17.02.2023

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Riskit

Kemira on alttiina riskeille, jotka voivat johtua sen omasta toiminnasta tai toimintaympäristön muutoksista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kemiran merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin aiheisiin:

 • Raaka-aineiden sekä hyödykkeiden hinnat ja saatavuus
 • Toimittajat
 • Vahinkoriskit
 • Asiakaskysynnän muutokset
 • Maailmantalouden tilanne ja geopoliittiet muutokset
 • Kilpailu
 • Yritysostot
 • Innovaatio ja T&K-toiminta
 • Lainsäädännön muutokset
 • Osaamisen hallinta
 • Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 • Ilmastoon liittyvät riskit
 • Ukrainan sodan riskit ja vaikutukset Kemiraan

Kaikki yllä mainitut riskit on kuvattu vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen sivulla 20.

Viimeisin päivitys lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin

Kemira julkaisi vuotuisen riskiarviointinsa vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä. Riskiarvioinnissa Kemira viittasi Itä-Euroopan geopoliittisiin jännitteisiin sekä siihen, kuinka geopoliittiset jännitteet ja Venäjän vastaiset pakotteet voivat aiheuttaa häiriöitä energian ja raaka-aineiden saatavuudessa Euroopassa. Helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota on lisännyt epävarmuutta Kemiran toimintaympäristössä, erityisesti energian saatavuuden osalta. Ukrainan sodan riskejä ja vaikutuksia kuvataan tarkemmin viereisessä kolumnissa.

Raaka-aine-, hyödyke- tai logistiikkakustannusten huomattavat ja nopeat korotukset voisivat vaarantaa Kemiran kannattavuuden, jos Kemira ei kykene viipymättä siirtämään korotuksia tuotteidensa hintoihin. Esimerkiksi huomattavat ja/tai nopeat muutokset öljyn, energian ja sähkön hinnoissa voivat vaikuttaa merkittävästi Kemiran kannattavuuteen. Raaka-aineiden toimittajakentässä tapahtuvat muutokset, kuten konsolidoinnit tai kapasiteetin supistukset, voivat nostaa raaka-aineiden hintoja. Lisäksi merkittävät kysynnän muutokset toimialoilla, jotka ovat tiettyjen raakaaineiden pääkäyttäjiä, voivat johtaa raaka-aineiden hintojen vaihteluihin. Vuonna 2022 raaka-aineiden ja hyödykkeiden hinnat nousivat merkittävästi Ukrainan sodan seurauksena. Myös energian ja sähkön hinta nousi merkittävästi, erityisesti Euroopassa Ukrainan sodan seurauksena. Ukrainan sota aiheutti myös huolta energian riittävästä saatavuudesta Euroopassa. Vuonna 2023 muuttuvien kustannusten odotetaan pysyvän korkealla tasolla, vaikka kustannusten nousun odotetaan lievenevän. Sähkön hinnan odotetaan pysyvän pitkän ajan keskiarvon yläpuolella.

Tiettyjen raaka-aineiden huono saatavuus voi vaikeuttaa Kemiran tuotantoa ja heikentää kannattavuutta, mikäli siihen ei ole riittävästi varauduttu kartoittamalla vaihtoehtoisia toimittajia tai mahdollisuuksia prosessimuutoksiin. Raaka-aine- ja hyödykeriskejä pystytään tehokkaasti seuraamaan ja hallitsemaan Kemiran keskitetyn hankintayksikön (Sourcing) avulla. Riskienhallintatoimiin kuuluvat muun muassa tärkeimpien raaka-aineiden ja hyödykkeiden saatavuuden ennakointi, raakaaineiden osto- ja myyntisopimusten synkronointi, joidenkin kriittisten raaka-aineiden tuottaminen itse, strategiset investoinnit energiayhtiöihin sekä käytetyn energian ja sähkön osittainen suojaus. Kemiralla oli jonkin verran häiriöitä raaka-aineiden saatavuudessa vuonna 2022 Ukrainan sodan sekä Kiinan COVID-19-rajoitusten seurauksena. Ennen Ukrainan sotaa, Venäjän ja Valko-Venäjän osuus kaikista Kemiran suorista ostoista ja logistiikkakustannuksista oli noin 1 %. Kemiralla ei ollut raaka-aineostoja Ukrainasta. Vuoden 2022 aikana Kemira on tehnyt töitä löytääkseen pitkäaikaisia vaihtoehtoja venäläisille ja valkovenäläisille toimittajille. Toimitusketjun häiriöt ovat edelleen mahdollisia myös vuonna 2023,
riippuen Ukrainan sotatilanteen kehittymisestä. Myös COVID-19-rajoitusten purkaminen Kiinassa saattaa vaikuttaa globaaleihin toimitusketjuihin.

Ukrainan sotanon johtanut häiriöihin Euroopan energiamarkkinoilla, mikä puolestaan on johtanut teollisuustuotannon tilapäisiin sulkemisiin Euroopassa korkeiden energian hintojen vuoksi, erityisesti maakaasun osalta. Liian korkea energian hinta voi johtaa kemikaalien tuotantolaitosten pidennettyihin tai pysyviin sulkemisiin Euroopassa, millä voi olla haitallinen vaikutus Kemiran toimitusketjuun. Kemira seuraa tilannetta tarkasti.

Kemira hankkii suuren osan sähköstään Suomesta omakustannushintaan (Mankalaperiaate) omistamalla osan Teollisuuden Voiman ja Pohjolan Voiman sähköä tuottavista vesi- ja ydinvoimalaitoksista. Merkittävät pitkän aikavälin häiriöt näiden tuotantolaitosten tuotantotasoissa voivat vaikuttaa haitallisesti Kemiraan.

Taloudelliset riskit on kuvattu vuoden 2022 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Ukrainan sodan riskit ja vaikutukset Kemiraan

Ukrainan sodan ja sen aiheuttamien Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden seurauksena Kemira ilmoitti 1.3.2022 päätöksestään keskeyttää toimitukset Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Venäjän osuus Kemiran liikevaihdosta oli noin 3 % vuonna 2021. Liikevaihto Valko-Venäjältä ja Ukrainasta ei ollut merkittävä vuonna 2021. EU:n viides pakotepaketti julkistettiin 9.4.2022, ja se sisältää myös suurimman osan Kemiran tuotteista. Kemira ilmoitti 6.5.2022 poistuvansa Venäjän markkinoilta. Vuoden 2022 lopussa Kemiralla ei ole ollut enää operatiivista
liiketoimintaa tai henkilöstöä Venäjällä.

Sodan suorien vaikutusten odotetaan olevan rajallisia. Ennen sotaa Venäjän ja Valko-Venäjän osuus kaikista Kemiran suorista ostoista ja logistiikkakustannuksista oli noin 1 %. Kemira ei osta raaka-aineita Ukrainasta. Vuonna 2022 Kemira pystyi hallitsemaan tilanteen ilman toimintahäiriöitä ja on pyrkinyt löytämään pitkäaikaisia vaihtoehtoja venäläisille ja valkovenäläisille toimittajille. Vuonna 2022 suurin Ukrainan sodan aiheuttama riski oli kiihtyvä inflaatio. Sota Ukrainassa sekä Venäjän ja Valko-Venäjän vastaiset sanktiot ovat aiheuttaneet huolta energian riittävästä saatavuudesta Euroopassa, erityisesti maakaasun osalta. Kemira on merkittävä energiankäyttäjä. Suurin osa Kemiran ostamasta energiasta on sähköä, mutta osa Kemiran tuotantolaitoksista Euroopassa käyttää maakaasua. Energiakriisi nosti myös energian hintoja merkittävästi vuonna 2022 ja hintojen odotetaan pysyvän pitkän aikavälin keskihintojen yläpuolella myös vuonna 2023. Vuonna 2021 Kemiran vuotuiset energiaostot maailmanlaajuisesti olivat noin 200 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat noin 300 miljoonaan euroon vuonna 2022. Kemira seuraa tiiviisti energiamarkkinoiden tilannetta ja sen vaikutuksia Kemiraan. Energiamarkkinan häiriöillä ei ollut materiaalisia vaikutuksia Kemiran toimintoihin vuoden 2022 aikana.

Kemira altistuu myös epäsuorille vaikutuksille asiakkaidensa ja toimittajiensa kautta. Erityisesti korkeat energiahinnat tai häiriöt energian saatavuudessa voivat vähentää tai pysäyttää tilapäisesti Kemiran asiakkaiden ja/tai toimittajien tuotantoa, mikä voi vaikuttaa Kemiran loppumarkkinoiden kysyntään tai toimitusketjuun. Vuoden 2022 aikana muutamat Kemiran asiakkaat EMEA-alueella, erityisesti Pulp & Paper -segmentissä, supistivat tai sulkivat tuotantoaan tilapäisesti korkeiden energiahintojen vuoksi, erityisesti vuoden 2022 kolmannella ja viimeisellä neljänneksellä. Kemira kirjasi vuonna 2022 4,8 miljoonaa euroa tappioita liittyen poistumiseen Venäjän markkinoilta. Vuoden 2022 kirjattujen tappioiden jälkeen Venäjän liiketoiminnan nettovarat olivat noin 8 miljoonaa euroa joulukuun 2022 lopussa ja ne koostuivat pääasiassa Venäjän ruplamääräisistä rahavaroista. Kemira tutkii keinoja varojen kotiuttamiseksi Venäjältä. Kemiralla ei ollut omaisuutta eikä henkilöstöä Valko-Venäjällä tai Ukrainassa joulukuun 2022 lopussa. Lisätietoa Kemiran vuoden 2023 näkymistä, sisältäen näkymien taustalla olevat oletukset, löytyy  tilinpäätöstiedotteen 2022 sivulta 28.