11.02.2022 - Pörssitiedote

Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 11.2.2022 klo 09.00

Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kemira Oyj:n (”Kemira” tai ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24.3.2022 kello 13.00 Flik Stage-studiossa Itämerentori 2, 00180, Helsinki. 

Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja/tai esittämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun kohdasta C. Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä. Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata varsinaista yhtiökokousta suoran etäyhteyden välityksellä ja kommentoida tai esittää kysymyksiä chat-toiminnon kautta toimitusjohtajan katsauksen aikana. Chat-toiminnon kautta esitetyt kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §: ssä tarkoitettuja kysymyksiä, jotka on toimitettava etukäteen kutsussa kuvatulla tavalla.

Kemiran hallitus on päättänyt poikkeuksellisista järjestelyistä eduskunnan 7.5.2021 hyväksymän väliaikaislain nojalla COVID-19-pandemian leviämisen estämiseksi sekä osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi.

A.    Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Kokouksen avaaminen

2.    Kokouksen järjestäytyminen

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii laamanni Petri Haussila. Mikäli Petri Haussila on painavasta syystä estynyt toimimaan varsinaisessa yhtiökokouksessa puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön lakimies Esa Ranki. Mikäli Esa Ranki on painavasta syystä estynyt toimimaan pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää tähän tehtävään parhaaksi katsomansa henkilön.

4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.    Kokouksessa läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6.    Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomusten esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain toimimalla ennakkoon, 18.2.2022 julkistettu vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Asiakirja on saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

7.    Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.    Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,58 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,29 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 7.4.2022.

Toinen erä, 0,29 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2022. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2022 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 27.10.2022 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 3.11.2022.

Hallitus toteaa, että ehdotetun osingon määrä on suurempi kuin osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukainen vähemmistöosingon määrä.

9.    Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle

10.    Neuvoa-antava päätös vuoden 2021 palkitsemisraportin hyväksymisestä

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain toimimalla ennakkoon, 18.2.2022 julkaistu vuoden 2021 palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Varsinaisen yhtiökokouksen päätös vuoden 2021 palkitsemisraportista on neuvoa-antava. 

Palkitsemisraportti 2021 on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kemira.fi > konserni > sijoittajat > hallinto > yhtiökokous > yhtiökokous 2022.

11.    Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita korotetaan seuraavasti (suluissa nykyinen palkkio):  puheenjohtajan palkkio 110 000 euroa vuodessa (92 000 euroa), varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 65 000 euroa vuodessa ( 55 000 euroa) ja muut jäsenet 50 000 euroa vuodessa (44 000 euroa). Vuosipalkkioita on viimeksi korotettu vuonna 2019.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta perustuen kokouksen järjestämistapaan ja paikkaan (aiemmin perustuen osallistujan asuinmaahan) seuraavasti: etäosallistuminen ja kokous henkilön asuinmaassa 600 euroa, kokous henkilön asuinmaan kanssa samalla mantereella 1 200 euroa ja kokous henkilön asuinmaan kanssa eri mantereella 2 400 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Kemiran matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2022 on julkaistu. 

Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.
        
12.    Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (aiemmin seitsemän) jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Shirley Cunningham, Werner Fuhrmann, Timo Lappalainen, Matti Kähkönen ja Kristian Pullola. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Annika Paasikivi ja Tina Sejersgård Fanø. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Matti Kähkönen ja varapuheenjohtajaksi Annika Paasikivi.

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jari Paasikivi on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä enää hallituksen seuraavalle toimikaudelle.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Annika Paasikiveä, joka ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja ja Oras Invest Oy omistaa yli 10 % Kemira Oyj:n osakkeista.

Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kemira.fi > konserni > sijoittajat > hallinto > yhtiökokous > yhtiökokous 2022.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Suositus perustuu siihen, että Kemira Oyj:ssä on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

13.    Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14.    Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti.

Tarkastusvaliokunnan suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä siltä ole edellytetty EU-asetuksen (537/2014) 16 artiklan 6-kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista, joka rajoittaisi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksentekoa koskien tilintarkastajan valintaa.

15.    Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (”Hankkimisvaltuutus”). 
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. 

Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsingin sääntöjen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen sekä muun soveltuvan sääntelyn mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai  järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa edelleen tai mitätöidä. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

16.    Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”). 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai, jos se on perusteltua, yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä ehdoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2023 saakka.

17.    Kokouksen päättäminen
    
B.    Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kemira.fi > konserni > sijoittajat > hallinto > yhtiökokous > yhtiökokous 2022. Kemiran tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä palkitsemisraportti ovat nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 18.2.2022 lähtien. Kopiot näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään osakkeenomistajalle pyynnöstä. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 7.4.2022.

C.    Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville

Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja/tai esittämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1.    Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ainoastaan äänestämällä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti sekä lähettämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon.

2.    Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

Ilmoittautuminen kokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 21.2.2022 klo 9.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiölle ja äänestää viimeistään 18.3.2022 klo 16, mihin mennessä äänten täytyy olla vastaanotettu.

Osakkeenomistaja, jolla on henkilökohtainen suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 21.2.2022 klo 9.00 – 18.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a)    Kemiran internet-sivuilla osoitteessa www.kemira.fi;

Yksityishenkilö (yksityinen osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä):

Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen vaaditaan vahvaa tunnistautumista suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Muut kuin yksityishenkilöt:

Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen vaaditaan osakkeenomistajan henkilö- tai y-tunnus sekä arvo-osuustilin numero.

Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b)    Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Kemiran yhtiökokouksen internet-sivuilla 21.2.2022 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Kemira Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse tai postitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä, katsotaan tämä äänten toimitus ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan se sisältää edellä mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat myös saatavilla Kemiran yhtiökokouksen internet-sivuilla. Lisätietoja saa myös ilmoittautumisaikana soittamalla numeroon +358 20 770 6886 maanantaista ja perjantaihin klo 9.00 – 16.00 välillä.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäpäivä/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi sekä henkilötunnus/y-tunnus. Osakkeenomistajien Kemiralle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3.    Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi osallistua ainoastaan äänestämällä ennakkoon tässä kutsussa ohjeistetulla tavalla. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä 18.3.2022 klo 16.00 mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen legal@kemira.com tai postitse osoitteeseen Kemira Oyj/Yhtiökokous, PL 330, 00101 Helsinki.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisöomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet –sivustolla sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kemira.fi > konserni > sijoittajat > hallinto > yhtiökokous > yhtiökokous 2022.

4.    Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 14.3.2022. Osallistuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 21.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee lisäksi huolehtia ennakkoäänestyksestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan puitteissa.

5.    Muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia asialistalla olevista päätösehdotuksista. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Kemiralle sähköpostitse osoitteeseen legal@kemira.com viimeistään 17.2.2022 klo 16.

Osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi kokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut ennakkoäänet jätetään ottamatta huomioon. Kemira julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset internet-sivuillaan viimeistään 21.2.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla kysymyksiä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Nämä kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen legal@kemira.com viimeistään 10.3.2022 klo 16.00. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla 15.3.2022. Osakkeenomistajan tulee esittää riittävä selvitys osakeomistuksestaan kysymysten ja/tai vastaehdotusten toimittamisen yhteydessä.

Kemiralla on tämän kokouskutsun päivämääränä 10.2.2022 yhteensä 155 342 557 osaketta ja ääntä.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuvat osakkeenomistajat voivat samassa yhteydessä ilmoittautua seuraamaan varsinaista yhtiökokousta suoran etäyhteyden välityksellä.

Helsingissä 10.2.2022

KEMIRA OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Jukka Hakkila, lakiasiainjohtaja
Puh.  010 862 1810

Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2021 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi