24.03.2022 - Pörssitiedote

Kemira Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 24.3.2022 klo 14.05

Kemira Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset
 

Kemira Oyj:n ("Kemira") varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin, sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2021.

Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin sen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Shirley Cunningham, Werner Fuhrmann, Timo Lappalainen, Matti Kähkönen ja Kristian Pullola sekä uusina jäseninä Annika Paasikivi ja Tina Sejersgård Fanø. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kähkönen ja varapuheenjohtajaksi Annika Paasikivi.

Annika Paasikivi, s. 1975, M.Sc. Global Politics, University of Southampton sekä BA International Business, EBS London, toimii Oras Invest Oy:n toimitusjohtajana sekä Uponor Oyj:n hallituksen puheenjohtajana, Oras Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana ja Varova Oy:n hallituksen jäsenenä. Annika Paasikivi on Suomen kansalainen.

Tina Sejersgård Fanø, s. 1969, M.Sc in Engineering, Biochemistry, Technical University of Denmark sekä BA, Philosophy and Educational Science, University of Copenhagen, toimii Novozymes A/S:n Executive Vice Presidentinä, Agriculture & Industrial Biosolutions -liiketoimintayksiköissä sekä DLF Seeds & Science A/S:n hallituksen jäsenenä. Tina Sejersgård Fanø on Tanskan kansalainen.

Osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,58 euroa osakkeelta vuodelta 2021.

 

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,29 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 7.4.2022.

Toinen erä, 0,29 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2022. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2022 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 27.10.2022 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 3.11.2022.

Kemira julkistaa hallituksen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtaja 110 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 65 000 euroa vuodessa ja muut jäsenet 50 000 euroa vuodessa. Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta perustuen kokouksen järjestämistapaan ja paikkaan (aiemmin perustuen osallistujan asuinmaahan) seuraavasti: etäosallistuminen ja kokous henkilön asuinmaassa 600 euroa, kokous henkilön asuinmaan kanssa samalla mantereella 1 200 euroa ja kokous henkilön asuinmaan kanssa eri mantereella 2 400 euroa. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2022 on julkaistu.

Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi Ernst & Young Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio Kemiran hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (”Hankkimisvaltuutus”).

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen sekä muiden soveltuvien asetusten mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa edelleen tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”). Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai, jos se on perusteltua, yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2023 saakka.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Jukka Hakkila, lakiasiainjohtaja
Puh.
  040 544 2303

Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2021 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi