26.10.2021

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Riskit

Kemira on alttiina riskeille, jotka voivat johtua sen omasta toiminnasta tai toimintaympäristön muutoksista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kemiran merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin aiheisiin:

 • Raaka-aineiden sekä hyödykkeiden hinnat ja saatavuus
 • Toimittajat
 • Vahinkoriskit
 • Asiakaskysynnän muutokset
 • Maailmantalouden tilanne ja geopoliittiet muutokset
 • Kilpailu
 • Yritysostot
 • Innovaatio ja T&K-toiminta
 • Lainsäädännön muutokset
 • Osaamisen hallinta
 • Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kaikki yllä mainitut riskit on kuvattu vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Viimeisin päivitys lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin

COVID-19-pandemian ja siitä seuranneen vuoden 2020 talouden hidastumisen vaikutukset Kemiraan olivat
rajallisia. Kemianteollisuus ja asiakkaidemme toimialat luokiteltiin lähes poikkeuksetta yhteiskunnalle
keskeisiksi toimialoiksi useissa maissa, joissa hallitukset asettivat rajoituksia taloudelliselle toiminnalle.
Tämän vuoksi rajoitukset eivät koskeneet näitä toimialoja.

Maailmantalous on toipunut vahvasti COVID-19-tilanteesta johtuvien talouden sulkutilojen jälkeen. Tämä on
johtanut merkittävästi korkeampiin raaka-ainekustannuksiin sekä huomattaviin toimitusketjun ja logistiikan
häiriöihin, jotka yhdessä raaka-aineiden saatavuusongelmien kanssa on vaikuttanut Kemiraan vuoden 2021
aikana. Kemiran tuotantolaitokset toimivat kuitenkin ilman merkittäviä häiriöitä toimitusketjun pullonkauloista
huolimatta. Korkeammat raaka-ainekustannukset ja toimitusketjun pullonkaulat voivat vaikuttaa Kemiraan
negatiivisesti myös tulevina vuosineljänneksinä, erityisesti vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä.
COVID-19-pandemian vaikutus asiakaskysyntään on vaihdellut segmenteittäin. Vuoden 2021 kolmannen
neljänneksen aikana Kemiran loppumarkkinoiden kysyntä jatkui vahvana alhaiseen vastaavaan ajankohtaan
verrattuna, johon COVID-19-pandemia vaikutti. Pulp & Paper -segmentissä kemikaalien kysyntä kasvoi
sellun, kartongin ja pehmopaperin osalta ja paino- ja kirjoituspaperin osalta näkyi edelleen merkkejä
kysynnän vakaantumisesta vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Industry & Water -segmentissä sekä
kunnallisen että teollisen vedenkäsittelyliiketoiminnan kysyntä kasvoi. Oil & Gas -liiketoiminnassa liuskeöljyja -kaasumarkkinan aktiviteetin elpyminen jatkui vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä verrattuna
edelliseen vuosineljännekseen. Kysyntä kasvoi vahvasti verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Myös öljyhiekkojen vedenkäsittelyliiketoiminta kasvoi.

Uudet COVID-19 virusmuunnokset saattavat heikentää pandemiatilannetta, mikä voi johtaa taloudellisen
toiminnan lisärajoituksiin. Ne voivat puolestaan johtaa alhaisempaan kysyntään myös Kemiran
loppumarkkinoilla. Tämä ei ole kuitenkaan perusolettama, sillä rokotteita jaellaan laajemmin
maailmanlaajuisesti, joskin suurin alueellisin ja maiden välisin eroin. Lisätietoa Kemiran vuoden 2021 näkymistä, sisältäen näkymien taustalla olevat oletukset, löytyy tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksen sivulta 19.

Kemiralla on alueellisia kriisinhallintatiimejä seuraamassa COVID-19-tilannetta, sillä pandemian kehitys
vaihtelee alueittain. Kriisinhallintatiimien tavoitteena on lieventää tilanteen vaikutuksia Kemiraan sekä turvata
Kemiran ja sen asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuus. Alueellisten kriisinhallintatiimien säännölliset kokoukset
jatkuivat vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Liikematkustusta on edelleen rajoitettu, ja Kemira on
varmistanut työntekijöiden turvallisuuden toimipaikoissaan monilla toimenpiteillä. Toimitusketjuun
kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi, Kemira arvioi jatkuvasti vaihtoehtoisia toimittajia varmistaakseen
sujuvan toiminnan kaikissa olosuhteissa.

Pääosa Kemiran työntekijöistä, joille etätyöskentely on mahdollista, ovat olleet etätöissä maaliskuusta 2020
lähtien. Kemira on tukenut johtajien ja työntekijöiden sopeutumista etätyöskentelyyn COVID-19-pandemian
aikana ja etätyöskentely on toiminut sujuvasti. Kemira on aloittanut asteittaisen ja turvallisen paluun
toimistotöihin ja kohti hybridityöskentelymallia siten, että mahdollisia sosiaalista etäisyyttä koskevia
suosituksia ja muita hallitusten paikallisia suosituksia noudatetaan.

Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä Kemira on arvioinut COVID-19 pandemian aiheuttaman
epävarmuuden vaikutuksia taloudelliseen asemaansa ja harkinnut niiden varojen ja velkojen arvoja, jotka
sisältävät merkittäviä kirjanpidollisia arvioita, jotka edellyttävät harkintaa tai joihin COVID-19 pandemialla on
saattanut olla erityistä vaikutusta. Analyysien perusteella ei havaittu viitteitä varojen arvonalentumisista,
kuten liikearvon arvonalentumisesta tai myyntisaamisten luottotappioriskin kasvusta. Energiamarkkinoilla
vallitseva tilanne on sen sijaan heijastunut Pohjolan Voima -konsernin osakkeiden arvostuksessa käytettäviin
energian hintaennusteisiin, nostaen näiden osakkeiden arvoa 31,7 miljoonaa euroa vuoden 2020 lopusta.

Syyskuun 2021 lopussa yhtiöllä oli hyvä likviditeettitilanne ja nostamaton 400 miljoonan euron valmiusluotto,
joka erääntyy vuonna 2026. Kemira laski liikkeeseen 200 miljoonan euron seitsemän vuoden pituisen
joukkovelkakirjalainan maaliskuussa 2021. Kemiralla ei ole välittömiä rahoitustarpeita.