28.06.2023

Kemira vastuullisena sijoituskohteena

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kasvava ympäristö- ja sosiaalinen tietoisuus on merkittävä kasvuajuri Kemiran liiketoiminnalle: luonnonvarojen tehokkaampi käyttö, kasvava kiertotalous, kiinnostus biohajoaviin ja kierrätettäviin tuotteisiin, kiristyvä ympäristölainsäädäntö, sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentäminen lisäävät Kemiran tuotteiden kysyntää. Vuonna 2022 53 % Kemiran liikevaihdosta muodostui tuotteista, jotka parantavat asiakkaan resurssitehokkuutta.

Miten tuotteemme tekevät maailmasta paremman?

Kiertotalous

Olemme sitoutuneet edistämään biopohjaista kiertotaloutta ja noudattamaan kiertotalouden periaatteita kaikissa toiminnoissamme.

Voimme vähentää tarpeettomia kustannuksia tuottamalla vähemmän jätettä. Teollisuuden sivutuotteita hyödyntämällä voimme sekä pienentää raaka-ainekustannuksia että helpottaa luonnonvaroihin kohdistuvaa painetta.

Vuonna 2022 Kemiran maailmanlaajuisen tuotantoverkoston käyttämistä raaka-aineista 38 prosenttia oli kierrätysmateriaalia tai teollisuuden sivutuotteita. Epäorgaanisten saostusaineiden linjalla 70–80 % raaka-aineista on kierrätettyä (romurautaa ja käytettyä peittaliuosta). Niitä käytetään jäteveden ja juomaveden käsittelyssä sekä monissa muissa käyttökohteissa teollisessa vedenkäsittelyssä.

Vastuullisuustavoitteet

Kemira päivitti vastuullisuustavoitteensa vuonna 2021 ja identifioi 5 pääpainopistealuetta: turvallisuus, työntekijät, vesi, kiertotalous ja ilmasto. Kemiran tavoittaana on olla hiilineutraali vuoden 2045 loppuun mennessä.

*TRIF = total recordable injury frequency per million hours, työtapaturmien kokonaismäärä miljoonaa työtuntia kohti, Kemira + alihankkijat.
**kiloa tuotantoperäistä loppusijoitettua jätettä tuotantotonnia kohti
***Scope 1: Suorat kasvihuonekaasupäästöt Kemiran tuotantolaitoksilta, mm. energiantuotannon ja valmistusprosessien päästöt.
Scope 2: Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt ostetun sähkön, lämmön, jäähdytyksen ja höyryn tuotannosta ja hankinnasta.

Löydät lisätietoja viidestä pääteemasta Kemiran vastuullisuussivuilta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Sustainable Development Goals, SDG) Kemira on valinnut niistä neljä tärkeintä, jotka keskittyvät liiketoiminnan kannalta olennaisimpiin ja joihin Kemira voi vaikuttaa eniten. Oleellisimmat ovat: puhdas vesi ja sanitaatio (SDG 6), ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (SDG8), vastuullista kuluttamista (SDG12) ja ilmastotekoja (SDG 13).

Kemira tukee UNFCCC Pariisin sopimusta, YK:n liiketoiminnan ja ihmisoikeuksien ”Guiding Principles” sekä YK:n Global Compact -sopimusta.

Kemira on saanut laajasti tunnustusta sitoutumisestaan vastuullisuuteen

Kemira osallistuu aktiivisesti erilaisiin vastuullisuuteen liittyviin tutkimuksiin. Alla listä muutamista vastuullisuusmittauksista, joista ilmenee Kemiran asema verrattuna kemianteollisuuden verrokkiryhmään.

KEMIRA ON ASETTANUT KUNNIANHIMOISEN ILMASTOTAVOITTEEN JA SITOUTUU SCIENCE BASED TARGETS ‑ALOITTEESEEN

Kemira on asettanut  kunnianhimoisen ilmastotavoitteen, jonka avulla yhtiön on tarkoitus vähentää kasvihuonekaasupäästöjään merkittävästi vuoden 2030 loppuun mennessä Science Based Target (SBTi) ‑aloitteen mukaisesti*. Kemira sitoutuu puolittamaan oman toimintansa päästöt (Scope 1 ja 2**) vuoden 2030 loppuun mennessä vuoden 2018 lähtötasoon verrattuna. Tavoite tukee ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen eli täyttää tällä hetkellä SBTi:n kunnianhimoisimmat tavoiteasetannan kriteerit.

Kemiran uusi Scope 1 ja 2 -päästövähennystavoite eli päästöjen puolittaminen vuoden 2030 loppuun mennessä on merkittävästi kunnianhimoisempi kuin aiempi 30 prosentin vähennystavoite. Lisäksi Kemira sitoutuu asettamaan kvantitatiivisen lyhyen aikavälin tavoitteen Scope 3 -päästöille SBTi:n asettamassa määräajassa. Kemira jättää päivitetyt tavoitteet SBTi:lle vahvistettaviksi.

Lue lisää 15.6.2022 julkistetusta lehdistötiedotteesta.

*) Science Based Targets ‑aloite eli SBTi on Carbon Disclosure Project (CDP) ‑hankkeen, YK:n Global Compact ‑aloitteen, World Resources Institute (WRI) ‑järjestön ja Maailman Luonnon Säätiön (WWF) välinen yhteistyöhanke. Se edistää kunnianhimoisia ilmastotoimia auttamalla yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita.

**) Scope 1, 2 ja 3 päästöt on määritelty Greenhouse Gas Protocol. Scope 1 ja 2 koskevat omaan tuotantoon liittyviä päästöjä. Scope 3 sisältää kaikki muut arvoketjun asiaankuuluvat päästöt.

Vastuullisuusraportointi

Kemiran vastuullisuudesta raportoidaan maailmanlaajuisen raportointistandardin; Global Reporting Initiativen (GRI) mukaisesti. Vastuullisuusraportin sisältämä tieto on ulkoisesti varmennettu riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. Lue lisää Kemiran vastuullisuusraportista englanniksi. Lue myös Kemira Annual Review 2022, joka sisältää myös vastuullisuusteemoja.

Biopohjainen strategia etenee

Tavoitteemme kohti 500 milj. euron liikevaihtoa biopohjaisista tuotteista etenee 4 pääkohdan kautta

Keskeiset politiikat Vastuuhenkilö Asiayhteys
Liiketapaperiaatteet Lakiasiainjohtaja Ihmiset, turvallisuus
Tuoteturvallisuus- ja -vastuullisuuspoltiikka Tuoteturvallisuusjohtaja Turvallisuus
Trade compliance policy Tuoteturvallisuusjohtaja Turvallisuus
Aineettomien oikeuksien ohjesääntö Teknologiajohtaja Vesi, kiertotalous ja ilmasto
EHSQ*-politiikka (sisältää energiapolitiikan) Johtaja, EHSQ* Turvallisuus, vesi, kiertotalous ja ilmasto
Hankintapolitiikka Kehitysjohtaja Turvallisuus, vesi, kiertotalous ja ilmasto
Logistiikkapolitiikka Johtaja, globaali toimitusketju Turvallisuus ja ilmasto
Rekrytointipolitiikka, palkitsemispolitiikka Henkilöstöjohtaja Ihmiset
Globaali kilpailulainsäädännön noudattaminen Lakiasiainjohtaja Ihmiset
Lahjat, vieraanvaraisuus ja lahjonnan torjunta Lakiasiainjohtaja Ihmiset

*EHSQ, Environment, Health, Safety and Quality = ympäristö, terveys, turvallisuus ja laatu