Lehdistötiedote

Kemira vaatii EU:n vedenpuhdistukseen liittyvän lainsäädännön tiukempaa täytäntöönpanoa

Kemira Oyj
Lehdistötiedote
19.11.2018 klo 13.00

Kemira vaatii EU:n vedenpuhdistukseen liittyvän lainsäädännön tiukempaa täytäntöönpanoa

Puhtaan veden saannin turvaaminen on yksi maailman suurimpia haasteita seuraavalla vuosisadalla. Vedenkäsittelyllä on keskeinen rooli tehokkaassa ja kestävässä vedenkäytössä. EU:n nykyinen vedenkäsittelylainsäädäntö on suurelta osin 1990-luvulta, ja valtaosa Euroopan vedenkäsittelyinfrastruktuurista on rakennettu ja otettu käyttöön vuosikymmeniä sitten. Tekniikka on sen jälkeen kehittynyt merkittävästi, ja sillä voidaan saavuttaa jopa 20 prosenttia tehokkaampi vedenkäsittely nykytilaan verrattuna. Kemira on julkaissut kannanoton, jossa se vaatii EU-lainsäädännön tiukempaa täytäntöönpanoa tulevaisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi.

Yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettu direktiivi, jonka tarkistus on tällä hetkellä käynnissä, on EU:n vesilainsäädännön keskeinen väline ja työkalu vedenkäsittelyn parantamiseksi. Tällä hetkellä vesilainsäädäntö on pantu täytäntöön eri EU-maissa hyvin eri tavoin, eivätkä tulokset ole ympäristön ja terveyden kannalta optimaalisia. Kemira vaatii täytäntöönpanon yhdenmukaistamista kaikissa jäsenvaltioissa.

Kemiran kannanotto sisältää monia ehdotuksia: vaatimusten täysimääräinen täytäntöönpano, tekniikan hyödyntäminen, haitallisten aineiden raja-arvojen tiukentaminen, uusien haitallisten aineiden sisällyttäminen lainsäädäntöön sekä innovatiivisten ja kestävien ratkaisujen edistäminen julkisissa hankinnoissa.

Ensimmäinen askel on yhdenmukainen täytäntöönpano

Joissakin maissa vedenkäsittely on viety direktiivin edellyttämiä päämääriä ja tehokkuutta pidemmälle, kun taas toisissa maissa täytäntöönpanossa on merkittäviä puutteita. Kemira katsoo, että direktiivin vaatimusten täysimääräinen ja yhdenmukainen täytäntöönpano on kiireellinen prioriteetti. Esimerkiksi uusille jäsenvaltioille myönnetyt siirtymäkaudet ovat kohtuuttoman pitkiä. Ympäristönsuojelu ei ole neuvottelukysymys vaan puhtaan veden pitäisi olla jokaisen EU-kansalaisen perusoikeus maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Nykyisen direktiivin tehokkaammasta täytäntöönpanosta on myös monia muita etuja. Kemira on havainnut monia olemassa olevia ratkaisuja, jotka voitaisiin ottaa heti käyttöön jätevedenkäsittelyn parantamiseksi. Yksi ratkaisuista liittyy ilmastonmuutokseen ja äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymiseen. Hulevesien ylivuodot aiheuttavat suurta huolta, sillä hulevesi sisältää usein niin kuntien kuin teollisuuden käsittelemätöntä jätevettä, joka lisää saastumista sekä taudinaiheuttajien ja tautien leviämistä. Kustannustehokkaita ja turvallisia desinfiointiratkaisuja on jo olemassa, ja niistä pitäisi tehdä pakollisia koko EU:ssa.

“Tehokkaita vedenkäsittelymenetelmiä on saatavilla, ja niitä pitäisi käyttää. Tekniikan puute ei ole este. Paljon parempiin käsittelytuloksiin päästäisiin ihan nykyisellä tekniikalla ja ilman korkeampia käsittelykustannuksia”, kertoo Kemiran markkinointijohtaja Riikka Timonen.

Poliittisen päätöksenteon suosittava jo saatavilla olevia kestäviä ratkaisuja

Direktiiviä voitaisiin helposti parantaa. Nykyisessä direktiivissä asetetut haitallisten aineiden raja-arvot eivät ole riittävän matalia, ja vesistöön johdetun veden raja-arvoja on tiukennettava – erityisesti biologisen hapenkulutuksen (BOD), kemiallisen hapenkulutuksen (COD) ja suspendoituneen kiintoaineen kokonaismäärän (TSS) sekä fosforin maksimirajojen osalta.

“Keinoja on, kyse on vain poliittisesta tahdosta. Tällä hetkellä esimerkiksi fosforin raja-arvo vaihtelee asukasmäärästä riippuen kahdesta yhteen milligrammaan. Sen pitäisi olla puolet pienempi. Lähes kaikissa Ruotsin ja Suomen jätevedenpuhdistamoissa saavutetaan maksimitaso 0,5 mg P/l, ja monissa puhdistamoissa sovelletaan jopa tiukempia rajoja”, Timonen sanoo. 

Kemiran mukaan lainsäädäntöön pitäisi sisällyttää myös uusia haitallisia aineita, kuten lääkevalmisteet, hormonaaliset haitta-aineet sekä mikrobiologiset vierasaineet. “Ratkaisuja näiden haitallisten aineiden käsittelemiseksi on olemassa. Direktiivi pitää päivittää ajan tasalle.”

Kestävän tulevaisuuden tukeminen julkisilla hankinnoilla

Kemira vaatii sääntelyä, joka mahdollistaa innovaation ja vastuullisuuden painottamisen vedenkäsittelyä koskevissa julkisissa hankinnoissa. Julkisissa hankinnoissa pitäisi keskittyä lyhyellä aikavälillä halvimman yksikköhinnan sijaan innovatiivisiin ja kestäviin ratkaisuihin, jotka alentavat kokonaiskustannuksia.

“Euroopan komission on laadittava ja julkaistava selkeämmät ja sitovammat ohjeet siitä, miten jäsenvaltioiden on saatettava julkisista hankinnoista annettu direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Siitä hyötyisivät kaikki. Teollisuus ja valtiot investoisivat yhdessä kestäviin ratkaisuihin”, Timonen sanoo lopuksi.

Taustaa

EU tarkistaa tällä hetkellä vesipuitedirektiiviä ja siihen liittyvää lainsäädäntöä, kuten juomavettä ja yhdyskuntajätevesiä koskevia direktiivejä. Kemira on laatinut osana prosessia vedenkäsittelyä koskevan kannanoton, jossa se vaatii sääntelyn täytäntöönpanon yhdenmukaistamista kaikissa jäsenvaltioissa sekä alan teknisten ratkaisujen laajempaa hyödyntämistä.

Julkisen kuulemisen vaihe on EU:ssa nyt suoritettu ja direktiivin validointi jatkuu. Direktiivin arviointivaiheen odotetaan päättyvän syyskuuhun 2019 mennessä. 

Lue Kemiran kannanotto (englanniksi)


Lisätietoja

Kemira Oyj
Tero Huovinen, viestintäjohtaja
Puh. 010 862 1980

Riikka Timonen, markkinointijohtaja, Industry & Water
Puh. 050 558 0037

 

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2017 Kemiran liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 732. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Kemira – Evaluation of urban waste water treatment directive

Jaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.