21.06.2021

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Riskit

Kemira on alttiina riskeille, jotka voivat johtua sen omasta toiminnasta tai toimintaympäristön muutoksista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kemiran merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin aiheisiin:

 • Raaka-aineiden sekä hyödykkeiden hinnat ja saatavuus
 • Toimittajat
 • Vahinkoriskit
 • Asiakaskysynnän muutokset
 • Maailmantalouden tilanne ja geopoliittiet muutokset
 • Kilpailu
 • Yritysostot
 • Innovaatio ja T&K-toiminta
 • Lainsäädännön muutokset
 • Osaamisen hallinta
 • Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kaikki yllä mainitut riskit on kuvattu vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Viimeisin päivitys lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin

COVID-19-pandemian ja siitä johtuvan talouden hidastumisen vaikutukset Kemiraan ovat olleet rajallisia. Kemianteollisuus ja asiakkaidemme toimialat luokiteltiin lähes poikkeuksetta yhteiskunnalle keskeisiksi toimialoiksi useissa maissa, joissa hallitukset ovat asettaneet rajoituksia taloudelliselle toiminnalle. Tämän vuoksi rajoitukset eivät koskeneet näitä toimialoja. Kemiran kaikki tuotantolaitokset ja toimitusketju toimivat ilman merkittäviä COVID-19-pandemiasta johtuvia häiriöitä vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Maailmanlaajuiset toimitusketjun häiriöt ja Pohjois-Amerikan logistiikkahaasteet aiheuttivat jonkin verran katkoksia raaka-aineiden saatavuuteen neljänneksen aikana.

COVID-19-pandemian vaikutus asiakaskysyntään on vaihdellut segmenteittäin. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana Kemiran loppumarkkinat jatkoivat elpymistä edellisestä neljänneksestä. Pulp & Paper -segmentissä kemikaalien kysyntä kasvoi sellun, kartongin ja pehmopaperin osalta ja paino- ja kirjoituspaperin osalta näkyi merkkejä kysynnän vakaantumisesta. Industry & Water -segmentissä kysyntä oli vakaata kunnallisessa vedenkäsittelyssä, kun taas talouden hidastumisella oli negatiivinen vaikutus teollisen vedenkäsittelyn kysyntään. Liuskeöljy- ja -kaasumarkkinan elpyminen jatkui vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.

Lopulliset vaikutukset Kemiran loppumarkkinoihin riippuvat talouden elpymisestä, pandemian kehityksestä ja rokotuksien etenemisestä maailmanlaajuisesti. Uudet COVID-19 virusmuunnokset saattavat heikentää tilannetta entisestään, mikä voi johtaa taloudellisen toiminnan lisärajoituksiin ennen kuin rokotteita saadaan jaettua laajemmin maailmanlaajuisesti tai ennen kuin rokotteita on saatu muokattua uusia virusmuunnoksia vastaan. Pandemiatilanteen mahdollinen heikkeneminen voi johtaa asiakaskysynnän laajamittaiseenlaskuun. Lisätietoa Kemiran vuoden 2021 näkymistä, sisältäen näkymien taustalla olevat oletukset, löytyy tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksesta, sivulta 16.

Kemira on perustanut alueellisia kriisinhallintatiimejä seuraamaan COVID-19-tilannetta, sillä pandemian kehitys vaihtelee alueittain. Kriisinhallintatiimien tavoitteena on lieventää tilanteen vaikutuksia Kemiraan turvatakseen Kemiran ja sen asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuus. Alueelliset kriisinhallintatiimit kokoontuivat säännöllisesti vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikematkustusta on edelleen rajoitettu, ja Kemira on varmistanut työntekijöiden turvallisuuden toimipaikoissaan monilla toimenpiteillä. Toimitusketjuun kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi, Kemira arvioi jatkuvasti vaihtoehtoisia toimittajia varmistaakseen sujuvan toiminnan kaikissa olosuhteissa.

Kemira on maaliskuusta 2020 lähtien vahvasti suositellut etätyötä kaikille työntekijöille, joille etätyöskentely on mahdollista, ja siirtyminen etätyöhön on ollut sujuvaa. Kun hallitusten asettamien taloudellisen toiminnan rajoituksia sekä etätyötä koskevia suosituksia lievennetään, Kemira on jo ryhtynyt toimiin varmistaakseen asteittaisen ja turvallisen paluun toimistotöihin siten, että sosiaalista etäisyyttä koskevia suosituksia ja muita hallitusten paikallisia suosituksia noudatetaan. Kemira on tukenut johtajien ja työntekijöiden sopeutumista etätyöskentelyyn COVID-19-pandemian aikana.

Kemira on vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana arvioinut COVID-19-pandemian aiheuttaman epävarmuuden vaikutuksia taloudelliseen asemaansa ja harkinnut niiden varojen arvoja, jotka sisältävät merkittäviä kirjanpidollisia arvioita, jotka edellyttävät harkintaa tai joihin COVID-19-pandemialla on saattanut olla erityistä vaikutusta. Näiden laskelmien perusteella ei havaittu viitteitä liikearvon arvonalentumisesta, Pohjolan Voima -konsernin osakkeiden käyvät arvot eivät muuttuneet eivätkä myyntisaamisten realisoituneet luottotappiot lisääntyneet vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Yhtiöllä on hyvä likviditeettitilanne ja nostamaton 400 miljoonan euron valmiusluotto maaliskuun 2021 lopussa. Kemira laski liikkeeseen 200 miljoonan euron seitsemän vuoden pituisen joukkovelkakirjalainan maaliskuussa 2021. Kemiralla ei ole välittömiä rahoitustarpeita.