27.04.2022

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Riskit

Kemira on alttiina riskeille, jotka voivat johtua sen omasta toiminnasta tai toimintaympäristön muutoksista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kemiran merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin aiheisiin:

 • Raaka-aineiden sekä hyödykkeiden hinnat ja saatavuus
 • Toimittajat
 • Vahinkoriskit
 • Asiakaskysynnän muutokset
 • Maailmantalouden tilanne ja geopoliittiet muutokset
 • Kilpailu
 • Yritysostot
 • Innovaatio ja T&K-toiminta
 • Lainsäädännön muutokset
 • Osaamisen hallinta
 • Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 • Ilmastoon liittyvät riskit

Kaikki yllä mainitut riskit on kuvattu vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen sivulla 21.

Viimeisin päivitys lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin

Kemiran lyhyen aikavälin riskeissä ja epävarmuustekijöissä on tapahtunut muutoksia vuoden 2021 lopun tilanteeseen verrattuna.

Kemira julkaisi vuotuisen riskiarviointinsa vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä. Riskiarvioinnissa Kemira viittasi Itä-Euroopan geopoliittisiin jännitteisiin sekä siihen, kuinka geopoliittiset jännitteet ja mahdolliset Venäjän vastaiset pakotteet voivat aiheuttaa häiriöitä energian ja raaka-aineiden saatavuudessa Euroopassa. Helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota on lisännyt epävarmuutta Kemiran toimintaympäristössä. Ukrainan sodan riskejä ja vaikutuksia kuvataan tarkemmin jäljempänä.

Kemira viittasi COVID-19 -pandemiatilanteesta aiheutuviin riskeihin vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteessaan. Kiinan pandemiatilanne heikkeni vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Kiinassa meneillään olevat sulkutoimet voivat luoda pullonkauloja maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, myös raaka-aineiden ja logistiikan osalta, ja lisätä siten epävarmuutta Kemiran toimintaympäristössä.

Kemiran riskienhallinnan periaatteet on esitetty yksityiskohtaisesti yhtiön verkkosivuilla osoitteessa kemira.fi/sijoittajat/riskit-ja-epavarmuustekijat. Taloudelliset riskit on kuvattu vuoden 2021 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Ukrainan sodan riskit ja vaikutukset Kemiraan

Ukrainan sodan ja sen aiheuttamien Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden seurauksena Kemira ilmoitti 1.3.2022 päätöksestään keskeyttää toimitukset Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Venäjän osuus Kemiran liikevaihdosta oli noin 3 % vuonna 2021. Suurin osa Kemiran liikevaihdosta Venäjällä tuli Pulp & Paper -segmentistä, ja Industry & Water -segmentin osuus oli selvästi vähäisempi. Liikevaihto Valko-Venäjältä ja Ukrainasta ei ollut merkittävä vuonna 2021. EU:n viides pakotepaketti julkistettiin 9.4.2022, ja se sisältää myös suurimman osan Kemiran tuotteista.

Sodan suorien vaikutusten odotetaan olevan rajallisia. Ukrainan sota sekä nykyiset ja mahdolliset tulevat pakotteet Venäjää ja Valko-Venäjää kohtaan voivat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä energian ja raaka-aineiden saatavuudessa Euroopassa. Kemira hankkii joitakin raaka-aineita Venäjältä ja Valko-Venäjältä. Näiden raaka-aineostojen osuus Kemiran kaikista suorist aiemmin Venäjältä ja Valko-Venäjältä hankkimiensa raaka-aineiden saannin. Mikäli saatavuus heikentyy, sillä voi olla negatiivinen vaikutus Kemiran toimintaan. Kemira etsii pitkäaikaisia vaihtoehtoja venäläisille ja valkovenäläisille toimittajille. Kemira on myös merkittävä energiankäyttäjä: energiaostot maailmanlaajuisesti olivat noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2021. Suurin osa Kemiran ostamasta energiasta on sähköä, mutta osa

Kemiran tuotantolaitoksista Euroopassa käyttää maakaasua. Kaasu ostetaan paikallisesti, mutta se on ainakin osittain peräisin Venäjältä. Kemira altistuu myös epäsuorille vaikutuksille asiakkaidensa ja toimittajiensa kautta. Korkeat energiahinnat tai kriisialueelta peräisin olevien raaka-aineiden puute voivat vähentää Kemiran asiakkaiden ja/tai toimittajien tuotantoa tai pysäyttää sen tilapäisesti, mikä voi vaikuttaa Kemiran loppumarkkinoiden kysyntään tai toimitusketjuun. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä ei ollut merkittäviä sodan aiheuttamia seisokkeja asiakkaiden tai toimittajien toiminnassa. Kiihtyvän inflaation odotetaan olevan merkittävin Ukrainan sodan aiheuttama riski, ja sen vaikutuksia on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Inflaatio kiihtyi jo vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, osittain Ukrainan sodan seurauksena, ja inflaation odotetaan pysyvän voimakkaana koko vuoden 2022 ajan.

Kemiran Venäjään liittyvät riskit olivat rajallisia maaliskuun 2022 lopussa. Kemira kirjasi 3,6 miljoonaa euroa Venäjän liiketoimintaan liittyviä odotettavissa olevia tappioita, jotka koskivat pääasiassa Pulp & Paper -segmentin logistiikkakalustoa ja myyntisaamisia. Kemiran varojen siirrossa Venäjältä on ollut viivästyksiä. Kemiran venäläisellä tytäryhtiöllä oli noin 50 työntekijää maaliskuussa 2022. Kemiralla ei ole tuotantolaitoksia Venäjällä. Maaliskuun 2022 lopussa Venäjän liiketoimintaan liittyvät nettovarat olivat noin 13 miljoonaa euroa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä kirjattujen tappioiden jälkeen. Kemiralla ei ollut omaisuutta eikä henkilöstöä Valko-Venäjällä tai Ukrainassa maaliskuun 2022 lopussa. Kemiran näkymät vuodelle 2022 on esitetty tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksessa sivulla 17.