16.07.2021

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Riskit

Kemira on alttiina riskeille, jotka voivat johtua sen omasta toiminnasta tai toimintaympäristön muutoksista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kemiran merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin aiheisiin:

 • Raaka-aineiden sekä hyödykkeiden hinnat ja saatavuus
 • Toimittajat
 • Vahinkoriskit
 • Asiakaskysynnän muutokset
 • Maailmantalouden tilanne ja geopoliittiet muutokset
 • Kilpailu
 • Yritysostot
 • Innovaatio ja T&K-toiminta
 • Lainsäädännön muutokset
 • Osaamisen hallinta
 • Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kaikki yllä mainitut riskit on kuvattu vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Viimeisin päivitys lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin

COVID-19-pandemian ja siitä seuranneen vuoden 2020 talouden hidastumisen vaikutukset Kemiraan olivat rajallisia. Kemianteollisuus ja asiakkaidemme toimialat luokiteltiin lähes poikkeuksetta yhteiskunnalle keskeisiksi toimialoiksi useissa maissa, joissa hallitukset asettivat rajoituksia taloudelliselle toiminnalle. Tämän vuoksi rajoitukset eivät koskeneet näitä toimialoja. Kemiran kaikki tuotantolaitokset ja toimitusketju toimivat ilman merkittäviä COVID-19-pandemiasta johtuvia häiriöitä vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä alkaneet maailmanlaajuiset toimitusketjun häiriöt ja Pohjois-Amerikan logistiikkahaasteet aiheuttivat edelleen jonkin verran katkoksia raaka-aineiden saatavuuteen vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana.

COVID-19-pandemian vaikutus asiakaskysyntään on vaihdellut segmenteittäin. Vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana Kemiran loppumarkkinoiden elpyminen jatkui edellisestä neljänneksestä. Kysyntä kasvoi selvästi alhaiseen vertailukauteen verrattuna, johon COVID-19 pandemia vaikutti. Pulp & Paper -segmentissä kemikaalien kysyntä kasvoi sellun, kartongin ja pehmopaperin osalta ja paino- ja
kirjoituspaperin osalta näkyi merkkejä kysynnän vakaantumisesta vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Industry & Water -segmentissä kysyntä oli vakaata kunnallisessa vedenkäsittelyssä, kun taas teollisen vedenkäsittelyn kysynnän elpyminen jatkui. Liuskeöljy- ja -kaasumarkkinan elpyminen jatkui vuoden 2021 toisella neljänneksellä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Sen kysyntä kasvoi vahvasti verrattuna edellisvuoden alhaiseen vertailukauteen, johon vaikutti sekä COVID-19 pandemia että öljyn hinnan lasku.

Uudet COVID-19 virusmuunnokset saattavat heikentää pandemiatilannetta, mikä voi johtaa taloudellisen toiminnan lisärajoituksiin ennen kuin rokotteita saadaan jaettua laajemmin maailmanlaajuisesti tai ennen kuin rokotteita on saatu muokattua uusia virusmuunnoksia vastaan. Pandemiatilanteen merkittävä huonontuminen virusmuunnosten johdosta ja siihen liittyvät merkittävät taloudellisen toiminnan lisärajoitukset voivat johtaa taloudellisen elpymisen väliaikaiseen hidastumiseen. Tämä myös voi johtaa alhaisempaan kysyntään Kemiran loppumarkkinoilla. Lisätietoa Kemiran vuoden 2021 näkymistä, sisältäen näkymien taustalla olevat oletukset, löytyy puolivuosikatsauksen 2021 sivulta 19.

Kemira on perustanut alueellisia kriisinhallintatiimejä seuraamaan COVID-19-tilannetta, sillä pandemian kehitys vaihtelee alueittain. Kriisinhallintatiimien tavoitteena on lieventää tilanteen vaikutuksia Kemiraan sekä turvata Kemiran ja sen asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuus. Alueelliset kriisinhallintatiimit kokoontuivat säännöllisesti vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Liikematkustusta on edelleen rajoitettu, ja Kemira on varmistanut työntekijöiden turvallisuuden toimipaikoissaan monilla toimenpiteillä. Toimitusketjuun kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi, Kemira arvioi jatkuvasti vaihtoehtoisia toimittajia varmistaakseen sujuvan toiminnan kaikissa olosuhteissa.

Pääosa Kemiran työntekijöistä, joille etätyöskentely on mahdollista, ovat olleet etätöissä maaliskuusta 2020 lähtien. Kemira on tukenut johtajien ja työntekijöiden sopeutumista etätyöskentelyyn COVID-19-pandemian aikana ja etätyöskentely on toiminut sujuvasti. Kemira on aloittanut asteittaisen ja turvallisen paluun toimistotöihin ja kohti hybridityöskentelymallia siten, että mahdollisia sosiaalista etäisyyttä koskevia suosituksia ja muita hallitusten paikallisia suosituksia noudatetaan.

Q2 2021 Kemira on arvioinut COVID-19 pandemian aiheuttaman epävarmuuden vaikutuksia taloudelliseen asemaansa ja harkinnut niiden varojen ja velkojen arvoja, jotka sisältävät merkittäviä kirjanpidollisia arvioita, jotka edellyttävät harkintaa tai joihin COVID-19 pandemialla on saattanut olla erityistä vaikutusta. Analyysien perusteella ei havaittu viitteitä liikearvon arvonalentumisesta tai myyntisaamisten luottotappioriskin kasvusta. Pohjolan Voima -konsernin osakkeiden käypä arvo ei ole muuttunut verrattuna 31.12.2020 tilanteeseen.

Kesäkuun 2021 lopussa yhtiöllä oli hyvä likviditeettitilanne ja nostamaton 400 miljoonan euron valmiusluotto, joka erääntyy vuonna 2026. Kemira laski liikkeeseen 200 miljoonan euron seitsemän vuoden pituisen joukkovelkakirjalainan maaliskuussa 2021. Kemiralla ei ole välittömiä rahoitustarpeita.