20.03.2024 - Pörssitiedote

Kemira Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

Kemira Oyj, Pörssitiedote 20.3.2024 klo 15.00

Kemira Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset
 

Kemira Oyj:n ("Kemira") varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, hyväksyi neuvoa antavasti toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan sekä myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 2023.

Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin sen nykyiset jäsenet Tina Sejersgård Fanø, Werner Fuhrmann, Matti Kähkönen, Timo Lappalainen, Fernanda Lopes Larsen, Annika Paasikivi, Kristian Pullola ja Mikael Staffas. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kähkönen ja varapuheenjohtajaksi Annika Paasikivi.

Osingonmaksu

 

Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,68 euroa osakkeelta vuodelta 2023.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,34 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 4.4.2024.

Toinen erä, 0,34 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2024 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 29.10.2024 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 5.11.2024.

Kemira julkistaa hallituksen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Neuvoa-antava päätös vuoden 2023 palkitsemisraportin hyväksymisestä

 

Yhtiökokous antoi neuvoa-antavan päätöksen vuoden 2023 palkitsemisraportin hyväksymisestä. Palkitsemisraportti 2023 on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2024.

 

Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä

 

Yhtiökokous antoi neuvoa-antavan päätöksen toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä. Politiikka on nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2024 sekä tämän pörssitiedotteen liitteenä 1.

 

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtaja 125 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 70 000 euroa vuodessa, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (mikäli hän ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja) 65 000 euroa ja muut jäsenet 54 000 euroa vuodessa. Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta perustuen kokouksen järjestämistapaan ja paikkaan seuraavasti: etäosallistuminen ja kokous henkilön asuinmaassa 750 euroa, kokous henkilön asuinmaan kanssa samalla mantereella 1 500 euroa ja kokous henkilön asuinmaan kanssa eri mantereella 3 000 euroa. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2024 on julkaistu.

Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi Ernst & Young Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio Kemiran hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkiot

 

Yhtiökokous valitsi Ernst & Young Oy:n yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi, kestävyysraportin varmentajana KHT ja kestävyysraportointitarkastaja Mikko Rytilahti. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muuttamisen. Yhtiöjärjestystä muutetaan kokonaisuudessaan vastaamaan paremmin markkinakäytäntöä ja tietyt sanamuodot ja ilmaukset päivitetään vastaamaan nykyisin sovellettavaa sääntelyä. Muutettu yhtiöjärjestys on tämän pörssitiedotteen liitteessä 2.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (”Hankkimisvaltuutus”).

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

 

Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

 

Valtuutuksen nojalla suunnatusti hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsingin sääntöjen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen sekä muun soveltuvan sääntelyn mukaisesti.

 

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai ‑järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa edelleen tai mitätöidä.

 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan, ja muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

 

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”). Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai, jos se on perusteltua, yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

 

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä ehdoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2025 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous 2024 viimeistään 3.4.2024.

Lisätietoja
 

Kemira Oyj
Jukka Hakkila, lakiasiainjohtaja
Puh.  010 862 1690

jukka.hakkila@kemira.com  

Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@kemira.com 

 

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistavista yhtiöstä. Asiakkaitamme ovat muun muassa teollisen ja kunnallisen vedenkäsittelyn sekä massa- ja paperiteollisuuden toimijat. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme vedenkäsittelyyn, uusiutuviin ratkaisuihin sekä digitaalisiin palveluihin. Vuonna 2023 Kemiran liikevaihto oli noin 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi