10.02.2023 - Pörssitiedote

KORJAUSTIEDOTE: Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 10.2.2023 klo 10.00

KORJAUSTIEDOTE: Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kemira korjaa 10.2.2023 klo 09.00 julkaisemaansa yhtiökokouskutsua. Aiemmasta yhtiökokouskutsusta puuttuivat liite 1 ja liite 2, jotka löytyvät tästä tiedotteesta.

Yhtiökokouskutsu liitteineen alla.

 

Kemira Oyj:n (”Kemira” tai ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.3.2023 kello 13.00 Marina Congress Centerissä Katajanokanlaituri 6, 00160, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 12:00.

 

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

 

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen paikan päällä tai seurata kokousta suoran etäyhteyden välityksellä.  Varsinaiseen yhtiökokoukseen suoran etäyhteyden välityksellä osallistuvat osakkeenomistajat voivat kirjallisesti kommentoida ja esittää kysymyksiä chat-toiminnon kautta toimitusjohtajan katsauksen aikana. Etäyhteyden seuraaminen tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittäminen chat-toiminnon kautta ei tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa. Chat-toiminnon kautta esitetyt kirjalliset kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

 

 1. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaaminen

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen

 

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

 1. Kokouksessa läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

 1. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomusten esittäminen

 

– Toimitusjohtajan katsaus

 

 1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

 

 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,62 euroa osakkeelta.

 

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,31 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 5.4.2023.

 

Toinen erä, 0,31 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2023. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2023 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 26.10.2023 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 2.11.2023.

 

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle

 

 1. Neuvoa-antava päätös vuoden 2022 palkitsemisraportin hyväksymisestä

 

Palkitsemisraportti 2022 on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2023.

 

 1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

 

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita korotetaan seuraavasti (suluissa nykyinen palkkio):  puheenjohtajan palkkio 118 000 euroa vuodessa (110 000 euroa), varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 67 000 euroa vuodessa (65 000 euroa) ja muut jäsenet 52 000 euroa vuodessa (50 000 euroa).

 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta perustuen kokouksen järjestämistapaan ja paikkaan seuraavasti: etäosallistuminen ja kokous henkilön asuinmaassa 600 euroa, kokous henkilön asuinmaan kanssa samalla mantereella 1 200 euroa ja kokous henkilön asuinmaan kanssa eri mantereella 2 400 euroa.

 

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Kemiran matkustuspolitiikan mukaan.

 

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 on julkaistu.

 

Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

  

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

 

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Tina Sejersgård Fanø, Werner Fuhrmann, Matti Kähkönen, Timo Lappalainen, Annika Paasikivi ja Kristian Pullola. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Fernanda Lopes Larsen ja Mikael Staffas. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Matti Kähkönen ja varapuheenjohtajaksi Annika Paasikivi.

 

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Annika Paasikiveä, joka ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja ja Oras Invest Oy omistaa yli 10 % Kemira Oyj:n osakkeista.

 

Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2023.

 

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Suositus perustuu siihen, että Kemira Oyj:ssä on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

 

 1. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

 

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 

 1. Tilintarkastajan valinta

 

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti.

 

Tarkastusvaliokunnan suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä siltä ole edellytetty EU-asetuksen (537/2014) 16 artiklan 6-kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista, joka rajoittaisi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksentekoa koskien tilintarkastajan valintaa.

 

 1.     15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan lisäämällä yhtiöjärjestykseen uusi kohta koskien yhtiökokouksen järjestämistä, jotta yhtiökokous on mahdollista järjestää kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Hallituksen ehdotus uuden kohdan lisäämiseksi yhtiöjärjestykseen on tämän kutsun liitteenä 1.

 

 1. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

 

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 6 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (”Hankkimisvaltuutus”).

 

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

 

Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsingin sääntöjen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen sekä muun soveltuvan sääntelyn mukaisesti.

 

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai ‑järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa edelleen tai mitätöidä.

 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

 

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 

 1. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

 

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”).

 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai, jos se on perusteltua, yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

 

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä ehdoista.

 

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2024 saakka.

 

     18. Nimitystoimikunnan ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi

 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan lisäämällä siihen uusia kohtia koskien ohjeita hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille käyttää oikeuttaan nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, käytäntöjä, jos nimittämiseen oikeutettu osakkeenomistaja kieltäytyy nimittämästä jäsentä nimitystoimikuntaan tai jos useammalla nimittämiseen oikeutetulla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita, nimitystoimikunnan päätösten yksimielisyyttä sekä menettelyjä koskien työjärjestyksen muuttamista. Nimitystoimikunnan ehdotus uusien kohtien lisäämiseksi nimitystoimikunnan työjärjestykseen on tämän kutsun liitteenä 2.

 

 1. Kokouksen päättäminen

 

 1. Yhtiökokousasiakirjat

 

Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2023. Kemiran tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä palkitsemisraportti ovat nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 17.2.2023 lähtien. Kopiot näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään osakkeenomistajalle pyynnöstä. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 5.4.2023.

 

 1. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville

 

 1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

 

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 

Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa 21.2.2023 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 16.3.2023 klo 16. Ilmoittautuminen voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:

 

a)                     Kemiran internet-sivuilla osoitteessa www.kemira.fi;

 

Yksityishenkilö (yksityinen osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä):

 

Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen vaaditaan vahvaa tunnistautumista suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

Muut kuin yksityishenkilöt:

 

Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen vaaditaan osakkeenomistajan henkilö- tai y-tunnus sekä arvo-osuustilin numero.

 

Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

b)                       soittamalla numeroon +358 20 770 6886 maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 16.00 välillä; tai

 

c)                       postitse osoitteeseen Kemira Oyj/Yhtiökokous, PL 330, 00101 Helsinki

 

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäpäivä/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi sekä henkilötunnus/y-tunnus. Osakkeenomistajien Kemiralle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 

 1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 10.3.2023. Osallistuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 17.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee lisäksi tarvittaessa huolehtia ennakkoäänestyksestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan puitteissa. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2023.

 

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

 

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 16.3.2023 klo 16.00 mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen legal@kemira.com tai postitse osoitteeseen Kemira Oyj/Yhtiökokous, PL 330, 00101 Helsinki. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

 

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisöomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet –sivustolla sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2023.

 

 1. Ennakkoäänestys

 

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon 21.2.2023 klo 9:00 – 16.3.2023 klo 16:00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta rekisteröitymisen yhteydessä.

 

Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat myös saatavilla Kemiran yhtiökokouksen internet-sivuilla. Lisätietoja saa myös ilmoittautumisaikana soittamalla numeroon +358 20 770 6886 maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 16.00 välillä.

 

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

 

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

 

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2023.

 

 1. Muut tiedot

 

Kokouskielenä on suomi. Kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi.

 

Yhtiökokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla kysymyksiä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

 

Kemiralla on tämän kokouskutsun päivämääränä 9.2.2023 yhteensä 155 342 557 osaketta ja ääntä.

 

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen paikan päällä tai seurata kokousta suoran etäyhteyden välityksellä. Ohjeet suoran etäyhteyden seuraajaksi ilmoittautumiseen ja suoran etäyhteyden seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2023. Varsinaiseen yhtiökokoukseen suoran etäyhteyden välityksellä osallistuvat osakkeenomistajat voivat kirjallisesti kommentoida ja esittää kysymyksiä chat-toiminnon kautta toimitusjohtajan katsauksen aikana. Etäyhteyden seuraaminen tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittäminen chat-toiminnon kautta ei tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa. Chat-toiminnon kautta esitetyt kirjalliset kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Chat-toiminnon kautta kirjallisesti esitetyt kysymykset ja kommentit saatetaan yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon ja niihin vastataan yhtiökokouksessa, mikäli kokouksen puheenjohtaja katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi.

  

Helsingissä 9.2.2023

 

KEMIRA OYJ

Hallitus 

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Jukka Hakkila, lakiasiainjohtaja
Puh. 010 862 1810
jukka.hakkila@kemira.com

Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@kemira.com

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2022 Kemiran liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi