Näkymät ja taloudelliset tavoitteet sekä tunnuslukujen laskentakaavat

Näkymät vuodelle 2020

(päivitetty 12.1.2021)

12.1.2021 Kemira nosti vuoden 2020 näkymiään hyvän kysynnän ja kustannusten hallinnan seurauksena vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

Kemiran nostetut näkymät
Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteensa vuoden 2020 toisella puoliskolla olevan korkeampi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla (H1 2020: 214 miljoonaa euroa), ja odottaa koko vuoden 2020 operatiivisen käyttökatteen kasvavan vuoteen 2019 verrattuna (2019: 410 miljoonaa euroa).

Kemiran aiemmat näkymät (julkaistu 9.10.2020)
Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteensa vuoden 2020 toisella puoliskolla olevan pienempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla (H1 2020: 214 miljoonaa euroa), mutta odottaa koko vuoden 2020 operatiivisen käyttökatteen kasvavan vuoteen 2019 verrattuna (2019: 410 miljoonaa euroa).

Kemira julkaisee vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen torstaina 11.2.2021 noin kello 08.30. Vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen julkaisun yhteydessä Kemira antaa ohjeistuksen vuodelle 2021.

Taloudelliset tavoitteet
Liikevaihto markkinoita nopeampi kasvu
Käyttökateprosentti 15-18 %
Velkaantuneisuusaste alle 75 %​

Kemira on päivittänyt taloudelliset tavoitteensa 19.11.2020. Kemiran operatiivisen käyttökateprosentin päivitetty tavoite on 15-18 % (aiemmin 15-17 %), muut taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan.

Tunnuslukujen laskentakaavat

 1. Operatiivinen käyttökate
  Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1)
  Uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmat + transaktio- ja integraatiokulut
  yrityshankinnoissa + liiketoimintojen ja omaisuuden myynti + muut erät

  Operatiivinen liikevoitto
  Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

  Korolliset nettovelat
  Korolliset velat – rahavarat

  Omavaraisuusaste, %
  Oma pääoma x 100                                        
  Taseen loppusumma – saadut ennakot

  Velkaantuneisuus (gearing), %
  Korolliset nettovelat x 100
  Oma pääoma

  Korkokate
  Liikevoitto + poistot  ja arvonalentumiset
  Rahoituskulut, netto

  Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
  (Voitto ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100 
  (Taseen loppusumma – korottomat velat) 2)

  Oman pääoman tuotto (ROE), %
  Emoyhteisön omistajille kuuluva tilikauden voitto x 100
  Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma 2)

  Rahavirtatuotto sijoitetulle pääomalle (CFROI), %
  Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta x 100
  (Taseen loppusumma – korottomat velat) 2)

  Rahavirta investointien jälkeen
  Liiketoiminnan nettorahavirta + investointien nettorahavirta

  Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (operatiivinen ROCE), %
  Operatiivinen liikevoitto + osuus osakkuusyritysten tuloksista x 100 3)
  Sidottu pääoma

  Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), %
  Liikevoitto + osuus osakkuusyritysten tuloksista x 100
  Sidottu pääoma 4) 5)

  Pääoman kiertonopeus
  Liikevaihto                
  Sidottu pääoma 4) 5)

  Korolliset nettovelat / käyttökate
  Korolliset nettovelat
  Liikevoitto + poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset

  Nettorahoituskustannus, %
  (Rahoituskulut, netto – osinkotuotot – valuuttakurssierot) x 100
  Korolliset nettovelat 2)

  Nettokäyttöpääoma
  Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + muut saamiset,
  poislukien johdannaissaamiset, jaksotetut korkotuotot ja muut
  rahoituserät – ostovelat – muut velat, poislukien johdannaisvelat,
  jaksotetut korkokulut ja muut rahoituserät

  1)  Taloudelliset tunnusluvut, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaan määriteltyjä tunnuslukuja voivat sisältää tuottoja ja kuluja, jotka vaikuttavat Kemiran taloudellisen raportoinnin vertailukelpoisuuteen. Yleensä nämä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmat; transaktio- ja integraatiokulut yrityshankinnoissa sekä liiketoimintojen ja omaisuuden myynti.
  2)
  Keskimäärin
  3) Liikevoitto ja osuus osakkuusyritysten tuloksesta ovat 12 kuukauden liukuva keskiarvo katsauskauden lopussa.
  4)
  12 kuukauden liukuva keskiarvo
  5) Sidottu pääoma = Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet + aineettomat hyödykkeet + nettokäyttöpääoma + osakkuusyrityssijoitukset

 2. Osakekohtainen tulos (EPS)
  Emoyhteisön omistajien osuus tilikauden voitosta
  Keskimääräinen osakemääräLiiketoiminnan nettorahavirta / osake
  Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta
  Keskimääräinen osakemäärä

  Osinko/osake
  Tilikaudelta jaettu osinko         
  Osakkeiden lukumäärä .

  Osinkosuhde, %
  Osakekohtainen osinko x 100 
  Osakekohtainen tulos (EPS)

  Efektiivinen osinkotuotto / osake, %
  Osakekohtainen osinko x 100 
  Osakkeen hinta

  Oma pääoma / osake

  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakkeiden lukumäärä .

  Osakkeen hinta keskimäärin
  Osakkeen vaihto euroa vuodessa 
  Osakkeen vaihto kpl vuodessa

  Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)
  Osakkeen hinta         
  Osakekohtainen tulos (EPS)

  Hinta / oma pääoma per osake
  Osakkeen hinta                                                  
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma per osake

  Hinta / liiketoiminnan nettorahavirta per osake
  Osakkeen hinta                     
  Liiketoiminnan rahavirta per osake

  Osakkeiden vaihdon osuus osakekannasta, %
  Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä × 100  
  Keskimääräinen osakemäärä

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.