Tietosuojaseloste

Toukokuu 2018

Kemira on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi, ja mitkä ovat lakisääteiset oikeutesi, etenkin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan.

Tämä seloste koskee kaikkia Kemira-konserniin kuuluvia yhtiöitä niiden käsitellessä henkilötietoja EU:n alueella seuraavista henkilöryhmistä:

 • Kemiran nykyisten, entisten ja potentiaalisten asiakkaiden, toimittajien ja muiden liikekumppaneiden yhteyshenkilöt ja edustajat
 • henkilöt, jotka vierailevat verkkosivuillamme tai jättävät yhteystietonsa esim. tilatakseen julkaisuja, pyytääkseen meiltä tietoja, täyttäessään kyselyn, tai osallistuessaan kilpailuun taikka järjestämäämme tilaisuuteen
 • muihin sidosryhmiin kuuluvat henkilöt, jotka ovat yhteydessä meihin, kuten potentiaaliset sijoittajat tai analyytikot

Tämä seloste ei koske henkilötietojen käsittelyä, jota paikalliset Kemira-yhtiöt harjoittavat kokonaisuudessaan EU:n ulkopuolella.

Rekisterinpitäjä eli se taho joka vastaa tämän selosteen mukaisesti henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä, on Kemira Oyj, jonka rekisteröity osoite on Energiakatu 4, 00180 Helsinki. Tietosuoja-asiantuntijamme voi tavoittaa myös sähköpostitse osoitteesta privacy (at) kemira.com.

Joissain tapauksissa myös muut Kemira-konsernin yhtiöt voivat toimia tämän selosteen mukaisina rekisterinpitäjinä omaan toimintaansa liittyen, joko yksin tai yhdessä Kemira Oyj:n kanssa.

Henkilötietojesi käsittely liittyy pääasiassa liikesuhteeseen tai muuhun ammatilliseen yhteyteen. Käsittelemme tietojasi mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • tuotteiden ja palveluiden toimittaminen tai hankkiminen
 • asiakas-, toimittaja- tai muun yhteistyösuhteen hoitaminen
 • tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi ja kehittäminen
 • meiltä pyytämäsi tiedon toimittaminen
 • välisemme viestinnän mahdollistaminen, mukaan lukien asiakas- ja toimittajapalautteen kerääminen ja tyytyväisyystutkimukset
 • asiakaskokemuksen parantaminen ja asiakastuntemuksemme kehittäminen
 • verkkosivujemme ylläpitäminen ja kehittäminen
 • edellä mainittuihin tarkoituksiin liittyvä analysointi, profilointi, raportointi, segmentointi ja tilastointi

Käsittelemme henkilötietojasi vain, kun se on lain mukaan sallittua. Oikeusperustamme henkilötietojesi käsittelyyn on:

 • Kemiran ja sen asiakkaana, toimittajana tai yhteistyökumppanina olevan yrityksen välisen sopimuksen täytäntöönpano ja sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen, kuten tarjouspyyntöjen käsitteleminen
 • Kemiran oikeutettu etu hoitaa asiakas-, toimittaja- ja muita liikesuhteitaan, mukaan lukien tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi
 • antamasi suostumus tai
 • lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

Voimme käsitellä sinusta seuraavanlaisia tietoja yllä kuvattuja tarkoituksia varten:

 • Perustiedot, esim. nimi, ammatti tai asema, työnantajasi tai edustamasi organisaatio, toimialasi sekä yhteystietoja kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Liikesuhdetta koskevat tiedot, esim. tuotteet ja palvelut joista olet kiinnostunut ja mitä Kemiran tuotteitta ja palveluita olet käyttänyt
 • Sähköisten palveluiden käyttöön liittyvät tiedot, esim. käyttöoikeuden edellyttämät rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana; palvelun käyttötiedot; evästeiden ja muiden vastaavien menetelmien keräämät tiedot, kuten käyttämäsi selaimen tai laitteen tyyppi, verkkosivujamme koskeva selaushistoriasi, IP-osoitteesi, sähköpostissa tai verkkosivuillamme olevat linkit, joita olet klikannut, verkkosivuiltamme lataamasi materiaalit tai verkkosivu, jolta olet siirtynyt verkkosivuillemme
 • Yhteydenpitoon ja tapaamisiin liittyvät tiedot, esim. palaute- ja yhteydenottopyynnöt, sähköiset lomakkeet, sinuun kohdistetut markkinointitoimenpiteet, tai tapaamiset ja tilaisuudet, joihin olet osallistunut
 • Profiili- ja luokittelutiedot, esim. edellä kuvatuista tiedoista muodostetut markkinointisegmentit ja -profiilit

Käsittelemämme henkilötiedot on:

 • saatu sinulta esim. kun käytät verkkosivujamme, rekisteröidyt palvelujemme käyttäjäksi, pyydät meiltä tietoa, täytät lomakkeen, ostat, tilaat tai tarjoat tuotteita tai palveluita, osallistut tilaisuuksiimme tai kun olet meihin yhteydessä muulla tavoin, mukaan lukien puhelimitse tai sähköisesti;
 • saatu työnantajaltasi tai edustamaltasi organisaatiolta meidän ja työnantajasi/organisaatiosi välisen liike- tai muun suhteen yhteydessä;
 • kerätty automaattisesti sähköisin menetelmin kuten evästeitä käyttämällä esim. kun osallistut sähköiseen markkinointikampanjaamme tai käytät verkkosivujamme tai muita sähköisiä palveluitamme; tai
 • kerätty muista laillisista lähteistä, kuten julkisista tai kaupallisista yhtiö- ja liiketoimintarekistereistä, viranomaisilta, postilaitoksilta, puhelinyhtiöiltä, suoramarkkinointipalveluja tarjoavilta yhtiöiltä tai muista vastaavista julkisista tai kaupallisista rekistereistä.

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita voi tallentua laitteellesi, kun vierailet verkkosivuillamme. Käytämme evästeitä verkkosivujemme kehittämiseen, saadaksemme tietoa vierailuista verkkosivuillamme ja räätälöidäksemme palvelujamme ja tuotteitamme vastaamaan kiinnostustasi ja tarpeitasi.

Kemiran evästekäytäntö sisältää enemmän tietoa evästeistä ja kuinka käytämme niitä.

Saatamme jakaa henkilötietojasi palveluntarjoajille, jotka käsittelevät tietoja meidän lukuumme. Tällaisia palveluntarjoajia voivat olla IT-, teknologia- tai muiden vastaavien palveluiden toimittajat, jotka säilyttävät ja ylläpitävät tietojamme, sekä mahdolliset markkinointi- tai muiden asiantuntijapalveluiden tarjoajat.

Tällaiset palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietojasi ainoastaan siltä osin, kuin se on tarpeen heiltä hankkimamme palvelun suorittamiseksi. Edellytämme, että kaikki palveluntarjoajamme pitävät niille toimittamamme henkilötiedot salassa ja asianmukaisesti suojattuina. Niiden on myös noudatettava soveltuvia tietosuojalakeja, Kemiran tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksia, sekä heitä koskevan palvelusopimuksen määräyksiä.

Joissain poikkeuksellisissa tapauksissa Kemira saattaa myös luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille lain niin vaatiessa tai kun se on tarpeen oikeutetun etumme toteuttamiseksi.

Saatamme lisäksi jakaa tietojasi Kemira-konsernin sisällä sellaisille työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi.

Koska Kemira on kansainvälinen konserni ja sillä on yhtiöitä ja palveluntarjoajia sekä EU/ETA-alueen sisällä että sen ulkopuolella, henkilötietojasi saatetaan käsitellä tai siirtää valtioiden rajojen yli. Mikäli tietojasi siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, siirto perustuu joko Euroopan komission päätökseen vastaanottajamaan tietosuojan riittävyydestä, mallisopimuslausekkeisiin tai muihin EU:n hyväksymiin siirtomekanismeihin.

Edellytämme sopimuksissamme, että henkilötietojen vastaanottajat käyttävät tietoja vain sallittuun tarkoitukseen ja että tiedot tuhotaan tai palautetaan meille, kun niitä ei enää tarvita.

Henkilötietojen siirrot EU/ETA-alueelta sen ulkopuolella oleville Kemira-yhtiöille perustuvat konserninsisäisiin sopimuksiin, joiden pohjana on EU:n mallisopimuslausekkeet henkilötietojen siirrosta.

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tietojen käyttötarkoituksen vuoksi tai niin pitkään kuin soveltuva lainsäädäntö sitä edellyttää. Määritellessämme soveltuvaa säilytysaikaa otamme huomioon tiedon määrän, luonteen ja luottamuksellisuuden, sen oikeudettomasta käytöstä tai luovuttamisesta mahdollisesti aiheutuvan vahingon, alkuperäisen keräämistarkoituksen, kanneoikeuden vanhenemisajat sekä lain vaatimukset.

Sinulla on tiettyjä oikeuksia koskien henkilötietojasi, mukaan lukien seuraavat oikeudet:

 • Tieto ja pääsy: Voit pyytää pääsyä tietoihisi, sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä ja oikeus pyytää jäljennös tiedoistasi.
 • Oikaisu: Voit pyytää virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisua tai täydentämistä.
 • Poistaminen: Sinulla saattaa olla oikeus vaatia tietojesi poistamista.
 • Rajoittaminen: Sinulla saattaa olla oikeus vaatia sinua koskevien tietojesi käsittelyn rajoittamista. Rajoittaminen tarkoittaa, että rajoituksen alaisia henkilötietoja saa ainoastaan säilyttää, eikä muutoin käsitellä. Käsittelyn rajoittaminen on tyypillisesti vain väliaikainen toimenpide ja rajoitus voidaan poistaa, kun olemme käsitelleet vaatimuksesi.
 • Vastustaminen: Sinulla saattaa olla oikeus vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin. Tällaisia tarkoituksia ovat suoramarkkinointi, tutkimus- tai tilastointitarkoitus sekä oikeutettuun etuun perustuva käsittely. Vaatimusta oikeutettuun etuun perustuvan käsittelyn rajoittamisesta ei tarvitse noudattaa, mikäli käsittelyyn on olemassa tärkeä ja perusteltu syy.
 • Tietojen siirtäminen: Sinulla saattaa olla oikeus siirtää tietosi toiseen järjestelmään. Tietojen siirrettävyys tarkoittaa oikeutta saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jotta tiedot voi siirtää helposti toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi: Sinulla saattaa olla oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, jos päätöksellä on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun merkittävästi. Päätöksenteko on pelkästään automaattista silloin, kun luonnollinen henkilö ei osallistu päätöksentekoon.

Nämä oikeudet eivät ole ehdottomia. Ne eivät päde kaikissa tilanteissa ja niihin voi olla poikkeuksia tai rajoituksia. Esimerkiksi oikeus saada pääsy tietoihin voidaan evätä, jos pyyntöjä esitetään toistuvasti lyhyessä ajassa tai jos pääsy tietoihin vaarantaisi toisen henkilön yksityisyyttä tai yhtiön luottamuksellisia tietoja.

Jos haluat tarkastaa tai korjata tietojasi, pyytää tietojesi poistamista, rajoittaa tai vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi siirtämistä, jätä pyyntösi yllä kohdassa ”Kuka on rekisterinpitäjä?” ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen.

Sinun ei tarvitse suorittaa maksua saadaksesi pääsyn tietoihisi tai käyttääksesi muita oikeuksiasi. Voimme kuitenkin periä kohtuullisen maksun pyyntösi toteuttamisesta, jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton. Vaihtoehtoisesti voimme kieltäytyä pyynnöstä.

Saatamme pyytää sinulta lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi ja varmistaaksemme, että sinulla on oikeus saada pääsy tietoihisi tai käyttää muita oikeuksiasi. Tämä on asianmukainen suojatoimi, jolla varmistamme, että henkilötietoja ei luovuteta henkilölle, jolla ei ole oikeutta saada niitä.

Niissä tilanteissa, joissa tietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn milloin tahansa. Peruuttaaksesi suostumuksesi, ota meihin yhteyttä yllä kohdassa ”Kuka on rekisterinpitäjä?” ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen. Saatuamme ilmoituksesi suostumuksesi peruuttamisesta lopetamme tietojesi käsittelyn kyseiseen tarkoitukseen, jollei meillä ole muuta oikeusperustaa tietojen käsittelyyn.

Jos et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai jos koet, ettemme ole käsitelleet henkilötietojasi asianmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojalainsäädännön noudattamista valvovalle viranomaiselle. Toimivaltainen valvontaviranomainen on todennäköisimmin asuinmaasi valvontaviranomainen tai sen maan valvontaviranomainen, jossa mahdollinen lain rikkominen tapahtui.

Pidätämme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa. Selosteen kulloinkin voimassa oleva versio on saatavilla verkkosivuillamme. Suosittelemme, että luet tämän selosteen uudelleen aika ajoin tutustuaksesi mahdollisiin muutoksiin.

Takaisin alkuun