27.04.2021 - Pörssitiedote

Kemira Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsaus: Hyvä alku vuodelle - vahva kannattavuus

Kemira Oyj, Osavuosikatsaus, 27.4.2021 klo 8.30

Kemira Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsaus: Hyvä alku vuodelle – vahva kannattavuus 

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/.

Ensimmäinen neljännes:

  • Liikevaihto laski 6 % 606,1 miljoonaan euroon (642,0). Lasku johtui pääasiassa negatiivisesta valuuttavaikutuksesta. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, laski 2 % myyntihintojen laskun seurauksena. 
  • Operatiivinen käyttökate laski 4 % ja oli 104,6 miljoona euroa (108,5). Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 17,3 %:iin (16,9 %), mitä tukivat kustannusten hyvä hallinta ja myyntivolyymien hienoinen nousu. Käyttökate laski 5 % ja oli 103,0 miljoonaa euroa (108,4).  
  • Operatiivinen liikevoitto laski 8 % ja oli 55,7 miljoonaa euroa (60,8). Liikevoitto laski 11 % ja oli 54,2 miljoonaa euroa (60,7). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. 
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 13,8 miljoonaa euroa (50,2). 
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, oli 0,25 euroa (0,25). Alhaisemmilla nettorahoituskuluilla oli positiivinen vaikutus laimennettuun osakekohtaiseen tulokseen.  

Näkymät vuodelle 2021 (ennallaan)

Liikevaihto
Kemiran liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, odotetaan kasvavan vuodesta 2020 (2 427 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate
Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman (alle 5 %) pienempi kuin vuonna 2020 (435 miljoonaa euroa). 

Näkymien taustaoletukset (ennallaan)
COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta vuonna 2021, mutta Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän odotetaan elpyvän vähitellen vuodesta 2020 ennustetun talouskasvun mukaisesti. Kysynnän odotetaan elpyvän erityisesti öljy- ja kaasumarkkinoilla. Näkymissä oletetaan, että Kemiran operatiivisessa toiminnassa ei tapahdu merkittäviä häiriöitä. Valuuttojen odotetaan vaikuttavan negatiivisesti operatiiviseen käyttökatteeseen. 

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal: 
”Kysyntä elpyi edelleen vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen COVID-19-pandemian jatkumisesta, toimitusketjujen maailmanlaajuisista häiriöistä ja Pohjois-Amerikan logistiikkahaasteista huolimatta. Kemiran liikevaihto laski 6 % ja oli 606 miljoonaa euroa ja lasku johtui pääasiassa negatiivisesta valuuttavaikutuksesta. Pois lukien vaihteluille alttiimpi Oil & Gas -liiketoiminta ja negatiivinen valuuttavaikutus, liikevaihto pysyi vakaana. Kannattavuus säilyi vahvana. Operatiivinen käyttökate oli 105 miljoonaa euroa ja operatiivinen käyttökateprosentti 17,3 % kustannusten hyvän hallinnan ja elpyvän kysynnän ansiosta.
 
Pulp & Paper -segmentin liikevaihto laski 2 %. Ilman negatiivista valuuttavaikutusta liikevaihto kasvoi 2 % korkeampien myyntimäärien ansiosta, mitkä ylittivät pandemiaa edeltävän, vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tason. Liikevaihdon kasvu oli vahvaa myös Aasian ja Tyynenmeren alueella, joka on meille tärkeä strateginen kasvualue. Segmentin kannattavuus parani ja operatiivinen käyttökateprosentti oli vahva 17,0 %.

Industry & Water -segmentin liikevaihto laski 10 % pääasiassa Oil & Gas -liiketoiminnan vuoksi. Liuskeöljy- ja -kaasuliiketoiminnan elpyminen jatkui edellisestä neljänneksestä. Segmentin operatiivinen käyttökateprosentti oli vahva 17,6 %. 

Neljänneksen aikana Kemira laski liikkeeseen 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja osti takaisin osan vuonna 2022 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta. Uusi joukkovelkakirjalaina erääntyy vuonna 2028 ja sille maksetaan kiinteää 1,0 prosentin vuotuista korkoa. Alhainen korko kuvastaa Kemiran vahvaa luottoprofiilia. 

Olemme pitäneet vuoden 2021 näkymämme ennallaan. Näemme paineita kustannusten nousuun sekä joitakin raaka-aineiden saatavuuteen liittyviä haasteita, mutta jatkamme aktiivista työtämme näiden vaikutusten lieventämiseksi tulevina neljänneksinä. Odotamme liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvavan vuodesta 2020 (2 427 miljoonaa euroa). Kannattavuuden osalta odotamme operatiivisen käyttökatteen olevan samalla tasolla tai hieman (alle 5 %) pienempi kuin vuonna 2020 (435 miljoonaa euroa).” 

AVAINLUVUT 

Milj. euroa 1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Liikevaihto 606,1  642,0  2 427,2 
Operatiivinen käyttökate 104,6  108,5  435,1 
Operatiivinen käyttökate, % 17,3  16,9  17,9 
Käyttökate 103,0  108,4  413,2 
Käyttökate, % 17,0  16,9  17,0 
Operatiivinen liikevoitto 55,7  60,8  237,7 
Operatiivinen liikevoitto, % 9,2  9,5  9,8 
Liikevoitto 54,2  60,7  215,9 
Liikevoitto, % 8,9  9,5  8,9 
Tilikauden voitto 40,8  39,6  138,0 
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,25  0,25  0,86 
Sidottu pääoma* 1 958,8  1 995,7  1 964,9 
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, % 11,9  11,8  12,1 
Sidotun pääoman tuotto*, % 10,7  10,4  11,0 
Liiketoiminnan rahavirta 13,8  50,2  374,7 
Investoinnit ilman yritysostoja 26,6  36,1  195,6 
Investoinnit 26,6  38,7  198,2 
Rahavirta investointien jälkeen -13,1  11,5  173,3 
Omavaraisuus, % kauden lopussa 40  42  43 
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,53  7,82  7,80 
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 67  67  63 

*12 kuukauden liukuva keskiarvo.

Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon. 

Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole määritelty IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien (=orgaaninen kasvu), käyttökate, operatiivinen käyttökate, operatiivinen liikevoitto, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.  

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista. 

TALOUDELLISET TAVOITTEET    
  
Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja 15-18 % operatiivinen käyttökateprosentti. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %. 

Helsingissä 26.4.2021  
  
Kemira Oyj     
Hallitus      
 
TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2021
   
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021          16.7.2021
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021            26.10.2021       

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE    

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään tiistaina 27.4.2021 klo 10.30. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Lähetys on englanninkielinen, ja sitä voi seurata yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.kemira.com/company/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla verkkosivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 81710 310. Konferenssitunnus: 72834553#   

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi