15.07.2022

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Riskit

Kemira on alttiina riskeille, jotka voivat johtua sen omasta toiminnasta tai toimintaympäristön muutoksista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kemiran merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin aiheisiin:

 • Raaka-aineiden sekä hyödykkeiden hinnat ja saatavuus
 • Toimittajat
 • Vahinkoriskit
 • Asiakaskysynnän muutokset
 • Maailmantalouden tilanne ja geopoliittiet muutokset
 • Kilpailu
 • Yritysostot
 • Innovaatio ja T&K-toiminta
 • Lainsäädännön muutokset
 • Osaamisen hallinta
 • Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 • Ilmastoon liittyvät riskit

Kaikki yllä mainitut riskit on kuvattu vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen sivulla 21.

Viimeisin päivitys lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin

Kemiran lyhyen aikavälin riskeissä ja epävarmuustekijöissä on tapahtunut muutoksia vuoden 2021 lopun tilanteeseen verrattuna.

Kemira julkaisi vuotuisen riskiarviointinsa vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä. Riskiarvioinnissa Kemira viittasi Itä-Euroopan geopoliittisiin jännitteisiin sekä siihen, kuinka geopoliittiset jännitteet ja mahdolliset Venäjän vastaiset pakotteet voivat aiheuttaa häiriöitä energian ja raaka-aineiden saatavuudessa Euroopassa. Helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota on lisännyt epävarmuutta Kemiran toimintaympäristössä, erityisesti energian saatavuuden osalta. Ukrainan sodan riskejä ja vaikutuksia kuvataan tarkemmin jäljempänä.

Kemira viittasi COVID-19 -pandemiatilanteesta aiheutuviin riskeihin vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteessaan. Kiinan pandemiatilanne on pysynyt vaihtelevana vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, mutta tilanne parani vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Kiinan aiemmat ja mahdolliset tulevat sulkutoimet voivat luoda pullonkauloja maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, raaka-aineiden ja logistiikan osalta, ja lisätä siten epävarmuutta Kemiran toimintaympäristössä.

Kemiran riskienhallinnan periaatteet on esitetty yksityiskohtaisesti yhtiön verkkosivuilla osoitteessa kemira.fi/sijoittajat/riskit-ja-epavarmuustekijat. Taloudelliset riskit on kuvattu vuoden 2021 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Ukrainan sodan riskit ja vaikutukset Kemiraan

Ukrainan sodan ja sen aiheuttamien Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden seurauksena Kemira ilmoitti 1.3.2022 päätöksestään keskeyttää toimitukset Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Venäjän osuus Kemiran liikevaihdosta oli noin 3 % vuonna 2021. Liikevaihto Valko-Venäjältä ja Ukrainasta ei ollut merkittävä vuonna 2021. EU:n viides pakotepaketti julkistettiin 9.4.2022, ja se sisältää myös suurimman osan Kemiran tuotteista. Kemira ilmoitti 6.5.2022 poistuvansa Venäjän markkinoilta. Kesäkuun 2022 loppuun mennessä Kemiran poistuminen Venäjän markkinoilta oli edennyt hyvin.

Sodan suorien vaikutusten odotetaan olevan rajallisia. Ukrainan sota, sekä nykyiset ja mahdolliset tulevat pakotteet Venäjää ja Valko-Venäjää kohtaan voivat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä energian ja raaka-aineiden saatavuudessa Euroopassa. Vuonna 2021 Venäjän ja Valko-Venäjän osuus kaikista Kemiran suorista ostoista ja logistiikkakustannuksista oli noin 1 %. Kemira ei osta raaka-aineita Ukrainasta. Tällä hetkellä Kemira on varmistanut aiemmin Venäjältä ja Valko-Venäjältä hankkimiensa raaka-aineiden saannin. Mikäli saatavuus heikentyy, sillä voi olla negatiivinen vaikutus Kemiran toimintaan. Kemira etsii pitkäaikaisia vaihtoehtoja venäläisille ja valkovenäläisille toimittajille. Kemira on myös merkittävä energiankäyttäjä: energiaostot maailmanlaajuisesti olivat noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2021. Suurin osa Kemiran ostamasta energiasta on sähköä, mutta osa Kemiran tuotantolaitoksista Euroopassa käyttää maakaasua. Kaasu ostetaan paikallisesti, mutta se on ainakin osittain peräisin Venäjältä. Kemira valmistautuu erilaisiin skenaarioihin, jos energian, erityisesti kaasun, saatavuus häiriintyy Euroopassa tulevina vuosineljänneksinä.

Kemira altistuu myös epäsuorille vaikutuksille asiakkaidensa ja toimittajiensa kautta. Erityisesti korkeat energiahinnat tai häiriöt energian saatavuudessa voivat vähentää Kemiran asiakkaiden ja/tai toimittajien tuotantoa tai pysäyttää sen tilapäisesti, mikä voi vaikuttaa Kemiran loppumarkkinoiden kysyntään tai toimitusketjuun. Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla ei ollut merkittäviä seisokkeja asiakkaiden tai toimittajien toiminnassa Ukrainan sodasta johtuen. Kiihtyvän inflaation odotetaan olevan merkittävin Ukrainan sodan aiheuttama riski, ja sen vaikutuksia on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Inflaatio kiihtyi jo vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, osittain Ukrainan sodan seurauksena, ja inflaatiopaineiden odotetaan pysyvän voimakkaina koko vuoden 2022 ajan.

Kemiran Venäjään liittyvät riskit olivat rajallisia kesäkuun 2022 lopussa. Kemira kirjasi vuoden 2022 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 6,3 miljoonaa euroa tappioita liittyen poistumiseen Venäjän markkinoilta. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kirjattujen tappioiden jälkeen Venäjän liiketoimintaan liittyvät nettovarat olivat noin 11 miljoonaa euroa kesäkuun 2022 lopussa ja ne koostuivat pääasiassa rahavaroista. Kemira tutkii erilaisia mahdollisuuksia siirtää varoja Venäjältä. Käteisvarat Venäjällä ovat ruplamääräisiä. Kemiralla ei ollut omaisuutta eikä henkilöstöä Valko-Venäjällä tai Ukrainassa kesäkuun 2022 lopussa.  Kemiran näkymät vuodelle 2022 on esitetty tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksessa sivulla 18.