Valuuttavaikutus

Valuuttariski

Valuuttariski syntyy muista kuin kotivaluutassa olevista kassavirroista, varoista ja veloista. Transaktioriski muodostuu sellaisista kassavirroista ja tase-eristä, joiden muutokset valuuttakurssien johdosta vaikuttavat tulokseen ja kassavirtoihin. Translaatioriski syntyy kun muina kuin euroina raportoivien tytäryhtiöiden tulos- ja tase-erät konsolidoidaan euroissa.
Transaktioriskiltä suojaudutaan pääsääntöisesti valuuttatermiineillä.
Konsernin merkittävimmät transaktioriskit syntyvät Ruotsin kruunusta, Kanadan dollarista ja Yhdysvaltain dollarista.

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.