02.12.2021

Yhtiökokous

Kemira Oyj:n yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu voidaan julkaista yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten:

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton käyttämisestä
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen
  • hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista

Yhtiökokous 2022

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.3.2022.

Vaatimus saada asia käsiteltäväksi vuoden 2022 yhtiökokouksessa

Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä yhtiön hallitukselta kirjallisesti. Jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun ja yhtiökokouksen asialistalle, vaatimus on esitettävä viimeistään 24.1.2022.

Yhtiökokouksen käsiteltäväksi voidaan ottaa vain asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen toimivaltaan. Asian käsittelyä vaatineen osakkeenomistajan tehtävänä on huolehtia siitä, että yhtiökokous saa käsiteltäväkseen päätösehdotuksen, joka mahdollistaa päätöksenteon asiassa.

Vaatimukset on toimitettava yhtiölle seuraavaan osoitteeseen määräpäivään mennessä:

Kemira Oyj
Lakiasiainjohtaja
PL 330, 00101 Helsinki

tai legal@kemira.com

Kemira anställda som arbetar tillsammans