Pörssitiedote

Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2019: Vahva tulosparannus jatkui vuoden 2019 toisella neljänneksellä

Kemira Oyj
Puolivuosikatsaus
19.7.2019 klo 8.30

Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2019: Vahva tulosparannus jatkui vuoden 2019 toisella neljänneksellä

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta. Tammi-kesäkuun 2019 täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.kemira.fi/yritys/sijoittajat.

Toinen neljännes

  • Liikevaihto kasvoi 2 % 663,6 miljoonaan euroon (647,6) valuuttakurssimuutosten positiivisen vaikutuksen ansiosta, kun taas alhaisemmat myyntimäärät kumosivat myyntihintojen nousun vaikutuksen. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien pysyi edellisvuoden tasolla.
  • Operatiivinen käyttökate kasvoi 32 % ja oli 106,1 miljoonaa euroa (80,2). Kasvu oli 25,9 miljoonaa euroa, josta 8,3 miljoonaa euroa johtui IFRS 16 -standardin käyttöönotosta. Operatiivinen käyttökateprosentti nousi 16,0 %:iin (12,4 %). Käyttökate kasvoi 24 % ja oli 102,1 miljoonaa euroa (82,5).
  • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 34 % ja oli 60,3 miljoonaa euroa (45,1). Liikevoitto kasvoi 46 % ja oli 56,3 miljoonaa euroa (38,5). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.
  • Osakekohtainen tulos nousi 54 % 0,22 euroon (0,14) korkeamman liikevoiton ansiosta.

Tammi-kesäkuu

  • Liikevaihto kasvoi 4 % 1 311,4 miljoonaan euroon (1 261,4) myyntihintojen korotusten ja valuuttakurssimuutosten positiivisen vaikutuksen ansiosta. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja
    -myynnit pois lukien nousi 1 %.
  • Operatiivinen käyttökate kasvoi 35 % ja oli 201,8 miljoonaa euroa (149,6). Kasvu oli 52,2 miljoonaa euroa, josta 16,0 miljoonaa euroa johtui IFRS 16 -standardin käyttöönotosta. Operatiivinen käyttökateprosentti nousi 15,4 %:iin (11,9 %). Käyttökate kasvoi 29 % ja oli 194,6 miljoonaa euroa (150,7).
  • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 40 % ja oli 110,4 miljoonaa euroa (79,0). Liikevoitto kasvoi 45 % ja oli 103,3 miljoonaa euroa (71,2). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.
  • Osakekohtainen tulos nousi 43 % 0,40 euroon (0,28) korkeamman liikevoiton ansiosta.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal: 

”Kemiran kehitys jatkui vahvana toisella neljänneksellä. Tavoitteenamme on keskittyä kannattavuuden parantamiseen, mikä tuottaa nyt tulosta. Hyvä hinnoittelu ja kustannustehokkuus yhdessä suotuisten raaka-ainehintojen kanssa nostivat operatiivisen käyttökateprosentin 16,0 %:iin.

Pulp & Paperin operatiivinen käyttökateprosentti nousi 14,4 %:iin lyhyen aikavälin markkinakysynnän hienoisesta pehmeydestä huolimatta. Liiketoimintamme painopiste keskittyy paremmin lisäarvoa tuottaviin tuotteisiin ja kasvatamme kapasiteettia korkean kysynnän tuotteissa. Uusi AKD-vahan tuotantolaitos Yanzhoussa Kiinassa on tarkoitus ajaa ylös vuoden loppuun mennessä.

Industry & Waterin korkeammat myyntihinnat ja raaka-ainehintojen suotuisat vaihtelut nostivat segmentin operatiivisen käyttökateprosentin poikkeuksellisen korkealle, 18,1 %:iin. Kapasiteetin käyttöasteet ovat korkealla tasolla, ja tuotemix parani. Erityisesti Pohjois-Amerikan öljy- ja kaasuliiketoiminnassa nopea kasvu jatkuu, osittain kausiluonteisen öljyhiekan vedenkäsittelyliiketoiminnan ansiosta. Kasvuinvestointien osalta lisäämme kemiallisesti tehostetussa öljyn talteenotossa käytettävien polymeerien tuotantokapasiteettia Alankomaissa vuoden toisella vuosipuoliskolla.

Kemiran operatiivinen käyttökateprosentti nousi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 15,4 %:iin, mikä vastaa keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudellisesta tavoitettamme, joka on 15-17 %. Hyvä tulos osoittaa, että etenemme strategian toteutuksen suhteen oikeaan suuntaan.”

AVAINLUVUT

Kemira otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1.1.2019. Tuloslaskelmassa vuokrakulut korvataan IFRS 16 -standardin mukaan käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla ja vuokrasopimusvelkaan liittyvillä korkokuluilla, mistä johtuen IFRS 16 -standardilla on pieni positiivinen vaikutus liikevoittoon, kun taas vaikutus tilikauden tulokseen on vähäinen vuonna 2019. Kemira on arvioinut, että IFRS 16 -standardin käyttöönoton odotetaan kasvattavan käyttökateprosenttia noin prosenttiyksiköllä ja velkaantuneisuusastetta noin 10 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2019 IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on arvioitu olevan +30 miljoonan euron vaikutus operatiiviseen käyttökatteeseen. Edellisvuoden lukuja ei ole oikaistu. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut tuloslaskelman, taseen ja rahavirran tunnuslukuihin (liikevaihtoa ja investointeja lukuun ottamatta).

Milj. euroa 4-6/2019 4-6/2018 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Liikevaihto 663,6 647,6 1 311,4 1 261,4 2 592,8
Operatiivinen käyttökate 106,1 80,2 201,8 149,6 323,1
Operatiivinen käyttökate, % 16,0 12,4 15,4 11,9 12,5
Käyttökate 102,1 82,5 194,6 150,7 314,8
Käyttökate, % 15,4 12,7 14,8 11,9 12,1
Operatiivinen liikevoitto 60,3 45,1 110,4 79,0 173,8
Operatiivinen liikevoitto, % 9,1 7,0 8,4 6,3 6,7
Liikevoitto 56,3 38,5 103,3 71,2 148,2
Liikevoitto, % 8,5 5,9 7,9 5,6 5,7
Tilikauden voitto 35,2 23,5 64,6 46,6 95,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,22 0,14 0,40 0,28 0,58
           
Sidottu pääoma* 1 901,0 1 754,6 1 901,0 1 754,6 1 781,4
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, % 10,8 9,7 10,8 9,7 9,8
Sidotun pääoman tuotto*, % 9,5 8,3 9,5 8,3 8,3
Liiketoiminnan rahavirta 57,2 23,4 122,4 57,9 210,2
Investoinnit ilman yritysostoja 39,9 39,8 68,2 63,0 150,4
Investoinnit 41,5 37,4 69,9 59,8 193,7
Rahavirta investointien jälkeen 16,9 -12,9 56,7 3,5 29,0
Omavaraisuus, % kauden lopussa 41 43 41 43 44
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,58 7,42 7,58 7,42 7,80
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 79 67 79 67 62

*12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu liikevoittoon).

Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten orgaaninen kasvu liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien), käyttökate, operatiivinen käyttökate, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019 (ENNALLAAN) 

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen (2018: 323,1 miljoonaa euroa) kasvavan edellisvuoden tasosta vertailukelpoisesti IFRS 16 -raportointistandardin käyttöönoton vaikutus pois lukien.

KESKIPITKÄN JA PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET (ENNALLAAN) 

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 15-17 %. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %. (Ennen IFRS 16 -raportointistandardin käyttöönottoa, joka astui voimaan 1.1.2019, taloudelliset tavoitteet olivat: Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 14-16 %. Velkaantumisastetavoitteena on alle 60 %.)

Helsingissä 18.7.2019

Kemira Oyj
Hallitus

SIJOITTAJAKALENTERI 2019 JA 2020

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2019                       24.10.2019
Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019                            11.2.2020
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2020                    28.4.2020
Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2020                     17.6.2020
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2020                       27.10.2020

Kemira Oyj:n vuosikertomus 2019 julkaistaan 17.2.2020 alkavalla viikolla.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2020 Finlandia-talossa Helsingissä.

TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE

Tulosjulkistustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään perjantaina 19.7.2019 klo 13.00 Hotel Kämpissä, Kluuvikatu 2, 2. krs, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Tilaisuus on englanninkielinen, ja sen voi katsoa webcastina yhtiön internetsivuilla osoitteessa: www.kemira.com/company/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla internetsivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat .

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 81710310. Konferenssitunnus: 86550162#. 

Lisätietoja


Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 552 8907

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. 

www.kemira.fi

 

Liite

Kemiran puolivuosikatsaus 2019 (.pdf)

Jaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.