24.03.2014 - Pörssitiedote

Kemira Oyj: Jari Paasikivi valittiin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi yhtiökokouksessa ja 0,53 euron osinko hyväksyttiin

Kemira Oyj
Pörssitiedote
24.3.2014, klo 15.30 (CET+1)

Kemira Oyj:n (”Kemira”) varsinainen yhtiökokous on vahvistanut osingoksi 0,53 euroa/osake vuodelta 2013. Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen kuusi (aiemmin viisi) jäsentä. Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen uudelleen Winnie Fok, Juha Laaksonen, Jari Paasikivi ja Kerttu Tuomas sekä uusina jäseninä Wolfgang Büchele ja Timo Lappalainen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Kerttu Tuomas.

Wolfgang Büchele (s. 1959), Dr. rer. nat. lopettaa nykyisessä tehtävässään Kemira Oyj:n toimitusjohtajana 30.4.2014 ja aloittaa Linde AG:n toimitusjohtajana 20.5.2014 alkaen. Hän on lisäksi Merck KGaA hallintoneuvoston jäsen (ehdolla puheenjohtajaksi).

Timo Lappalainen (s. 1962), diplomi-insinööri toimii tällä hetkellä Orion Oyj:n toimitusjohtajana. Hän on lisäksi ICC Suomen hallituksen jäsen ja Kemianteollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja.

Osingonmaksu

Osinko 0,53 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka 27.3.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.4.2014.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtaja 74 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 45 000 euroa vuodessa ja muut jäsenet 36 000 euroa vuodessa sekä kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2014 on julkaistu.

Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi Deloitte & Touche Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Vattulainen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (”Hankkimisvaltuutus”).

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”).

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai se on perusteltua yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2015 saakka.

Lisätietoja:

Kemira Oyj

Tero Huovinen, sijoittajasuhdejohtaja
010 862 1980

Kemira on kansainvälinen kemian alan yhtiö, jonka keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Tarjoamme asiantuntemusta ja kemikaaleja asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuuden parantamiseksi. Olemme vahvimmillamme paperi- ja massateollisuudessa, öljy- ja kaasualalla, kaivostoiminnassa ja vedenkäsittelyssä. Vuonna 2013 Kemiran liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa. Henkilöstön määrä oli noin 4 500. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin.
www.kemira.fi