22.03.2023 - Pörssitiedote

Kemira Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

Kemira Oyj, Pörssitiedote 22.3.2023 klo 14.30

Kemira Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset
 

Kemira Oyj:n ("Kemira") varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin, sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2022.

Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin sen nykyiset jäsenet Tina Sejersgård Fanø, Werner Fuhrmann, Matti Kähkönen, Timo Lappalainen, Annika Paasikivi ja Kristian Pullola sekä uusina jäseninä Fernanda Lopes Larsen ja Mikael Staffas. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kähkönen ja varapuheenjohtajaksi Annika Paasikivi.

Fernanda Lopes Larsen, M.Sc. (Engineering), s. 1974, on Executive Vice President Africa & Asia Yara Internationalissa vuodesta 2020 alkaen. Vuosina 2012-2018 hän työskenteli useissa johtotehtävissä Yara Internationalissa. Vuosina 2001-2012 hän toimi johtotehtävissä GlaxoSmithKlinen ja Procter & Gamblen palveluksessa. Fernanda Lopes Larsen on Brasilian ja Britannian kansalainen.

 

Mikael Staffas, M.Sc. (Engineering), MBA, s. 1965, on Boliden AB:n toimitusjohtaja vuodesta 2018 alkaen. Vuosina 2015-2018 hän toimi Boliden Minesin toimitusjohtajana ja vuosina 2011-2015 Bolidenin talousjohtajana. Vuosina 2005-2011 hän toimi Södra Skogsägarnan talousjohtajana. Hän oli McKinsey & Companyn osakas vuosina 1999-2004 ja toimi siellä eri tehtävissä vuosina 1990-1999. Mikael Staffas on Ruotsin kansalainen.

 

Osingonmaksu

 

Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,62 euroa osakkeelta vuodelta 2022.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,31 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 5.4.2023.

Toinen erä, 0,31 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2023. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2023 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 26.10.2023 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 2.11.2023.

Kemira julkistaa hallituksen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtaja 118 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 67 000 euroa vuodessa ja muut jäsenet 52 000 euroa vuodessa. Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta perustuen kokouksen järjestämistapaan ja paikkaan seuraavasti: etäosallistuminen ja kokous henkilön asuinmaassa 600 euroa, kokous henkilön asuinmaan kanssa samalla mantereella 1 200 euroa ja kokous henkilön asuinmaan kanssa eri mantereella 2 400 euroa. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 on julkaistu.

Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi Ernst & Young Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio Kemiran hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muuttamisen. Yhtiöjärjestykseen lisätään uusi kohta koskien yhtiökokouksen järjestämistä, jotta yhtiökokous on mahdollista järjestää kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisen. Työjärjestykseen lisätään uusia kohtia koskien ohjeita hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille käyttää oikeuttaan nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, käytäntöjä, jos nimittämiseen oikeutettu osakkeenomistaja kieltäytyy nimittämästä jäsentä nimitystoimikuntaan tai jos useammalla nimittämiseen oikeutetulla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita, nimitystoimikunnan päätösten yksimielisyyttä sekä menettelyjä koskien työjärjestyksen muuttamista.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (”Hankkimisvaltuutus”).

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen sekä muiden soveltuvien asetusten mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa edelleen tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”). Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai, jos se on perusteltua, yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2024 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2023 viimeistään 5.4.2023.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Jukka Hakkila, lakiasiainjohtaja
Puh.  010 862 1690

Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709

 

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistavista yhtiöstä. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2022 Kemiran liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi