18.05.2017 - Pörssitiedote

Kemira Oyj julkaisee takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

Kemira Oyj
Pörssitiedote
18.5.2017 klo 17.10

Kemira Oyj julkaisee takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kemira Oyj (”Yhtiö”) julkistaa tänään lopulliset tulokset Nordea Bank AB:n (publ) (”Tarjouksentekijä”) Yhtiön puolesta tekemään takaisinostotarjoukseen, jossa Yhtiön liikkeeseen laskemien toukokuussa 2019 erääntyvien 200 000 000 euron 2,500 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000097084) (”Velkakirjat”) haltijat kutsuttiin myymään Velkakirjansa käteistä vastaan Tarjouksentekijälle (”Takaisinostotarjous”).

Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on määritelty 10.5.2017 päivätyssä englanninkielisessä Takaisinostotarjoukseen liittyvässä tarjousmuistiossa.

Takaisinostotarjouksen mukaisia, päteviä tarjousilmoituksia vastaanotettiin nimellisarvoltaan yhteensä 165 460 000 euron edestä.

Tarjouksentekijä ilmoittaa, että Lopullinen hyväksyttävä määrä on asetettu yhteensä 99 999 000 euroon Velkakirjojen pääomamäärästä.

Siten kaikkiin päteviin tarjousilmoituksiin sovelletaan 60,464 prosentin pro rata -kerrointa, pyöristettynä lähimpään alimpaan 1 000 euroon tarjousmuistiossa kokonaisuudessaan kuvatun prosessin mukaisesti.
Yhtiö myös tiedottaa, että Uusemission toteuttamisehto on täyttynyt.

Velkakirjojen takaisinostohinta on 1 049,86 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1 000,00 euron suuruista Velkakirjaa kohti. Tarjoaja maksaa lisäksi Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot.

Kaupan selvityspäivä on 29.5.2017. Kaikki Tarjouksentekijän hankkimat Velkakirjat tullaan mitätöimään. Velkakirjat, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Tarjoajalta ja Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta, Nordea Bank AB (publ), sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh: +45 61612996.

Lisätietoja antaa:

Kemira Oyj
Pauliina Paatelma, rahoitusjohtaja
Puh. 040 572 5014

 

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2016 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 800. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa uusia velkakirjoja, eikä uusia velkakirjoja myydä maissa, joissa uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.