljoonaan euroon (88,2).
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, laski 72 % ja oli 0,05 euroa (0,17) alhaisemman liikevoiton seurauksena.

Tammi-joulukuu: Vahva kannattavuus ja rahvirta

  • Liikevaihto kasvoi 3 %  2 658,8 miljoonaan euroon (2 592,8) myyntihintojen korotusten ja positiivisen valuuttakurssimuutosten vaikutuksen ansiosta. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, pysyi vakaana.
  • Operatiivinen käyttökate kasvoi 27 % ja oli 410,0 miljoonaa euroa (323,1). Kasvu oli 86,9 miljoonaa euroa, josta 34,3 miljoonaa euroa johtui IFRS 16 -standardin käyttöönotosta. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 15,4 %:iin (12,5 %). Käyttökate kasvoi 21 % ja oli 382,3 miljoonaa euroa (314,8).
  • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 29 % ja oli 224,0 miljoonaa euroa (173,8). Liikevoitto kasvoi 31 % ja oli 194,4 miljoonaa euroa (148,2). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat aikaisempaan, käynnissä olevaan kanteeseen liittyvä varaus ja vuonna 2013 suljetun tuotantolaitoksen korkeammat ympäristövaraukset.
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi vahvasti ja oli 386,2 miljoonaa euroa (210,2).
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 23 % 0,72 euroon (0,58) pääasiassa liikevoiton kasvun seurauksena.

Osinkoehdotus vuodelle 2019
Hallitus ehdottaa vuoden 2020 yhtiökokoukselle 0,56 euron osinkoa (0,53) osakkeelta eli yhteensä 85 miljoonaa euroa (81). Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä.

Vuoden 2020 näkymät
Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen (2019: 410 miljoonaa euroa) kasvavan edellisvuoden tasosta.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:
”Strategiamme menestyksekäs toteuttaminen jatkui vuonna 2019, vaikka uusien tuotantolaitosten käynnistyskustannuksilla ja liuskekaasu- ja -öljyliiketoiminnan markkinakysynnän heikentymisellä olikin negatiivinen vaikutus vuoden 2019 viimeiseen neljännekseen. Viimeisen neljänneksen aikana käynnistimme kahta uutta tuotantolaitosta Kiinassa ja Alankomaissa, mistä aiheutui ylimääräisiä kustannuksia eivätkä tuotantolaitokset olleet täydessä toiminnassa. Uusien tuotantolaitosten tuotannon odotetaan pyörivän sujuvammin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vuoden aikana Kemiran markkinaympäristö pysyi pääosin positiivisena. Poikkeuksena oli Oil & Gas -liiketoiminta, jossa Pohjois-Amerikan liuskekaasu- ja -öljymarkkinat heikentyivät vuoden 2019 loppua kohti. Keskityimme koko vuoden ajan aktiivisesti myyntihintojen hallintaan, ja operatiivinen käyttökate parani selvästi. Operatiivinen käyttökateprosentti nousi 15,4 %:iin, mikä on taloudellisen tavoitteemme eli 15-17 % sisällä.

Pulp & Paper -segmentin operatiivinen käyttökateprosentti parani onnistuneen hinnoittelun myötä vuonna 2019. Investointi AKD-vahan tuotantolaitokseen Kiinassa on saatu päätökseen, ja sen käyttöönotto alkoi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Odotamme investoinnin alkavan vähitellen vaikuttaa operatiiviseen käyttökatteeseen positiivisesti vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.  Lisäksi olemme laajentaneet natriumkloraatin tuotantokapasiteettia Yhdysvalloissa. Odotamme saavamme tuotantolaitoksen täyden kapasiteetin käyttöön vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, minkä jälkeen investointi alkaa vähitellen näkyä luvuissamme positiivisesti.

Industry & Water -segmentin orgaaninen liikevaihto kasvoi 4 % vuonna 2019 ja operatiivinen käyttökateprosentti parani 16,9 %:iin. Tämä johtui Oil & Gas -liiketoiminnan kasvusta ja aktiivisesta myyntihintojen hallinnasta, erityisesti Pohjois-Amerikan vedenkäsittelyliiketoiminnassa, jossa tapahtui selvä positiivinen käänne kannattavuudessa. Oil & Gas -segmentin polymeerien tuotantokapasiteetin laajennuksen käyttöönotto Alankomaissa alkoi vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä, ja odotamme investoinnin vähitellen vaikuttavan käyttökatteeseen positiivisesti vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

Kemira on sitoutunut ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan ja pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia. Esimerkkinä tästä asetimme vuonna 2019 tavoitteeksi vähentää yhdistettyjä scope 1 ja scope 2 -päästöjä 30 %:lla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasosta (930 000 tonnia CO2e). Lisäksi pyrimme hiilineutraaliuteen vuoteen 2045 mennessä.

Haluamme kiittää kaikkia asiakkaita, työntekijöitä, toimittajia, osakkeenomistajia ja muita sidosryhmiä luottamuksesta vuonna 2019. Katsomme luottavaisesti vuoteen 2020 ja odotamme operatiivisen käyttökatteemme kasvavan vuoteen 2019 verrattuna. Vuoden 2019 hyvän tuloksen, vahvan rahavirran ja suotuisan liiketoimintatilanteen ansiosta hallitus ehdottaa osingon korottamista 0,56 euroon osakkeelta.”

AVAINLUVUT

Kemira otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1.1.2019. Tuloslaskelmassa vuokrakulut korvataan IFRS 16 -standardin mukaan käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla ja vuokrasopimusvelkaan liittyvillä korkokuluilla, mistä johtuen IFRS 16 -standardilla on pieni positiivinen vaikutus liikevoittoon, kun taas vaikutus tilikauden tulokseen on vähäinen vuonna 2019. Kemira arvioi helmikuussa 2019, että IFRS 16 -standardin käyttöönoton odotetaan kasvattavan käyttökateprosenttia noin prosenttiyksiköllä ja velkaantuneisuusastetta noin 10 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2019 IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on arvioitu olevan noin +30 miljoonan euron vaikutus operatiiviseen käyttökatteeseen. Edellisvuoden lukuja ei ole oikaistu. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut tuloslaskelman, taseen ja rahavirran tunnuslukuihin (liikevaihtoa ja investointeja lukuun ottamatta). Katso lisätiedot sivuilta 41-42.

Milj. euroa 10-12
2019
10-12
2018
1-12
2019
1-12
2018
Liikevaihto 657,7 661,8 2 658,8 2 592,8
Operatiivinen käyttökate 90,1 84,5 410,0 323,1
Operatiivinen käyttökate, % 13,7 12,8 15,4 12,5
Käyttökate 69,6 81,3 382,3 314,8
Käyttökate, % 10,6 12,3 14,4 12,1
Operatiivinen liikevoitto 42,4 44,8 224,0 173,8
Operatiivinen liikevoitto, % 6,4 6,8 8,4 6,7
Liikevoitto 21,9 41,1 194,4 148,2
Liikevoitto, % 3,3 6,2 7,3 5,7
Tilikauden voitto 8,6 26,5 116,5 95,2
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,05 0,17 0,72 0,58
Sidottu pääoma* 1 998,2 1 781,4 1 998,2 1 781,4
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, % 11,2 9,8 11,2 9,8
Sidotun pääoman tuotto*, % 9,7 8,3 9,7 8,3
Liiketoiminnan rahavirta 142,5 88,2 386,2 210,2
Investoinnit ilman yritysostoja 81,4 53,2 201,1 150,4
Investoinnit 82,5 97,6 204,1 193,7
Rahavirta investointien jälkeen 60,0 -3,3 189,8 29,0
Omavaraisuus, % kauden lopussa 43 44 43 44
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,98 7,80 7,98 7,80
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 66 62 66 62

*12 kuukauden liukuva keskiarvo

Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten orgaaninen kasvu (liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien), käyttökate, operatiivinen käyttökate, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

OSINKO JA OSINKOPOLITIIKKA

Kemira Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 848 948 241 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli 93 521 333 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 25.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,56 euron osakekohtainen osinko eli yhteensä 85 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,28 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 7.4.2020. Toinen erä 0,28 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2020. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2020 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Nykyisten Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi silloin 28.10.2020 ja osingon maksupäivä aikaisintaan 4.11.2020.

Kemiran osinkopolitiikan mukaisesti tavoitteena on jakaa vakaata ja kilpailukykyistä osinkoa.

TALOUDELLISET TAVOITTEET*

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 15-17 %.

Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %.

Helsingissä 10.2.2020

Kemira Oyj
Hallitus

TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2020

Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2020                                          28.4.2020
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020                                            17.7.2020
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2020                                              27.10.2020

Kemira Oyj:n vuosikertomus 2019 julkaistaan 19.2.2020.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2020 Finlandia-talossa Helsingissä.

TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE

Tulosjulkistustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään tiistaina 11.2.2020 klo 13.30 Hotelli Kämpissä, Kluuvikatu 2, 2. krs, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Tilaisuus on englanninkielinen, ja sen voi katsoa webcastina yhtiön internetsivuilla osoitteessa: www.kemira.com/company/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla internetsivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat.

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 81710310. Konferenssitunnus: 27538399#.

Lisätietoja

Kemira Oyj

Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  040 838 0709

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Liite

Kemiran tilinpäätöstiedote 2019 (.pdf)

Jaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.