Palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys

Näillä sivuilla esitetty selvitys palkitsemisesta sisältää kuvaukset yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä sekä palkitsemisen keskeisistä periaatteista. Palkka- ja palkkioselvitystä päivitetään aina, kun palkitsemista koskevat tiedot muuttuvat merkittävästi. Palkitsemisraportti, jossa selostetaan edellisen tilikauden aikana maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet, on laadittu erillisenä asiakirjana.

Palkka- ja palkkioselvitys 2018 (.pdf)

 1. Kemira tarkastelee palkitsemisperiaatteitaan säännöllisesti. Kemiran palkitsemisperiaatteet koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Palkitsemisen läpinäkyvyys, markkinalähtöisyys sekä hyvästä suorituksesta palkitseminen ovat keskeisiä periaatteita palkitsemisessa.

  Kemirassa palkitseminen koostuu seuraavista osista:

  Peruspalkka ja työsuhde-etuudet noudattavat paikallisia markkinakäytäntöjä, lakeja ja määräyksiä.

  Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmien tavoitteena on palkita yhtiön ja yksilön hyvästä suorituksesta.

  Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu avainhenkilöiden sitouttamiseen. Sen tavoitteena on yhdistää yhtiön omistajien ja järjestelmään osallistuvien henkilöiden tavoitteet ja edut toisiinsa.

  Aineeton palkitseminen on tärkeä osa kokonaispalkitsemista. Kemira kehittää aktiivisesti työhyvinvointia ja tarjoaa mahdollisuuksia oman työnkuvan kehittämiseen.

 2. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän ehdotuksen perusteella. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja johtoryhmän muiden jäsenten palkoista, palkkioista ja toimisuhteiden ehdoista. Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla toimitusjohtajan, hänen sijaisensa ja johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiin ja pitkän aikavälin kannustinohjelmiin liittyviä asioita.

 3. Vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota ja kokouspalkkiota. Hallituksen jäsenet eivät ole Kemira Oyj:n lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän, pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän tai lisäeläkejärjestelmien piirissä.

  Vuosipalkkiot ovat seuraavat:

  • puheenjohtaja 92 000 euroa vuodessa
  • varapuheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 55 000 euroa vuodessa
  • muut jäsenet 44 000 euroa vuodessa

  Kokouspalkkiota maksetaan kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti:

  • Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa
  • muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa
  • Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa

  Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Matkustuskustannukset korvataan Kemiran matkustuspolitiikan mukaan.

  Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiökokous päätti, että osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2019 on julkaistu.

  Hallituksen jäsenille maksettiin 8.5.2019 seuraavat osakemäärät osana vuoden 2019 yhtiökokouksen päättämää vuosipalkkiota:

  • puheenjohtaja 2 993 osaketta
  • varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 1 789 osaketta
  • muut jäsenet 1 431 osaketta

  Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

 4. Toimitusjohtajan, tämän sijaisen ja muun johtoryhmän palkitseminen koostuu kuukausipalkasta, työsuhde-eduista ja suoritusperusteisista kannustinohjelmista. Kannustinohjelmat koostuvat vuosittaisesta lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä sekä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä.

  Suomessa työsuhteessa olevilla Kemiran johtoryhmän jäsenillä ei ole lakisääteisen eläkejärjestelmän ylittävää eläkejärjestelyä. Muissa maissa työsuhteessa olevien johtoryhmän jäsenien eläkejärjestelyt perustuvat kyseisen maan lakisääteiseen eläkejärjestelmään sekä paikalliseen markkinakäytäntöön. Kemiran käytäntönä on, että kaikki uudet eläkejärjestelyt ovat maksuperusteisia.

  Riippuen eri maiden käytännöistä irtisanomisaika on muiden johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan osalta 1–6 kuukautta. Irtisanomisajan palkan lisäksi maksetaan 6–9 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, jos yhtiö irtisanoo johtoryhmän jäsenen henkilöstä riippumattomasta syystä.

  Toimitusjohtajan työsuhteen edut ja ehdot

  Peruspalkka
  Peruspalkka on 595 350 euroa vuodessa sisältäen vapaan autoedun ja matkapuhelinedun.

  Lyhyen aikavälin tulospalkkio
  Perustuu hallituksen hyväksymiin ehtoihin. Enimmäispalkkio on 70 % vuotuisesta peruspalkasta.

  Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä
  Perustuu osakepalkkiojärjestelmän ehtoihin. Enimmäispalkkio muodostuu hallituksen määrittämästä osakemäärästä sekä rahaosuudesta, jolla pyritään kattamaan osakepalkkiosta perittävät verot ja veroluontoiset maksut.

  Eläkejärjestely
  Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla on maksuperusteinen lisäeläke, jonka peruste on 20 % vuosipalkasta.

  Irtisanomisehdot
  Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli yhtiö irtisanoo hänet.

  Vakuutukset
  Toimitusjohtajalla on henki-, pysyvän työkyvyttömyyden-, vapaa-ajan tapaturma-, työmatka- ja johdonvastuuvakuutus. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön sairauskassaan.

 5. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä

  Toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja johtoryhmän jäsenten tulospalkkiot määräytyvät hallituksen määrittelemien konsernin ja segmenttien tulostavoitteiden ja henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumisen perusteella tilikausittain.

  Enimmäispalkkiot 2019

  Toimitusjohtajalla lyhyen aikavälin tulospalkkio on enintään 70 % vuosipalkasta, toimitusjohtajan sijaisella enintään 60 % ja muilla johtoryhmän jäsenillä enintään 60-80 % vuosipalkasta.

  Ansaintakriteerit 2019

  Tilikaudella 2019 lyhyen aikavälin tulospalkkio määräytyy Kemira-konsernin operatiivisen käyttökatteen ja operatiivisen käyttökatemarginaalin, investointien jälkeisen operatiivisen rahavirran, työturvallisuuden sekä henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella. Tilikauden 2019 ansaintajakson perusteella lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän palkkio maksetaan helmikuussa 2020.

  Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä 2019-2023

  Kemira Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2018 perustaa pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän ryhmälle Kemiran avainhenkilöitä vuosiksi 2019-2023. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmään osallistuvien henkilöiden tavoitteet Kemiran arvon nostamiseksi sekä sitouttaa osallistujat Kemiraan ja tarjota heille Kemiran osakkeiden ansaintaan perustuva kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

  Osakepalkkiojärjestelmässä on yhteensä kaksi yhden vuoden mittaista ansaintajaksoa, vuodet 2019 ja 2020, sekä kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, vuodet 2019- 2021, 2020-2022 ja 2021-2023. Rakenne mahdollistaa asteittaisen siirtymisen kolmen vuoden ansaintajaksoon. Kolmen vuoden ansaintajakson koetaan paremmin tukevan järjestelmän tarkoitusta yhdenmukaistaa osallistujien edut osakkeenomistajien kanssa sekä Kemiran pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumista. Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän suunnittelutyössä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta sai neuvoja ulkopuoliselta neuvonantajalta.

  Ansaintajaksot 2019 ja 2019-2021

  Osakepalkkiojärjestelmään kuuluu ansaintajaksojen 2019 ja 2019-2021 aikana noin 90 henkilöä. Järjestelmästä ansaintajaksojen 2019 ja 2019-2021 perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 643 500 Kemira Oyj:n osaketta. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019 perustuu Kemira-konsernin Intrinsic Value -arvoon ja maksetaan vuonna 2020. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019-2021 perustuu Kemira-konsernin Intrinsic Value -arvon keskiarvoon vuosina 2019-2021 ja maksetaan vuonna 2022.

  Osakepalkkiojärjestelmän 2019-2023 keskeiset ehdot

  Ansaintajaksot ja kriteerit
  Osakepalkkiojärjestelmässä on yhteensä kaksi yhden vuoden mittaista ansaintajaksoa, vuodet 2019 ja 2020, sekä kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, vuodet 2019- 2021, 2020-2022 ja 2021-2023. Hallitus päättää kunkin ansaintajakon alussa kulloisen ansaintajakson osakepalkkion kriteerit ja vaatimustasot kullekin kriteerille, sekä kunkin ansaintajakson osallistujat sekä osakeallokaatiot.

  Palkkiot
  Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Kemiran osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

  Sitouttamisjakso
  Yhden vuoden ansaintajakson osalta palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua kyseisen ansaintajakson päättymisestä. Kolmen vuoden ansaintajaksoihin ei sovelleta sitouttamisjaksoa.

  Työ- ja toimisuhteen päättyminen
  Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta.

  Takaisinperintä
  Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmään liittyvät palkkiot voidaan periä takaisin poikkeustilanteissa, kuten väärinkäytösten tai taloudellisten tulosten manipuloinnin vuoksi.

  Osakeomistussuositus
  Hallitus suosittaa, että konsernin johtoryhmän jäsenet omistavat Kemiran osakkeita bruttovuosipalkkansa arvosta niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu. Mikäli osakeomistus ei vielä täyty, hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat puolet tästä järjestelmästä saamastaan osakemäärästä myös sitouttamisjakson jälkeen, kunnes osallistujan osakeomistus vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

  Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä 2018

  Kemira Oyj:n hallitus päätti 7.2.2018 jatkaa Kemiran avainhenkilöille suunnattua pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmään osallistuvien henkilöiden tavoitteet Kemiran arvon nostamiseksi sekä sitouttaa osallistujat Kemiraan ja tarjota heille Kemiran osakkeiden ansaintaan perustuva kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän suunnittelutyössä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta sai neuvoja ulkopuoliselta neuvonantajalta.

  Osakepalkkiojärjestelmässä 2018 on yksi ansaintajakso, vuosi 2018. Mahdollinen palkkio perustuu Kemira-konsernin Intrinsic value -arvoon. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2019 osittain Kemiran osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän perusteella maksetaan keväällä 2019 enintään 484 000 Kemira Oyj:n osaketta ja lisäksi niistä aiheutuvia veroja vastaava rahaosuus. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului vuonna 2018 78 henkilöä.

  Osakepalkkiojärjestelmän 2018 keskeiset ehdot

  Ansaintajaksot ja kriteerit
  Osakepalkkiojärjestelmissä on yhteensä neljä ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2015, 2016, 2017 ja 2018. Kemiran hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

  Palkkiot
  Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Kemiran osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

  Sitouttamisjakso
  Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä.

  Työ- ja toimisuhteen päättyminen
  Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta.

  Takaisinperintä
  Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmään liittyvät palkkiot voidaan periä takaisin poikkeustilanteissa, kuten väärinkäytösten tai taloudellisten tulosten manipuloinnin vuoksi.

  Osakeomistussuositus
  Hallitus suosittaa, että konsernin johtoryhmän jäsenet omistavat Kemiran osakkeita bruttovuosipalkkansa arvosta niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu. Mikäli osakeomistus ei vielä täyty, hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat puolet tästä järjestelmästä saamastaan osakemäärästä myös sitouttamisjakson jälkeen, kunnes osallistujan osakeomistus vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.