Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka

Yhtiön hallitus on hyväksynyt toimielinten palkitsemispolitiikan, joka koskee hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista. Palkitsemispolitiikka esiteltiin vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Politiikassa kuvataan palkitsemisen keskeiset periaatteet, päätöksentekojärjestys sekä keskeiset ehdot.

Palkitsemispolitiikka (.pdf)

Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Palkka- ja palkkioselvitys kuvaa Kemiran palkitsemiskäytäntöjä sekä ylimmän johdon eli hallituksen ja toimitusjohtajan, tämän sijaisen ja muun johtoryhmän palkitsemista 2019. Palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman Hallinnointikoodin 2015 mukaisesti.

Palkka- ja palkkioselvitys 2019 (.pdf)

 1. Palkitseminen Kemirassa on suunniteltu edistämään yrityksen pitkäaikaista taloudellista menestystä, liiketoimintastrategiaa ja omistaja-arvon positiivista kehitystä.

  Kemiran keskeiset palkitsemisperiaatteet ovat:

  • “Pay for Performance” tai ”Suorituskeskeinen palkitseminen” on Kemiran palkitsemisen keskeisin periaate. Kemira tunnustaa ja palkitsee hyvästä suorituksesta ja saavutuksista. Kemira pyrkii luomaan selkeän yhteyden yrityksen ja työntekijän suorituksen ja menestyksen välille.
  • Kilpailukykyisen ja markkinalähtöisen palkitsemisen avulla yhtiö varmistaa, että se voi rekrytoida, motivoida ja sitouttaa Kemiralle parhaat työntekijät. Palkitsemisen tasoa vertaillaan säännöllisesti maantieteellisesti ja toimialakohtaisesti merkitykselliseen markkinaan.
  • Palkitsemisperiaatteiden ja ohjelmien selkeä viestintä varmistaa niiden läpinäkyvyyden sekä sisäisesti että ulkoisesti. Palkitsemisperiaatteet ja ohjelmat viestitään sekä työntekijöille ja ulkopuolisille sidosryhmille.
  • Paikallisten lakien ja yhtiön hyväksymisperiaatteiden noudattaminen on palkitsemisen perusedellytys. Kemiran sisäinen valvonta varmistaa säännöllisesti näiden noudattamista.
 2. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Kemira Oyj:n neljästä suurimmasta osakkeenomistajasta koostuva nimitystoimikunta valmistelee vuosittain ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja sen palkitsemisesta.

  Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja johtoryhmän muiden jäsenten palkoista, palkkioista sekä toimi- ja työsuhteiden ehdoista. Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla toimitusjohtajan, hänen sijaisensa ja johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen liittyviä asioita.

 3. Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota ja kokouspalkkiota. Hallituksen jäsenet eivät ole Kemira Oyj:n lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän, pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän tai lisäeläkejärjestelmien piirissä.

  Vuosipalkkiot ovat seuraavat:

  • puheenjohtaja 92 000 euroa vuodessa
  • varapuheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 55 000 euroa vuodessa
  • muut jäsenet 44 000 euroa vuodessa

  Kokouspalkkiota maksetaan kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti:

  • Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa
  • muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa
  • Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa

  Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Matkustuskustannukset korvataan Kemiran matkustuspolitiikan mukaan.

  Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiökokous päätti, että osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2020 on julkaistu.

  Hallituksen jäsenille maksettiin 8.5.2020 seuraavat osakemäärät osana vuoden 2020 yhtiökokouksen päättämää vuosipalkkiota:

  • puheenjohtaja 3 365 osaketta
  • varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2 012 osaketta
  • muut jäsenet 1 609 osaketta

  Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

 4. Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen koostuu kuukausipalkasta, työsuhde-eduista ja suoritusperusteisista kannustinohjelmista. Kannustinohjelmat koostuvat vuosittaisesta lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä sekä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä. Toimitusjohtajan sijaiselle ei makseta palkkiota sijaisuuden perusteella.

  Toimitusjohtajan toimisuhteen edut ja ehdot

  Peruspalkka ja etuudet
  Peruspalkka on 595 350 euroa vuodessa sisältäen vapaan autoedun ja matkapuhelinedun.

  Vakuutukset
  Toimitusjohtajalla on henki-, pysyvän työkyvyttömyyden-, vapaa-ajan tapaturma-, työmatka- ja johdonvastuuvakuutus. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön sairauskassaan.

  Eläke
  Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla on maksuperusteinen lisäeläke, jonka arvo on 20 % vuosipalkasta.

  Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä
  Perustuu hallituksen hyväksymiin ehtoihin. Enimmäispalkkio on 70 % vuotuisesta peruspalkasta.

  Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä
  Perustuu osakepalkkiojärjestelmän ehtoihin. Enimmäispalkkio muodostuu hallituksen määrittämästä osakemäärästä sekä rahaosuudesta, jolla pyritään kattamaan osakepalkkiosta perittävät verot ja veroluontoiset maksut.

  Irtisanomisehdot
  Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli yhtiö irtisanoo hänet.

  Muiden johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen työsuhteiden keskeiset ehdot

  Vakuutukset
  Johtoryhmän jäsenillä on henki-, pysyvän työkyvyttömyyden-, vapaa- ajan tapaturma-, työmatka ja johdon vastuuvakuutus. Lisäksi he osallistuvat yhtiön sairauskassaan tai muuhun vastaavaan järjestelyyn.

  Eläke
  Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta Suomessa työsuhteessa olevilla Kemiran johtoryhmän jäsenillä ei ole lakisääteisen eläkejärjestelmän ylittävää eläkejärjestelyä. Muissa maissa työsuhteessa olevien johtoryhmän jäsenten eläkejärjestelyt perustuvat kyseisen maan lakisääteiseen eläkejärjestelmään sekä paikalliseen markkinakäytäntöön.

  Kannustinpalkkiot
  Johtoryhmän jäsenet kuuluvat lyhyen ja pitkän aikavälin palkkioiden piiriin.

  Irtisanomisehdot
  Riippuen eri maiden käytännöistä irtisanomisaika on muiden johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan osalta 1–6 kuukautta. Irtisanomisajan palkan lisäksi maksetaan 6–9 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, jos yhtiö irtisanoo johtoryhmän jäsenen henkilöstä riippumattomasta syystä.

 5. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä

  Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän tarkoitus on edistää yhtiön vuosittaisia tavoitteita ja prioriteetteja varmistaen yhtiön strategian ja osakkeenomistajien etujen yhteyden.

  Toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja johtoryhmän jäsenten tulospalkkiot määräytyvät hallituksen määrittelemien konsernin ja segmenttien tulostavoitteiden ja henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumisen perusteella tilikausittain.

  Enimmäispalkkiot 2020

  Toimitusjohtajalla lyhyen aikavälin tulospalkkio on enintään 70 % vuosipalkasta, toimitusjohtajan sijaisella enintään 60 % ja muilla johtoryhmän jäsenillä enintään 60-80 % vuosipalkasta.

  Ansaintakriteerit 2020

  Tilikaudella 2020 lyhyen aikavälin tulospalkkio määräytyy Kemira-konsernin operatiivisen käyttökatteen ja operatiivisen käyttökatemarginaalin, investointien jälkeisen operatiivisen rahavirran, työturvallisuuden sekä henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella. Tilikauden 2020 ansaintajakson perusteella lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän palkkio maksetaan helmikuussa 2021.

  Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä

  Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja toimitusjohtajan sekä johtoryhmän muiden jäsenten edut Kemiran arvon kasvattamiseksi sekä heidän sitouttamisensa Kemiraan.

  Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä 2019-2023

  Ansaintajaksot ja kriteerit
  Osakepalkkiojärjestelmässä on yhteensä kaksi yhden vuoden mittaista ansaintajaksoa, vuodet 2019 ja 2020, sekä kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, vuodet 2019- 2021, 2020-2022 ja 2021-2023. Rakenne mahdollistaa asteittaisen siirtymisen yhden vuoden ansaintajaksoista kolmen vuoden ansaintajaksoihin.

  Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit, kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet, järjestelmän osallistujat sekä kunkin osallistujan osakepalkkioiden enimmäismäärät kunkin ansaintajakson alussa.
  • Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019 perustuu Kemira-konsernin todelliseen arvoon eli Intrinsic Value -arvoon ja maksetaan vuonna 2020. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019-2021 perustuu Kemira-konsernin todellisen arvon eli Intrinsic Value -arvon keskiarvoon vuosina 2019-2021 ja maksetaan vuonna 2022.
  • Osakepalkkiojärjestelmään kuuluu ansaintajaksojen 2019 ja 2019-2021 aikana noin 90 henkilöä. Järjestelmästä ansaintajaksojen 2019 ja 2019 2021 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 643 500 Kemira Oyj:n osaketta.
  • Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020 perustuu Kemira-konsernin Intrinsic Value -arvoon ja maksetaan vuonna 2021. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020-2022 perustuu Kemira-konsernin keskimääräisen Intrinsic Value -arvon vuosina 2020-2022 ja Kemirakonsernin organiseen kasvuun vuosina 2020-2022. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2023.
  • Osakepalkkiojärjestelmään kuuluu ansaintajaksojen 2020 ja 2020-2022 aikana noin 90 henkilöä. Järjestelmästä ansaintajaksojen 2020 ja 2020 2022 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 643 500 Kemira Oyj:n osaketta.
  • Intrinsic Value määritellään seuraavasti: operatiivinen käyttökate * 8 – nettovelka

  Palkkiot
  Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Kemiran osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.

  Sitouttamisjakso
  Yhden vuoden ansaintajakson osalta palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua kyseisen ansaintajakson päättymisestä. Kolmen vuoden ansaintajaksoihin ei sovelleta sitouttamisjaksoa.

  Työ- tai toimisuhteen päättyminen
  Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta.

  Takaisinperintä
  Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmään liittyvät palkkiot voidaan periä takaisin poikkeustilanteissa, kuten väärinkäytösten tai taloudellisten tulosten manipuloinnin vuoksi.

  Osakeomistussuositus
  Hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat Kemiran osakkeita bruttovuosipalkkansa arvosta niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu. Mikäli osakeomistussuositus ei vielä täyty, hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat puolet tästä järjestelmästä saamastaan osakemäärästä myös sitouttamisjakson jälkeen, kunnes osallistujan osakeomistus vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

  Tarkemmat tiedot pitkän ajan osakepalkkiojärjestelmistä löytyvät kunkin vuoden palkka- ja palkkioselvityksistä.

  Palkka- ja palkkioselvitys 2018 (.pdf)
  Palkka- ja palkkioselvitys 2017 (.pdf)
  Palkka- ja palkkioselvitys 2016 (.pdf)

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.