Yhtiökokous 2024

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 20.3.2024 klo 13.00 osoitteessa Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

Kokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys ovat avoinna 20.2.2024 klo 9.00 – 13.3.2024 klo 16.00.

Yhtiökokous 2024

Ilmoittaudu ja ennakkoäänestä

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla, jotka eivät osallistu kokoukseen paikan päällä, on mahdollisuus seurata kokousta suoran etäyhteyden välityksellä, ja kirjallisesti kommentoida sekä esittää kysymyksiä chat-toiminnon kautta toimitusjohtajan katsauksen aikana. Chat-toiminnon kautta esitetyt kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Etäyhteyden seuraaminen tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittäminen chat-toiminnon kautta ei tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa.

Etäyhteyteen voi ilmoittautua sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä ja linkki etäyhteyteen lähetetään sähköpostilla täsmäytyspäivän jälkeen.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 20.2.2024 klo 9.00. Osakkeenomistaja, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 13.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

a) Sähköisesti tällä verkkosivulla olevan linkin kautta. Sähköinen ilmoittautuminen vaatii osakkeenomistajan tai tämän laillisen edustajan tai asiamiehen vahvan tunnistautumisen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä myös äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta ilmoittautumisajan aikana.

Ilmoittaudu ja ennakkoäänestä

b) Puhelimitse Innovatics Oy:lle numeroon 010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja 13.00-16.00. Ilmoittautuessa puhelimitse osakkeenomistaja ei voi äänestää ennakkoon.

c) Sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake, tai vastaavat tiedot.

Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäpäivä/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi sekä henkilötunnus/y-tunnus. Osakkeenomistajien Kemira Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
Tietosuojaseloste

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja mahdolliseen ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa myös äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa myös ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi/valtuudet -palvelua.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjapohja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2024. Osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.3.2024 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeen omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin tilinhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista.

Tärkeitä päivämääriä

9.2.2024 Kutsu yhtiökokoukseen julkaistu
20.2.2024 klo 9.00: Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
8.3.2024 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
13.3.2024 klo 16.00: Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät (suomalaisen henkilökohtaisen arvo-osuustilin omistajat),              määräaika valtakirjojen toimittamiselle
15.3.2024 klo 10.00: Määräaika hallintarekisteröityjen osakkeiden merkitsemiseksi tilapäiseen osakasluetteloon
20.3.2024 klo 13.00: Varsinainen yhtiökokous
22.3.2024 Osingonmaksun täsmäytyspäivä
4.4.2024 Ehdotettu osingon ensimmäisen erän maksupäivä

Lokakuu-marraskuu: Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2024 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän.

Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä tällä verkkosivulla ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan alkamista. Kopiot näistä asiakirjoista sekä kokouskutsusta lähetetään osakkeenomistajalle pyynnöstä. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla tällä verkkosivulla viimeistään 3.4.2024.

Yhtiökokouskutsun liite 1 – Palkitsemispolitiikka
Yhtiökokouskutsun liite 2a – Yhtiöjärjestys
Yhtiökokouskutsun liite 2b – Yhtiöjärjestyksen vertailuversio

Linkki sivulle Raportit ja esitykset

Tiedotteet

9.2.2024
Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024

21.12.2023
Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024