Lapset hyppivät kuralätäkössä.

Jätevesi

Jäteveden käsittely on keskeistä yhteiskunnan toimivuuden ja puhtaan veden kiertokulun varmistamisessa. Kemiallinen vedenkäsittely on tehokasta ja ympäristöystävällistä. Autamme asiakkaitamme prosessien optimoinnissa ja varmistamaan puhdistetun veden laadulle asetetut vaatimukset.

Turvallista ja vastuullista veden­­puhdistusta

Tehokkaat jätevedenkäsittelylaitokset ovat elintärkeitä yhteiskunnallle ja teollisuudelle kaikkialla maailmassa. Käsittelylaitoksilla on tiukat käyttöbudjetit, ja ne etsivät jatkuvasti tapoja tehostaa toimintaansa. Kemikaaleilla voidaan säästää merkittävästi energiaa jäteveden käsittelyprosessissa ja biokaasun tuotanto voidaan jopa kaksinkertaistaa. Ainutlaatuinen ja laaja vedenkäsittelyn osaamisemme ja tuotevalikoimamme tarjoavat ratkaisun kaikkiin vedenkäsittelyn haasteisiin.

Kaksi tehdastyöntekijää keskustelevat.

Ota yhteyttä

Kysy lisää

Ravinteiden poisto ja talteenotto

Käsittelylaitosten jätevesissä saa olla entistä vähemmän fosforia. Fosfori- ja typpipäästöt ovat vesistöjen rehevöitymisen ja leväkukintojen pääsyitä, ja niillä voi olla haitallinen vaikutus vesistöjen eliöstöön . Fosforia tarvitaan elintarvikkeiden ja rehun tuotannossa. Sitä menee paljon hukkaan jäteveden riittämättömän käsittelyn ja ravinteiden huonon kierrätyksen myötä.

Kemiallinen saostus on fosforin pääasiallinen poistomenetelmä. Lietteen kemiallinen saostus mahdollistaa myös ravinteiden tehokkaan kierrätyksen ja fosforin saannin kasveille ja viljelykasveille. Yleensä fosfori poistetaan saostusaineilla ennen biologista käsittelyä, mutta se voidaan saostaa myös biologisessa käsittelyprosessissa tai prosessin viimeisessä vaiheessa.

Typpi poistetaan tavallisesti kaksivaiheisessa biologisessa prosessissa, joka koostuu nitrifikaatiosta ja denitrifikaatiosta. Kemikaaliemme käyttö ennen biologista käsittelyä tehostaa nitrifikaatiota. Kemiran perusteellisella asiantuntemuksella asiakkaamme löytävät tehokkaimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut kaikkiin fosforiin ja typpeen liittyviin ongelmiinsa.

Ota yhteyttä

Kysy lisää

Hajun, korroosion, vaahdon ja saostumisen hallinta

Prosessivesivaiheessa on jatkuvasti käynnissä erilaisia kemiallisia reaktioita. Se voi aiheuttaa hajuun, korroosioon, vaahtoon ja saostumiseen liittyviä ongelmia. Meillä on kokemusta satojen vedenkäsittelylaitosten ja teollisuuden prosessien ongelmanratkaisusta.

Hajuille on lukuisia syitä jätevesijärjestelmissä. Ongelman lieventämisessä on tärkeää tietää hajuhaitan pääsyy. Useimmissa tapauksissa ongelmana on rikkivety (H2S). Struviitti, vivianiitti, kalsiitti ja muut mineraalipohjaiset saostumat voivat aiheuttaa vaikeita ja kalliiksi tulevia ongelmia, kuten tukkia putkia ja lämmönsiirtimiä sekä vahingoittaa pumppuja, antureita ja venttiileitä. Vaahto voi olla ongelma monissa vedenkäsittelysovelluksissa ja tuotantoprosesseissa.

Kemiralla on ratkaisu näihin haasteisiin. Ratkaisuissamme ovat keskeisiä prosessien optimointi ja kustannussäästöt turvallisuutta vaarantamatta. Yhdistämme kemikaalien asiantuntemuksemme reaaliaikaiseen seurantaan ja optimointiin. Toimivassa ratkaisussa on olennaista koko järjestelmän ymmärtäminen.

Jätevettä viemärissä.

Ota yhteyttä

Kysy lisää

Tutustu myös

Biokaasu

Biomassan hyödyntäminen on yksi vastaus maailmanlaajuiseen tarpeeseen vähentää orgaanista jätettä ja pitää ympäristöjalanjälki mahdollisimman pienenä. Biokaasu on uusiutuva energialähde, joka linkittyy jätevedenkäsittelyyn. Sen tuotannossa hyödynnetään orgaanista jätettä, kuten teollisuuden ja kotitalouksien biojätettä ja jätevedenkäsittelyssä syntyvää lietettä. Biokaasu valtaa alaa lupaavana uusiutuvan sähkön ja lämmön lähteenä.

Biokaasuprosessit ovat ainutlaatuisia, ja niihin liittyvät tarpeet vaihtelevat substraatin koostumuksen, mädätysteknologian, mädätteen käsittelyn ja kaasun hyödyntämisen mukaan. Etsimme aina parhaan ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa biomassan ominaisuuksien perusteella. Kemiran asiantuntemuksen avulla asiakkaat voivat parantaa biokaasun tuottoa ja laatua ja tehostaa jätteen hävittämistä.

Ota yhteyttä

Kysy lisää

Vedenpoisto lietteestä

On tärkeää pitää lietteen määrä mahdollisimman pienenä, jotta hävityskuluja voidaan pienentää. Suuri kiintoainepitoisuus vähentää lietteen määrää. Ratkaisumme ovat auttaneet asiakkaitamme kasvattamaan kiintoainepitoisuutta merkittävästi. Kulujen vähentämisen lisäksi ratkaisumme kasvattavat vedenpoistoyksikön kapasiteettia niin, ettei polymeerien annostusta tarvitse lisätä. Lisäksi etenkin rikkivety- ja ammoniakkipäästöjen hajunhallinta paranee ja puhdistustarve pienenee, koska struviittia muodostuu entistä vähemmän.

Asiakkaamme saavat meiltä kattavan valikoiman orgaanisia ja epäorgaanisia saostusaineita ja polymeereja sekä seuranta- ja optimointiratkaisuja ja laajaa sovellusosaamista. Tehostetun vedenpoiston ratkaisuihimme kuuluu älykkään prosessinhallinnan teknologioita, ja ne optimoivat kemikaalien kulutuksen ja tuottavat aina parhaan suorituskyvyn.

Yhä useammalla teollisuudenalalla on alettu hyödyntää biokaasua, jonka avulla orgaanisen jätteen koko energiapotentiaali saadaan käyttöön. Biokaasun tuottaminen orgaanisesta jätteestä on varteenotettava tapa pienentää energiakustannuksia. Autamme asiakkaitamme tehostamaan biokaasun tuotantoa merkittävästi.

Tehdastyöntekijä katsoo tablettitietokoneen näyttöä.

Ota yhteyttä

Kysy lisää

Takaisin alkuun