09.02.2024 - Pörssitiedote

Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 9.2.2024 klo 9.00

Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kemira Oyj:n (”Kemira” tai ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.3.2024 kello 13.00 Pikku-Finlandiassa, Karamzininranta 4, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 12:00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen paikan päällä tai seurata kokousta suoran etäyhteyden välityksellä. Varsinaista yhtiökokousta suoran etäyhteyden välityksellä seuraavat osakkeenomistajat voivat kirjallisesti kommentoida ja esittää kysymyksiä chat-toiminnon kautta toimitusjohtajan katsauksen aikana. Etäyhteyden välityksellä seuraaminen tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittäminen chat-toiminnon kautta ei tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa. Chat-toiminnon kautta esitetyt kirjalliset kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

 1. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 1. Kokouksen järjestäytyminen
 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 1. Kokouksessa läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 1. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomusten esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus

 1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,68 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,34 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 4.4.2024.

Toinen erä, 0,34 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2024 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 29.10.2024 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 5.11.2024.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
 1. Neuvoa-antava päätös vuoden 2023 palkitsemisraportin hyväksymisestä

Palkitsemisraportti 2023 on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2024.

11.    Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä

Politiikka on nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2024 sekä tämän yhtiökokouskutsun liitteenä 1.

 1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita korotetaan seuraavasti (suluissa nykyinen palkkio): puheenjohtajan palkkio 125 000 euroa vuodessa (118 000 euroa), varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 70 000 euroa vuodessa (67 000 euroa), henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (mikäli hän ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja) 65 000 euroa (uusi) ja muut jäsenet 54 000 euroa vuodessa (52 000 euroa).

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouspalkkioita korotetaan ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiota kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta perustuen kokouksen järjestämistapaan ja paikkaan seuraavasti: etäosallistuminen ja kokous henkilön asuinmaassa 750 euroa (600 euroa), kokous henkilön asuinmaan kanssa samalla mantereella 1 500 euroa (1 200 euroa) ja kokous henkilön asuinmaan kanssa eri mantereella 3 000 euroa (2 400 euroa).

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Kemiran matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2024 on julkaistu.

Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Tina Sejersgård Fanø, Werner Fuhrmann, Matti Kähkönen, Timo Lappalainen, Fernanda Lopes Larsen, Annika Paasikivi, Kristian Pullola ja Mikael Staffas. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Matti Kähkönen ja varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Annika Paasikivi.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Annika Paasikiveä, joka ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja ja Oras Invest Oy omistaa yli 10 % Kemira Oyj:n osakkeista.

Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2024.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat varsinaisessa yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Suositus perustuu siihen, että Kemira Oyj:ssä on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

 1. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti.

Tarkastusvaliokunnan suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä siltä ole edellytetty EU-asetuksen (537/2014) 16 artiklan 6-kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista, joka rajoittaisi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksentekoa koskien tilintarkastajan valintaa.

 1. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 1. Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi, kestävyysraportin varmentajana KHT ja kestävyysraportointitarkastaja Mikko Rytilahti.

 1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan kokonaisuudessaan vastaamaan paremmin markkinakäytäntöä ja tietyt sanamuodot ja ilmaukset päivitetään vastaamaan nykyisin sovellettavaa sääntelyä. Olennaiset muutokset yhtiöjärjestykseen ovat:

 • yhtiöjärjestyksen rakenteen kokonaispäivitys;
 • nykyisen 5§:n mukaisen hallituksen jäsenten lukumäärän kasvattaminen neljästä kahdeksaan jäsenestä viidestä kymmeneen jäseneen;
 • nykyisen 6§:n mukaisten hallituksen päätösvaltaisuutta koskevien lausekkeiden poistaminen;
 • nykyisten 7§:n ja 8§:n poistaminen kokonaisuudessaan;
 • nykyisen 9§:n muuttaminen lisäämällä hallituksen puheenjohtajalle edustusoikeuden yksin;
 • tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen toimittamisen määräaikojen poistaminen nykyisestä 10§:stä;
 • nykyisen tilintarkastajaa koskevan 11§:n päivittäminen vastaamaan nykyisin sovellettavaa lainsäädäntöä sekä tilintarkastajan toimikauden muuttaminen;
 • uuden kestävyysraportoinnin varmentajaa koskevan 8§:n lisääminen; ja
 • nykyisen 12§:n varsinaisen yhtiökokouksen pitämiselle asetetun määräajan muuttaminen toukokuun 31. päivästä muotoon “kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä”.

Hallituksen ehdotus muutetuksi yhtiöjärjestykseksi sekä vertailu nykyiseen yhtiöjärjestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun liitteessä 2.

 1. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 6 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (”Hankkimisvaltuutus”).

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutuksen nojalla suunnatusti hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsingin sääntöjen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen sekä muun soveltuvan sääntelyn mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai ‑järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa edelleen tai mitätöidä.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan, ja muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 1. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”).

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai, jos se on perusteltua, yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä ehdoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2025 saakka.

 1. Kokouksen päättäminen
 1. Yhtiökokousasiakirjat

 

Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2024. Kemiran tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä palkitsemisraportti ovat nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 16.2.2024 lähtien. Kopiot näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään osakkeenomistajalle pyynnöstä. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 3.4.2024.

 1. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville
 1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

 

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa 20.2.2024 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 13.3.2024 klo 16. Ilmoittautuminen voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:

a)                              Kemiran internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2024. Sähköinen ilmoittautuminen vaatii osakkeenomistajan tai tämän laillisen edustajan tai asiamiehen vahvan tunnistautumisen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b)                              soittamalla numeroon +358 10 2818 909 maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 12.00 ja 13.00 – 16.00 välillä. Ilmoittautuessa puhelimitse osakkeenomistaja ei voi äänestää ennakkoon.

c)                               sähköpostitse. Sähköpostitse ilmoittautuvien osakkeenomistajien tulee toimittaa ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake, jotka ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2024, tai vastaavat tiedot osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäpäivä/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Kemiralle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 8.3.2024. Osallistuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 15.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä tarvittaessa huolehtia ennakkoäänestyksestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan puitteissa. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2024.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi todistaa käyttämällä sähköistä suomi.fi valtuutusta, joka on käytettävissä sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mallidokumentit valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2024.

Kaikki valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitteenä sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

 1. Ennakkoäänestys

 

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon 20.2.2024 klo 9:00 – 13.3.2024 klo 16:00 välisenä aikana tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta:

a)  yhtiön internet-sivujen kautta osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2024. Kirjautuminen palveluun tapahtuu samalla tavalla kuin tämän yhtiökokouskutsun kohdassa C.1 kuvattu ilmoittautuminen.

b)  sähköpostitse lähettämällä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2024 saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake, tai vastaavat tiedot, osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänten tulee saapua perille ennen ennakkoäänestysajan päättymistä.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

 1. Muut tiedot

Kokouskielenä on suomi. Kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi.

Yhtiökokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla kysymyksiä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Kemiralla on tämän kokouskutsun päivämääränä 9.2.2023 yhteensä 155 342 557 osaketta ja ääntä. Mainittuna päivämääränä yhtiöllä on hallussaan yhteensä 1 722 725 omaa osaketta, joilla ei voi äänestää varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen paikan päällä tai seurata kokousta suoran etäyhteyden välityksellä. Ohjeet suoran etäyhteyden seuraajaksi ilmoittautumiseen ja suoran etäyhteyden seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2024. Varsinaista yhtiökokousta suoran etäyhteyden välityksellä seuraavat osakkeenomistajat voivat kirjallisesti kommentoida ja esittää kysymyksiä chat-toiminnon kautta toimitusjohtajan katsauksen aikana. Etäyhteyden välityksellä seuraaminen tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittäminen chat-toiminnon kautta ei tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa. Chat-toiminnon kautta esitetyt kirjalliset kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Chat-toiminnon kautta kirjallisesti esitetyt kysymykset ja kommentit saatetaan yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon ja niihin vastataan yhtiökokouksessa, mikäli kokouksen puheenjohtaja katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi.

Helsingissä 8.2.2024

KEMIRA OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
 

Kemira Oyj
Jukka Hakkila, lakiasiainjohtaja

Puh. 010 862 1810

jukka.hakkila@kemira.com

Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja

Puh. 040 838 0709

mikko.pohjala@kemira.com

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistavista yhtiöstä. Asiakkaitamme ovat muun muassa teollisen ja kunnallisen vedenkäsittelyn sekä massa- ja paperiteollisuuden toimijat. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme vedenkäsittelyyn, uusiutuviin ratkaisuihin sekä digitaalisiin palveluihin. Vuonna 2023 Kemiran liikevaihto oli noin 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi