10.05.2017 - Pörssitiedote

Kemira Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2019 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

Kemira Oyj
Pörssitiedote
10.5.2017 klo 10.00

Kemira Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2019 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ), TAKAISINOSTOTARJOUS (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ) TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
 

Kemira Oyj tiedottaa aikomuksestaan laskea liikkeeseen uusia, euromääräisiä, kiinteäkorkoisia velkakirjoja (”Uudet velkakirjat”). Nordea Bank AB (publ) (”Tarjouksentekijä”) myös tiedottaa tänään kutsuvansa Kemiran liikkeeseen laskemien 27.5.2019 erääntyvien 200 000 000 euron 2,500 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000097084) (”Velkakirjat”) haltijat myymään Velkakirjansa käteistä vastaan 10.5.2017 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”). 

Tarjouksentekijä esittää hyväksyvänsä ostettavaksi yhteenlasketulta pääomamäärältään enintään 100 000 000 euroa vastaavan määrän Takaisinostotarjouksessa pätevästi tarjottuja Velkakirjoja. Tarjouksentekijä kuitenkin pidättää oikeuden harkintansa mukaan päättää Velkakirjojen ostettavaksi hyväksymisestä, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtään Velkakirjaa. Jos Tarjouksentekijä hyväksyy ostettavaksi pätevästi tarjottuja Velkakirjoja Takaisinostotarjouksen mukaisesti ja jos yhteenlaskettu pätevästi tarjottujen Velkakirjojen pääomamäärä ylittää Takaisinostotarjouksen kohteena olevan määrän (”Lopullinen hyväksyttävä määrä”), Tarjouksentekijä aikoo hyväksyä tällaisia Velkakirjoja ostettavaksi pro rata -perusteisesti. 

Velkakirjojen takaisinostohinta on 1 049,86 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1 000,00 euron suuruista Velkakirjaa kohti. Kaikille pätevästi tarjotuille, toimitetuille ja ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksattomat korot.

Takaisinostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelu sekä pääjärjestäjien ja Kemiran välisen liikkeeseenlaskusopimuksen allekirjoittaminen. 

Tarjousaika alkaa 10.5.2017 ja päättyy 17.5.2017 klo 16.00. Takaisinostotarjouksen alustava tulos julkistetaan arviolta 18.5.2017, ja Takaisinostotarjouksen lopullinen tulos ja toteutuspäivä julkaistaan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 26.5.2017. Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on viimeistään 2.6.2017 ja se on ehdollinen Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun toteuttamiselle. 

Velkakirjojen haltijalle, joka haluaa Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjota Velkakirjojaan ostettavaksi käteistä vastaan ja lisäksi merkitä Uusia velkakirjoja, voidaan myöntää etusija Uusien velkakirjojen allokoinnissa (”Uusemissioallokaatio”). Uusemissioallokaatio voidaan myöntää Uusien velkakirjojen kokonaisnimellismäärän osalta määrälle, joka vastaa Velkakirjojen kokonaisnimellismäärää, joiden osalta Velkakirjojen haltija on toimittanut pätevän tarjousilmoituksen, jossa pyydetään myös Uusien velkakirjojen allokaatiota. Kyseisen tarjousilmoituksen tulee koskea yhteenlasketulta nimellisarvoltaan vähintään 100 000 euron Velkakirjoja, jotta se täyttää Uusien velkakirjojen vähimmäismerkintämäärän. Uusemissioallokaatioihin sovelletaan samaa pro rata -perusteista skaalausta kuin Takaisinostotarjouksessa Velkakirjoihin, jolloin prioriteettiallokaatiot Uusemissioallokaatiossa eivät koskaan ylitä Lopullista hyväksyttävää määrää. 

Mikäli Velkakirjojen haltija haluaa merkitä Uusia velkakirjoja, tulee Velkakirjojen haltijan toimittaa Uusia velkakirjoja koskeva merkintä Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjälle. Pääjärjestäjinä Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskussa toimivat Nordea Bank AB (publ) sekä OP Yrityspankki Oyj. 

Nordea Bank AB (publ) toimii Tarjouksentekijänä ja Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike Tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Tarjouksentekijältä ja Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta, sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh: +45 6161 2996. 

Lisätietoja antaa:

Kemira Oyj
Pauliina Paatelma, Vice President, Group Treasurer
Puh.  040 572 5014

 

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2016 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 800. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.