18.07.2023 - Pörssitiedote

Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2023: Industry & Water -segmentin vahva tulos kompensoi pehmeää pulp & paper -markkinaa

Kemira Oyj, Puolivuosikatsaus, 18.7.2023 klo 8.30

Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2023: Industry & Water -segmentin vahva tulos kompensoi pehmeää pulp & paper -markkinaa

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta. Täydellinen raportti taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa kemira.com/sijoittajat.

Toinen neljännes:
•  Liikevaihto laski 2 % ja oli 840,1 miljoonaa euroa (861,4). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 0,5 %. Industry & Water -segmentin liikevaihdon kasvu kompensoi Pulp & Paper -segmentin liikevaihdon laskua.

•  Operatiivinen käyttökate kasvoi 24 % ja oli 151,0 miljoonaa euroa (122,1) Industry & Water -segmentin vahvan parannuksen ansiosta. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 18,0 %:iin (14,2 %). Molempien segmenttien operatiivinen käyttökateprosentti parani, ja se parani erityisesti Industry & Water -segmentissä. Käyttökate kasvoi 20 % ja oli 147,4 miljoonaa euroa (123,2). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

•  Operatiivinen liikevoitto kasvoi 45 % ja oli 100,9 miljoonaa euroa (69,7). Liikevoitto kasvoi 41 % ja oli 97,2 miljoonaa euroa (69,1).

•  Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 142,9 miljoonaa euroa (41,6)

•  Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 43 % ja oli 0,42 euroa (0,29) korkeamman liikevoiton ansiosta
Tammi-kesäkuu:

•  Liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 1 746,1 miljoonaa euroa (1 629,4). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 8 % Industry & Water -segmentin ansiosta.

•  Operatiivinen käyttökate kasvoi 42 % ja oli 343,7 miljoonaa euroa (242,1), ja se parani molemmissa segmenteissä. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 19,7 %:iin (14,9 %) molempien segmenttien korkeampien myyntihintojen ansiosta. Käyttökate kasvoi 40 % ja oli 331,5 miljoonaa euroa (236,7). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka koostuivat pääasiassa väriaineliiketoiminnan valtaosan myyntiin liittyvästä tappiosta.

•  Operatiivinen liikevoitto kasvoi 75 % ja oli 242,8 miljoonaa euroa (138,6). Liikevoitto kasvoi 76 % ja oli 230,6 miljoonaa euroa (131,3).

•  Liiketoiminnan rahavirta oli 239,6 miljoonaa euroa (30,6) eli vahvalla tasolla

•  Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 83 % ja oli 1,02 euroa (0,56) korkeamman liikevoiton ansiosta

Näkymät vuodelle 2023 (ennallaan)

Liikevaihto
Kemiran liikevaihdon odotetaan olevan 3 200 ja 3 700 miljoonan euron välillä vuonna 2023 (2022: 3 569,6 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate

Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan 550 ja 650 miljoonan euron välillä vuonna 2023 (2022: 571,6 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset (täsmennetty)

Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän (myyntimäärissä mitattuna) odotetaan laskevan. Kysynnän oletetaan olevan vastustuskykyistä vedenkäsittelyssä, kun taas pulp & paper -markkinakysynnän odotetaan olevan heikkoa maailmantalouden hidastumisen ja varastojen pienentämisen seurauksena asiakasteollisuuden arvoketjussa. Öljy- ja kaasumarkkinan kysynnän odotetaan kasvavan. Muuttuvien kustannusten kokonaisuudessaan odotetaan laskevan, kun taas sähkön hinnan odotetaan pysyvän pitkän ajan keskiarvon yläpuolella Euroopassa. Lipeän markkinahintojen odotetaan tasaantuvan vuoden 2023 aikana. Näkymät olettavat, että Kemiran tuotantotoiminnassa, toimitusketjussa tai Kemiran välillisesti omistamilla energian tuotantolaitoksilla Suomessa ei ole merkittäviä häiriöitä. Valuuttakurssien odotetaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla. Näkymät perustuvat Kemiran nykyiseen liiketoimintarakenteeseen, mukaan lukien Oil & Gas -liiketoiminta.

Kemiran väliaikainen toimitusjohtaja Petri Castrén*:

“Toisella vuosineljänneksellä liiketoimintamallimme osoitti jälleen kestävyytensä ja toimivuutensa, kun Industry & Water -segmentin vahva kehitys kompensoi suurilta osin pulp & paper -markkinan heikkoutta. Kaiken kaikkiaan taloudellinen kehityksemme vuoden 2023 toisella neljänneksellä oli vankkaa. Liikevaihto oli 840 miljoonaa euroa ja se kasvoi orgaanisesti hieman johtuen myyntihintojen kasvusta molemmissa segmenteissä. Myyntimäärien lasku jatkui Pulp & Paper -segmentin heikon kysynnän vuoksi. Toisaalta taas operatiivinen käyttökate kasvoi 24 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 151 miljoonaa euroa. Kasvu oli Industry & Water -segmentin voimakkaan paranemisen ansiota. Operatiivinen käyttökateprosentti oli vahvalla tasolla 18 %:ssa, vaikkakin se maltillistui vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen korkealta tasolta. Vuosineljänneksen rahavirta oli myös erittäin vahva.

Pulp & paper -markkinan kysyntä heikentyi merkittävästi vuoden 2023 toisen neljänneksen aikana johtuen odotettua laajemmasta ja pidempikestoisemmasta varastojen pienentämisestä asiakasteollisuuden arvoketjussa. Segmentin liikevaihto laskikin 14 % ja oli 421 miljoonaa euroa, koska myyntimäärät laskivat heikon markkinakysynnän myötä. Operatiivinen käyttökateprosentti parani edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 15,5 %, mutta se kuitenkin laski vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen poikkeuksellisen vahvalta tasolta. Valkaisukapasiteetin laajennuksen käyttöönotto Uruguayssa etenee suunnitelmien mukaisesti.

Industry & Water -segmentissä kunnallisen vedenkäsittelyn markkina pysyi vakaana, ja talouden hidastuminen vaikutti enemmän teolliseen vedenkäsittelyyn. Oil & Gas -markkinan kysyntä pysyi vankalla tasolla. Segmentin kokonaisliikevaihto kasvoi 12 %:lla ja oli 419 miljoonaa euroa korkeampien myyntihintojen ansiosta. Segmentin myyntimäärät laskivat vedenkäsittelyssä, mutta Oil & Gas -liiketoiminnan myyntimäärien kasvu enemmän kuin kompensoi niiden laskun. Operatiivinen käyttökateprosentti parani huomattavasti ja oli 20,5 % vedenkäsittelyn vahvan tuloksen ja Oil & Gas -liiketoiminnan kannattavuuden paranemisen ansiosta. Ilmoitimme maaliskuussa 2023 Oil & Gas -liiketoiminnan strategisesta arvioinnista. Arviointi on parhaillaan käynnissä, ja annamme siitä lisätietoja prosessin edetessä.

Pulp & paper -markkina on heikentynyt, ja markkinan myyntimäärien odotetaan pysyvän heikkoina vuoden 2023 aikana. Toisaalta Industry & Water -segmentin kehitys on ollut vahvempaa kuin odotimme vuoden alussa. Olemme pitäneet näkymämme vuodelle 2023 ennallaan. Odotamme liikevaihdon olevan 3 200 ja 3 700 miljoonan euron välillä ja operatiivisen käyttökatteen 550 ja 650 miljoonan euron välillä (2022: 571,6 miljoonaa euroa).

Kemiran sitoutuminen vastuullisuuteen sai tunnustusta vuosineljänneksen aikana EcoVadikselta, joka myönsi Kemiralle Platinum-tason arvioinnin kolmatta kertaa peräkkäin. Kaiken kaikkiaan Kemira on tällä hetkellä erinomaisessa kunnossa: kestävä ja toimiva liiketoimintamallimme antaa meille luottamusta, kun markkinakysyntä on pehmeämpää. Lisäksi vahva tase antaa meille joustavuutta, mikäli mielenkiintoisia yrityskauppamahdollisuuksia ilmenee.”

*11.7.2023 Kemira ilmoitti, että toimitusjohtaja Jari Rosendal jää toistaiseksi sairauslomalle. 18.7.2023 Kemira ilmoitti, että talousjohtaja Petri Castrén on nimitetty väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi.
AVAINLUVUT

Milj. euroa 4-6/2023 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022
Liikevaihto  840,1  861,4  1 746,1  1 629,4  3 569,6
Operatiivinen käyttökate  151,0  122,1  343,7  242,1  571,6
Operatiivinen käyttökate, %  18,0  14,2  19,7  14,9  16,0
Käyttökate  147,4  123,2  331,5  236,7  558,8
Käyttökate, %  17,5  14,3  19,0  14,5  15,7
Operatiivinen liikevoitto  100,9  69,7  242,8  138,6  361,6
Operatiivinen liikevoitto, %  12,0  8,1  13,9  8,5  10,1
Liikevoitto  97,2  69,1  230,6  131,3  347,6
Liikevoitto, %  11,6  8,0  13,2  8,1  9,7
Tilikauden voitto  67,7  46,9  163,2  89,1  239,7
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa  0,42  0,29  1,02  0,56  1,50
Sidottu pääoma*  2 221,5  2 113,6  2 221,5  2 113,6  2 238,0
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, %  21,0  11,8  21,0  11,8  16,2
Sidotun pääoman tuotto*, %  20,1  9,7  20,1  9,7  15,5
Liiketoiminnan rahavirta  142,9  41,6  239,6  30,6  400,3
Investoinnit ilman yritysostoja  48,8  38,5  77,9  64,7  197,9
Investoinnit  48,8  38,5  79,7  64,7  197,9
Rahavirta investointien jälkeen  103,3  6,7  169,8  -29,9  222,3
Omavaraisuus, % kauden lopussa  48  43  48  43  46
Osakekohtainen oma pääoma, euroa  10,51  10,09  10,51  10,09  10,89
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa  41  61  41  61  46

*12 kuukauden liukuva keskiarvo
Ellei toisin mainita, tässä raportissa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon.
Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole määritelty IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien (=orgaaninen kasvu), käyttökate, operatiivinen käyttökate, operatiivinen liikevoitto, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.
Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki raportin luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja 15-18 % operatiivinen käyttökateprosentti. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %.

TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2023 JA 2024 

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023   24.10.2023

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023    9.2.2024

Vuosikertomus 2023 julkaistaan 12.2.2024 alkavalla viikolla.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024    26.4.2024

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024    17.7.2024

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024    25.10.2024

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 20.3.2024

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE 

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään tiistaina 18.7.2023 klo 10.30. Tuloksen esittelee Kemiran väliaikainen toimitusjohtaja Petri Castrén. Lähetys on englanninkielinen, ja sitä voi seurata yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja webcast-lähetyksen tallenne ovat saatavilla yllä mainituilla verkkosivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: kemira.com/sijoittajat.

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa. Pääset osallistumaan telekonferenssiin rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1008734. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen, joita käyttämällä pääset osallistumaan konferenssiin. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, liity jonoon näppäilemällä *5 puhelimellasi.

Lisätietoja:

Kemira Oyj

Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja

Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@kemira.com

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistavista yhtiöstä. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2022 Kemiran liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Takaisin alkuun