26.04.2024 - Pörssitiedote

Kemira Oyj:n tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsaus: Vahva alku vuodelle keskitetyllä liiketoimintaportfoliolla

Kemira Oyj, Osavuosikatsaus, 26.4.2024 klo 8.30

Kemira Oyj:n tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsaus: Vahva alku vuodelle keskitetyllä liiketoimintaportfoliolla 

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsauksesta.Täydellinen raportti taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa kemira.com/sijoittajat.

Ensimmäinen neljännes:

Kemira myi Oil & Gas (O&G) -liiketoimintansa 2.2.2024. Kaikki tämän raportin vertailut on tehty vertailukauteen, joka sisältää Oil & Gas -liiketoiminnan. Kemiran vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta noin 45 miljoonaa euroa ja operatiivisesta käyttökatteesta noin 3 miljoonaa euroa liittyy myytyyn Oil & Gas -liiketoimintaan. Tässä raportissa on myös esitetty Oil & Gas -liiketoiminnan myynnillä oikaistuja lukuja raportin keskeisissä osioissa. Nämä luvut kuvaavat Kemiran Pulp & Paper – ja Industry & Water -segmenttien liiketoimintaa myynnin jälkeen. Kemiran johto seuraa Oil & Gas -liiketoiminnan myynnillä oikaistuja lukuja. Vertailukauden oikaistut luvut löytyvät myös erillisestä pörssitiedotteesta (julkaistu 9.2.2024) sekä osoitteesta kemira.com/sijoittajat. Kemiran näkymät vuodelle 2024 sisältävät Oil & Gas -liiketoiminnan myynnin toteutumiseen 2.2.2024 asti.

Ensimmäinen neljännes (Oil & Gas -liiketoiminnan myyntiä huomioimatta)

  • Liikevaihto laski 16 % ja oli 763,3 miljoonaa euroa (906,0).
  • Operatiivinen käyttökate laski 16 % ja oli 162,5 miljoonaa euroa (192,6). Operatiivinen käyttökateprosentti oli vakaa ennätystasolla  21,3 %:ssa (21,3 %). Operatiivinen käyttökate parani Industry & Water -segmentissä. Käyttökate laski 16 % ja oli 154,1 miljoonaa euroa (184,1). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka liittyivät Oil & Gas -liiketoiminnan myyntiin.
  • Operatiivinen liikevoitto laski 17 % ja oli 117,6 miljoonaa euroa (141,9). Liikevoitto laski 18 % ja oli 109,2 miljoonaa euroa (133,4).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 97,7 miljoonaa euroa (96,7).
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, laski 19 % ja oli 0,49 euroa (0,60) johtuen pääasiassa
    Oil & Gas -liiketoiminnan myynnistä.

Ensimmäinen neljännes (Oil & Gas -liiketoiminnan myynti huomioiden)

  • Oil & Gas -liiketoiminnan myynnin huomioiva liikevaihto laski 10 % 718,8 miljoonaan euroon (795,6). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, laski 9 %,  pääasiassa siksi, että energiaintensiivisten sellu- ja valkaisukemikaalien myyntihinnat laskivat vertailukauden korkealta tasolta. Myyntimäärät kasvoivat sekä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan että edelliseen neljännekseen verrattuna. Myyntihinnat pysyivät melko vakaina edelliseen neljännekseen verrattuna.
  •  Oil & Gas -liiketoiminnan myynnin huomioiva operatiivinen käyttökate laski 6 % 159,2 miljoonaan euroon (169,4), sillä energiaintensiivisten sellu- ja valkaisukemikaalien myyntihinnat laskivat vertailukauden korkealta tasolta. Operatiivinen käyttökateprosentti oli vahva 22,2 % (21,3 %).
  •  Oil & Gas -liiketoiminnan myynnin huomioiva operatiivinen liikevoitto laski 8 % 114,4 miljoonaan euroon (124,4).

Näkymät vuodelle 2024 (ennallaan)

Liikevaihto
Kemiran liikevaihdon odotetaan olevan 2 700 ja 3 200 miljoonan euron välillä vuonna 2024 (vuoden 2023 raportoitu liikevaihto: 3 383,7 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate
Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan 480 ja 580 miljoonan euron välillä vuonna 2024 (vuoden 2023 raportoitu operatiivinen käyttökate: 666,7 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset (täsmennetty)
Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän (myyntimäärissä mitattuna) odotetaan kasvavan hieman vuonna 2024 pulp & paper -markkinan kysynnän odotetun asteittaisen elpymisen seurauksena. Vedenkäsittelymarkkinan odotetaan pysyvän vakaana vuonna 2024. Muuttuvien kustannusten odotetaan pysyvän melko vakaina vuoden aikana. Näkymät olettavat, että Kemiran tuotantotoiminnassa, toimitusketjussa tai Kemiran välillisesti omistamilla energian tuotantolaitoksilla Suomessa ei ole merkittäviä häiriöitä. Suomen poliittisiin lakkoihin ja siihen, miten ne vaikuttavat Kemiran asiakkaisiin ja Kemiraan, liittyy epävarmuutta. Valuuttakurssien odotetaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla. Kemiran näkymät vuodelle 2024 sisältävät Oil & Gas -liiketoiminnan kaupan toteutumispäivään 2.2.2024 saakka.

Kemiran toimitusjohtaja Antti Salminen:

”Sain kunnian aloittaa Kemiran toimitusjohtajana helmikuun puolivälissä. Näiden ensimmäisten kuukausien aikana olen tavannut työntekijöitämme ja asiakkaitamme sekä tarkastellut Kemiran strategiaa kokonaisvaltaisesti. Kemira on erinomaisessa kunnossa, mikä tarjoaa vankan perustan kasvulle. Meillä on useita vahvuuksia: toimiva strategia ja liiketoimintamalli, sitoutunut henkilöstö, korkea asiakastyytyväisyys ja erittäin vahva taloudellinen tilanne. Myimme äskettäin Oil & Gas -liiketoimintamme, mikä vahvistaa liiketoimintamalliamme entisestään ja vähentää syklisyyttä. Se myös selkiyttää strategiaamme ja korostaa sitoutumistamme vastuullisuuteen. Keskitymme jatkossakin kannattavaan kasvuun, ja painopistealueemme ovat vesi, uusiutuvat ratkaisut ja digitaaliset palvelut. Tästä eteenpäin keskitymme strategian entistä nopeampaan toteutukseen. Tarkastelemme parhaillaan strategisia aloitteitamme ja tavoitteitamme sitoutuneen tiimimme kanssa selvittääksemme miten voimme nopeuttaa niiden toteuttamista ja luoda vielä enemmän arvoa osakkeenomistajillemme.

Kemiran vuosi 2024 alkoi vahvasti keskitetyn liiketoimintaportfoliomme avulla. Markkinakysynnän asteittainen elpyminen jatkui ja Kemiran myyntimäärät kasvoivat sekä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan että edelliseen neljännekseen verrattuna. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli negatiivista, mikä johtui siitä, että energiaintensiivisten sellu- ja valkaisukemikaalien myyntihinnat laskivat vertailukauden korkealta tasolta. Kannattavuus oli erittäin vahva vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, ja operatiivinen käyttökateprosentti pysyi vakaana vertailukauden tasolla 21,3 %:ssa, mikä on ennätyksellinen taso. Molempien segmenttien kannattavuus oli vahva kustannusten onnistuneen hallinnan ja korkeampien myyntimäärien ansiosta. Absoluuttisesti mitattuna operatiivinen käyttökatteemme oli 162 miljoonaa euroa, mikä on hieno saavutus, kun otetaan huomioon, että saimme Oil & Gas -liiketoiminnan myynnin päätökseen helmikuussa. Vuosineljänneksen rahavirta oli myös erittäin vahva. Oil & Gas -liiketoiminnan myynnistä saadut tulot vahvistivat entisestään tasettamme, ja se onkin tällä hetkellä ennätyksellisen vahva, sillä nettovelka / operatiivinen käyttökate on 0,6.

Pulp & paper -markkinan asteittainen elpyminen jatkui vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen poliittiset lakot pakottivat kuitenkin osan Kemiran suomalaisista pulp & paper -asiakkaista supistamaan tuotantoaan. Lakoilla oli rajallinen vaikutus Pulp & Paper -segmentin vuoden 2024 ensimmäiseen neljännekseen, joka oli vankka. Myyntimäärät kasvoivat sekä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan että edelliseen neljännekseen verrattuna Suomen poliittisista lakoista huolimatta. Segmentin liikevaihto laski 423 miljoonaan euroon johtuen siitä, että energiaintensiivisten sellu- ja valkaisukemikaalien myyntihinnat laskivat vertailukauden korkealta tasolta. Operatiivinen käyttökateprosentti oli 20,9 % eli vahvalla tasolla, mikä on erinomainen saavutus.

Industry & Water -segmentissä vedenkäsittelymarkkina pysyi vakaana sekä kunnallisella että teollisella puolella. Kemiran Industry & Water -segmentin erinomainen kehitys jatkui neljänneksen aikana. Liikevaihto oli 340 miljoonaa euroa, ja operatiivinen käyttökateprosentti oli ennätykselliset 21,8 %. Kemira sai Oil & Gas -liiketoiminnan myynnin päätökseen 2.2.2024. Kaupan positiiviset vaikutukset näkyivät konkreettisesti vuoden ensimmäisen neljänneksen kehityksessä: operatiivinen käyttökateprosentti ja sidotun pääoman tuotto paranivat.

Maaliskuussa pidetty yhtiökokous hyväksyi hallituksen osinkoehdotuksen 0,68 euroa  (2023: 0,62 euroa) osakkeelta, joka maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksettiin 4.4.2024, ja toinen erä maksetaan marraskuun alussa. Vahvan alkuvuoden jälkeen katsomme luottavaisin mielin loppuvuoteen 2024. Olemme pitäneet näkymämme ennallaan. Odotamme liikevaihdon edelleen olevan 2 700 ja 3 200 miljoonan euron välillä ja operatiivisen käyttökatteen 480 ja 580 miljoonan euron välillä.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023
Liikevaihto           763,3           906,0         3 383,7
Liikevaihto, O&G-myynti huomioiden           718,8           795,6         2 889,0
Operatiivinen käyttökate           162,5           192,6           666,7
Operatiivinen käyttökate, O&G-myynti huomioiden           159,2           169,4           595,9
Operatiivinen käyttökate, %             21,3             21,3             19,7
Operatiivinen käyttökate, %,  O&G-myynti huomioiden             22,2             21,3             20,6
Käyttökate           154,1           184,1           540,0
Käyttökate, %             20,2             20,3             16,0
Operatiivinen liikevoitto           117,6           141,9           463,0
Operatiivinen liikevoitto,  O&G-myynti huomioiden           114,4           124,4           415,5
Operatiivinen liikevoitto, %             15,4             15,7             13,7
Operatiivinen liikevoitto, %,  O&G-myynti huomioiden             15,9             15,6             14,4
Liikevoitto           109,2           133,4           336,4
Liikevoitto, %             14,3             14,7               9,9
Tilikauden voitto             79,0             95,4           211,3
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa             0,49             0,60             1,28
Sidottu pääoma*         2 092,9         2 244,5         2 155,5
Sidottu pääoma*, O&G-myynti huomioiden         1 874,2         1 904,7         1 856,0
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, %             21,0             19,4             21,5
Operatiivisen sidotun pääoman tuotto*, %,  O&G-myynti huomioiden             21,6             20,8             22,4
Sidotun pääoman tuotto*, %             14,9             18,7             15,6
Liiketoiminnan rahavirta             97,7             96,7           546,0
Investoinnit ilman yritysostoja             26,2             29,1           204,9
Investoinnit ilman yritysostoja,  O&G-myynti huomioiden             26,2             26,6           187,7
Investoinnit             26,2             31,0           206,8
Rahavirta investointien jälkeen           178,9             66,5           349,3
Omavaraisuus, % kauden lopussa                47                45                48
Osakekohtainen oma pääoma, euroa           10,29           10,05           10,84
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa                23                45                32

*12 kuukauden liukuva keskiarvo
Ellei toisin mainita, tässä raportissa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon.

Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole määritelty IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien (=orgaaninen kasvu), käyttökate, operatiivinen käyttökate, operatiivinen liikevoitto, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki raportin luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

Taloudelliset tavoitteet

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja 15–18 %:n operatiivinen käyttökateprosentti. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %.

Taloustiedottamisen aikataulu 2024

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024                             17.7.2024
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024                               25.10.2024

Pääomamarkkinapäivä 2024

Kemira järjestää Pääomamarkkinapäivän 26.9.2024. Kemira antaa päivityksen strategian seuraavista askeleista ja taloudellisista tavoitteistaan pääomamarkkinapäivän yhteydessä.

Webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille     

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään perjantaina 26.4.2024 klo 10.30. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Antti Salminen sekä talousjohtaja Petri Castrén. Lähetys on englanninkielinen, ja sitä voi seurata yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja webcast-lähetyksen tallenne ovat saatavilla yllä mainituilla verkkosivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: kemira.com/sijoittajat.

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa. Pääset osallistumaan telekonferenssiin rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010851

Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen, joita käyttämällä pääset osallistumaan konferenssiin. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, liity jonoon näppäilemällä *5 puhelimellasi.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@kemira.com

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistavista yhtiöstä. Asiakkaitamme ovat muun muassa teollisen ja kunnallisen vedenkäsittelyn sekä massa- ja paperiteollisuuden toimijat. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme vedenkäsittelyyn, uusiutuviin ratkaisuihin sekä digitaalisiin palveluihin. Vuonna 2023 Kemiran liikevaihto oli noin 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Takaisin alkuun