Om oss

Företag

Kemira är en global ledare inom hållbara kemiska lösningar för vattenintensiva industrier. Våra kunder finns bland annat inom industriell och kommunal vattenrening samt massa- och pappersindustrin. Vi tillhandahåller de bäst lämpade produkterna och tjänsterna för att förbättra våra kunders produktkvalitet, process och resurseffektivitet. Vårt fokus ligger på vattenrening, förnybara lösningar och digitala tjänster. År 2023 hade Kemira en årlig omsättning på cirka 3,4 miljarder euro och cirka 5 000 anställda. Kemira-aktien är noterad på Nasdaq Helsinki Ltd.

Omsättning

3,4

miljarder euro med stark lönsamhet

Antal anställda

5,000

på sex kontinenter

Försäljning i över

100

länder

Vi hjälper till att bygga mer hållbara samhällen

Vårt fokus ligger lika mycket på att minska kundernas kostnader som att bidra till en positiv inverkan på samhället.
Som globalt företag delar vi en vision om att bygga hållbara samhällen och att vara den föredragna partnern
till att leverera innovation på globala marknader.

 

Kemiras strategi för 2030

Hållbar omvandling driver lönsam tillväxt – vid 2030 kommer 500 miljoner av vår omsättning att komma från en biobaserad produktportfölj.Kemira kommer att vara den ledande leverantören av hållbara kemiska lösningar för vattenintensiva branscherVi möjliggör mer hållbara processer och produkter för våra kunderVi strävar efter långsiktig tillväxtVi fortsätter att driva lönsamhet och optimal verksamhet

Verksamhet

Vår verksamhet är organiserad i två kundbaserade segment. Massa och papper motsvarar 60 % av koncernens omsättning och industri och vatten 40 %.

Befolkningstillväxt, urbanisering och ökad vattenförbrukning innebär att den naturliga vattencykeln inte längre kan hantera vattenföroreningar själv. Utan kemikalier kan den nuvarande nivån av säker vattentillgång och hållbar rening av avloppsvatten inte längre bibehållas. Idag går över 80 % av avloppsvattnet som produceras globalt fortfarande tillbaka till floderna och haven utan någon rening. Vår vattenreningskemi erbjuder lösningar för detta.

Allmänhetens oro över miljöföroreningarna från plaster, särskilt plastförpackningar, har ökat efterfrågan på alternativa lösningar. Efterfrågan på fiberbaserade, förnybara och återvinningsbara material ökar. Vi hjälper materialtillverkarna med vår expertis. Kemin ligger bakom nästan alla egenskaper for fibermaterial som används i förpackningar och säkerställer råmaterial och energieffektiva produktionsprocesser.

Vi vill bli den ledande leverantören av hållbara kemiska lösningar för vattenintensiva industrier och ökar andelen biobaserade produkter i vår portfölj betydligt till 2030. När det gäller vår egen verksamhet har vi som mål att vara koldioxidneutrala till 2045.

Forskning och utveckling

Våra djupa kunskaper inom forskning och utveckling samt tillämpningar och vårt säkra leveransnätverk och kompletta teknikportfölj gör oss till en säker och tillförlitlig, effektiv och hållbar partner för våra kunder. Vår kemiska expertis i världsklass stöds av forsknings- och utvecklingscentrum i Europa, Nordamerika och Asien. Vi arbetar tillsammans med kunder, leverantörer och forskningsorganisationer för att tillhandahålla moderna lösningar som tillämpas för att lösa kundernas och samhällenas utmaningar.

FoU-experter

246

på 3 centrum

Patentfamiljer

401

Patent

2,101

Värderingar

Kemiras värderingar ger stöd åt vår vision, formar vår kultur och driver vår verksamhet framåt. Kemiras värderingar säkerställer att våra medarbetare arbetar efter samma mål.Vi driver prestation och innovation framåt.Vi är engagerade i våra kunders framgång.Vi bryr oss om människor och miljön.Vi lyckas tillsammans.

Säkerhet

Vi är engagerade i att arbeta säkert och ansvarsfullt och att minska vår miljöpåverkan. Vi säkerställer säker produktion och användning av våra produkter under hela deras livscykel.

Säkerhet är grunden för allt vi gör: Vår verksamhet bygger på vår förmåga att driva processer på våra tillverkningsanläggningar säkert, transportera produkter med hög kvalitet till kunderna i tid och utan incidenter, säkerställa att våra kunder förstår hur vi hanterar våra produkter och att den slutliga konsumentprodukten är säker att använda. Det är därför säkerhet alltid har varit ett centralt fokus hos Kemira och vår förbättrade prestanda är ett kvitto på vår kapacitet och vårt kontinuerliga fokus. När bästa praxis utvecklas och nya innovationer görs vill vi utnyttja dem i alla våra aktiviteter i en process av kontinuerlig förbättring.

Produktansvar

Kemiras produktansvarspolicy definierar minimikraven för vår verksamhet. Denna säkerställa att våra produkter kan användas säkert av våra intressenter och att kemiska risker och deras inverkan inkluderas i beslutsfattandet för vår verksamhet. Produktansvar är grunden i Responsible Care-programmet och innefattar proaktiv hantering av hälso-, säkerhets- och miljöaspekterna hos en produkt under dess livscykel.

Hantering av prioriterade ämnen

Vi updaterar vår portfölj när det gäller prioriterade ämnen som omfattas av framtida lagstadgade begränsningar eller förknippas med särskilda utmaningar. Detta innebär att vi upprättar hanteringsplaner för dessa ämnen (inkl. produkter, råmaterial, processhjälpmedel och mellanprodukter). Vår handlingsplan för prioriterade ämnen syftar till att ange de specifika risker som förknippas med varje ämne, undersöka alternativ för att hantera dessa specifika risker och formulera åtgärdsplaner för de föreslagna alternativen. Dessa alternativ för att minska risker kan till exempel inkludera utbyte, utfasning eller begränsning av exponering.

Livscykelhantering för produkter

Alla våra produkter, hanterade råmaterial och mellanprodukter måste uppfylla alla gällande kemiska lagstadgade krav i de länder där vi tillverkar och/eller säljer kemikalier. Överensstämmelser med lagar och regler, påverkan på mänsklig hälsa, säkerhetsfrågor och miljöaspekter är alla delar av vår process för produktlivscykelhantering från koncept och utveckling till tillverkning och försäljning samt slutligen produkteliminering.

Produkternas regelefterlevnad

Tillverkning och försäljning av kemikalier regleras i hög grad runt om i världen. Kontinuerlig uppföljning är en förutsättning för verksamhetens efterlevnad och spelar en viktig roll i att säkerställa produktsäkerhet för kunder, värdekedja och intressenter.

Tillbaka till toppen