Näkymät ja taloudelliset tavoitteet sekä tunnuslukujen laskentakaavat

Näkymät vuodelle 2020

27.4.2020 Kemira perui vuoden 2020 tulosohjeistuksen eikä anna uutta ohjeistusta toistaiseksi johtuen COVID-19 -pandemian ja öljyn hinnanpudotuksen aiheuttamasta epävarmuudesta.

Tilanteen vaikutus Kemiran liiketoimintaan on toistaiseksi ollut rajallinen. Tällä hetkellä on kuitenkin vaikea arvioida luotettavasti COVID-19-pandemian ja öljyn hinnanpudotuksen kokonaisvaikutusta Kemiran liiketoimintaan, koska niiden kesto ja taloudelliset vaikutukset ovat epävarmoja.

Aiemmat näkymät: Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan edellisvuodesta (2019: 410 miljoonaa euroa).

Taloudelliset tavoitteet
Liikevaihto markkinoita nopeampi kasvu
Käyttökateprosentti 15-17 %
Velkaantuneisuusaste alle 75 %​

Tunnuslukujen laskentakaavat

 1. Operatiivinen käyttökate
  Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1)
  Uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmat + transaktio- ja integraatiokulut
  yrityshankinnoissa + liiketoimintojen ja omaisuuden myynti + muut erät

  Operatiivinen liikevoitto
  Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

  Korolliset nettovelat
  Korolliset velat – rahavarat

  Omavaraisuusaste, %
  Oma pääoma x 100                                        
  Taseen loppusumma – saadut ennakot

  Velkaantuneisuus (gearing), %
  Korolliset nettovelat x 100
  Oma pääoma

  Korkokate
  Liikevoitto + poistot  ja arvonalentumiset
  Rahoituskulut, netto

  Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
  (Voitto ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100 
  (Taseen loppusumma – korottomat velat) 2)

  Oman pääoman tuotto (ROE), %
  Emoyhteisön omistajille kuuluva tilikauden voitto x 100
  Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma 2)

  Rahavirtatuotto sijoitetulle pääomalle (CFROI), %
  Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta x 100
  (Taseen loppusumma – korottomat velat) 2)

  Rahavirta investointien jälkeen
  Liiketoiminnan nettorahavirta + investointien nettorahavirta

  Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (operatiivinen ROCE), %
  Operatiivinen liikevoitto + osuus osakkuusyritysten tuloksista x 100 3)
  Sidottu pääoma

  Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), %
  Liikevoitto + osuus osakkuusyritysten tuloksista x 100
  Sidottu pääoma 4) 5)

  Pääoman kiertonopeus
  Liikevaihto                
  Sidottu pääoma 4) 5)

  Korolliset nettovelat / käyttökate
  Korolliset nettovelat
  Liikevoitto + poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset

  Nettorahoituskustannus, %
  (Rahoituskulut, netto – osinkotuotot – valuuttakurssierot) x 100
  Korolliset nettovelat 2)

  Nettokäyttöpääoma
  Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + muut saamiset,
  poislukien johdannaissaamiset, jaksotetut korkotuotot ja muut
  rahoituserät – ostovelat – muut velat, poislukien johdannaisvelat,
  jaksotetut korkokulut ja muut rahoituserät

  1)  Taloudelliset tunnusluvut, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaan määriteltyjä tunnuslukuja voivat sisältää tuottoja ja kuluja, jotka vaikuttavat Kemiran taloudellisen raportoinnin vertailukelpoisuuteen. Yleensä nämä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmat; transaktio- ja integraatiokulut yrityshankinnoissa sekä liiketoimintojen ja omaisuuden myynti.
  2)
  Keskimäärin
  3) Liikevoitto ja osuus osakkuusyritysten tuloksesta ovat 12 kuukauden liukuva keskiarvo katsauskauden lopussa.
  4)
  12 kuukauden liukuva keskiarvo
  5) Sidottu pääoma = Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet + aineettomat hyödykkeet + nettokäyttöpääoma + osakkuusyrityssijoitukset

 2. Osakekohtainen tulos (EPS)
  Emoyhteisön omistajien osuus tilikauden voitosta
  Keskimääräinen osakemääräLiiketoiminnan nettorahavirta / osake
  Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta
  Keskimääräinen osakemäärä

  Osinko/osake
  Tilikaudelta jaettu osinko         
  Osakkeiden lukumäärä .

  Osinkosuhde, %
  Osakekohtainen osinko x 100 
  Osakekohtainen tulos (EPS)

  Efektiivinen osinkotuotto / osake, %
  Osakekohtainen osinko x 100 
  Osakkeen hinta

  Oma pääoma / osake

  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakkeiden lukumäärä .

  Osakkeen hinta keskimäärin
  Osakkeen vaihto euroa vuodessa 
  Osakkeen vaihto kpl vuodessa

  Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)
  Osakkeen hinta         
  Osakekohtainen tulos (EPS)

  Hinta / oma pääoma per osake
  Osakkeen hinta                                                  
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma per osake

  Hinta / liiketoiminnan nettorahavirta per osake
  Osakkeen hinta                     
  Liiketoiminnan rahavirta per osake

  Osakkeiden vaihdon osuus osakekannasta, %
  Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä × 100  
  Keskimääräinen osakemäärä

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.