25.10.2022

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Riskit

Kemira on alttiina riskeille, jotka voivat johtua sen omasta toiminnasta tai toimintaympäristön muutoksista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kemiran merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin aiheisiin:

 • Raaka-aineiden sekä hyödykkeiden hinnat ja saatavuus
 • Toimittajat
 • Vahinkoriskit
 • Asiakaskysynnän muutokset
 • Maailmantalouden tilanne ja geopoliittiet muutokset
 • Kilpailu
 • Yritysostot
 • Innovaatio ja T&K-toiminta
 • Lainsäädännön muutokset
 • Osaamisen hallinta
 • Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 • Ilmastoon liittyvät riskit

Kaikki yllä mainitut riskit on kuvattu vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen sivulla 21.

Viimeisin päivitys lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin

Kemiran lyhyen aikavälin riskeissä ja epävarmuustekijöissä on tapahtunut muutoksia vuoden 2021 lopun tilanteeseen verrattuna.

Kemira julkaisi vuotuisen riskiarviointinsa vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä. Riskiarvioinnissa Kemira viittasi Itä-Euroopan geopoliittisiin jännitteisiin sekä siihen, kuinka geopoliittiset jännitteet ja Venäjän vastaiset pakotteet voivat aiheuttaa häiriöitä energian ja raaka-aineiden saatavuudessa Euroopassa.

Helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota on lisännyt epävarmuutta Kemiran toimintaympäristössä, erityisesti energian saatavuuden osalta. Ukrainan sodan riskejä ja vaikutuksia kuvataan tarkemmin jäljempänä. Kemira viittasi myös COVID-19 -pandemiatilanteesta aiheutuviin riskeihin vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteessaan. Kiinan pandemiatilanne on ollut vaihteleva tammisyyskuun 2022 aikana. Kiinan aiemmat ja mahdolliset tulevat sulkutoimet voivat luoda lisää pullonkauloja maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, raaka-aineiden ja logistiikan osalta, ja lisätä siten epävarmuutta Kemiran toimintaympäristössä.

Kemira hankkii suuren osan sähköstään Suomessa omakustannushintaan (Mankala-periaate) omistuksensa suhteessa Teollisuuden Voiman ja Pohjolan Voiman sähköä tuottavista vesi- ja ydinvoimalaitoksista. Merkittävillä pitkäaikaisilla häiriöillä näiden laitosten tuotantotasoissa voisi olla haitallisia taloudellisia vaikutuksia Kemiralle.

Taloudelliset riskit on kuvattu vuoden 2021 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Ukrainan sodan riskit ja vaikutukset Kemiraan

Ukrainan sodan ja sen aiheuttamien Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden seurauksena Kemira ilmoitti 1.3.2022 päätöksestään keskeyttää toimitukset Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Venäjän osuus Kemiran liikevaihdosta oli noin 3 % vuonna 2021. Liikevaihto Valko-Venäjältä ja Ukrainasta ei ollut merkittävä vuonna 2021. EU:n viides pakotepaketti julkistettiin 9.4.2022, ja se sisältää myös suurimman osan Kemiran tuotteista. Kemira ilmoitti 6.5.2022 poistuvansa Venäjän markkinoilta. Syyskuun 2022 lopussa Kemiralla ei ole ollut enää operatiivista toimintaa tai henkilöstöä Venäjällä.

Sodan suorien vaikutusten odotetaan olevan rajallisia. Vuonna 2021 Venäjän ja Valko-Venäjän osuus kaikista Kemiran suorista ostoista ja logistiikkakustannuksista oli noin 1 %. Kemira ei osta raaka-aineita Ukrainasta. Tällä hetkellä Kemira on varmistanut aiemmin Venäjältä ja Valko-Venäjältä hankkimiensa raaka-aineiden saannin. Mikäli saatavuus heikentyy, sillä voi olla negatiivinen vaikutus Kemiran toimintaan. Vuoden 2022 aikana Kemira on tehnyt töitä löytääkseen pitkäaikaisia vaihtoehtoja venäläisille ja valkovenäläisille toimittajille. Sota Ukrainassa sekä Venäjän ja Valko-Venäjän vastaiset sanktiot ovat aiheuttaneet häiriöitä energian saatavuuteen Euroopassa, erityisesti maakaasun osalta. Kemira on merkittävä energiankäyttäjä: energiaostot maailmanlaajuisesti olivat noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2021. Suurin osa Kemiran ostamasta energiasta on sähköä, mutta osa Kemiran tuotantolaitoksista Euroopassa käyttää maakaasua. Energian saatavuushäiriöillä ei ollut materiaalisia vaikutuksia Kemiran toimintoihin tammi-syyskuun 2022 aikana. Kemira valmistautuu erilaisiin skenaarioihin, jos energian, erityisesti maakaasun, saatavuus häiriintyy Euroopassa tulevina vuosineljänneksinä.

Kemira altistuu myös epäsuorille vaikutuksille asiakkaidensa ja toimittajiensa kautta. Erityisesti korkeat energiahinnat tai häiriöt energian saatavuudessa voivat vähentää Kemiran asiakkaiden ja/tai toimittajien tuotantoa tai pysäyttää sen tilapäisesti, mikä voi vaikuttaa Kemiran loppumarkkinoiden kysyntään tai toimitusketjuun. Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä osa Kemiran asiakkaista EMEA-alueella supisti tai sulki tuotantoaan tilapäisesti korkeiden energiahintojen vuoksi. Kiihtyvän inflaation odotetaan olevan merkittävä Ukrainan sodan aiheuttama riski. Inflaatio, erityisesti liittyen energiaan, on kiihtynyt voimakkaasti vuoden 2022 aikana ja inflaatiopaineiden odotetaan pysyvän voimakkaina koko vuoden 2022 ajan.

Kemiran Venäjään liittyvät riskit olivat rajallisia syyskuun 2022 lopussa. Kemira kirjasi vuoden 2022 tammi-syyskuulta 5,8 miljoonaa euroa tappioita liittyen poistumiseen Venäjän markkinoilta. Vuoden 2022 tammi-syyskuulta kirjattujen tappioiden jälkeen Venäjän liiketoimintaan liittyvät nettovarat olivat noin 10 miljoonaa euroa syyskuun 2022 lopussa ja ne koostuivat pääasiassa rahavaroista. Kemira tutkii erilaisia keinoja varojen kotiuttamiseksi Venäjältä. Käteisvarat Venäjällä ovat ruplamääräisiä. Kemiralla ei ollut omaisuutta eikä henkilöstöä Valko-Venäjällä tai Ukrainassa syyskuun 2022 lopussa. Kemiran näkymät vuodelle 2022 on esitetty tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksessa sivulla 19.