24.10.2023 - Pörssitiedote

Kemira Oyj:n tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsaus: Vahva kannattavuus Industry & Water -segmentin ennätyksellisen neljänneksen ansiosta

Kemira Oyj, Osavuosikatsaus, 24.10.2023 klo 8.30

Kemira Oyj:n tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsaus: Vahva kannattavuus Industry & Water -segmentin ennätyksellisen neljänneksen ansiosta
Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Täydellinen raportti taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa kemira.com/sijoittajat.

Kolmas neljännes:

•  Liikevaihto laski 15 % ja oli 828,7 miljoonaa euroa (971,9). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, laski 9 %, mikä johtui pääasiassa alhaisemmista myyntimääristä Pulp & Paper -segmentissä heikon markkinatilanteen seurauksena.

•  Operatiivinen käyttökate kasvoi 5 % ja oli 160,3 miljoonaa euroa (152,5) Industry & Water -segmentin vahvan parannuksen ansiosta. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 19,3 %:iin (15,7 %). Operatiivinen käyttökateprosentti parani Industry & Water -segmentissä, ja pysyi vakaana Pulp & Paper -segmentissä. Käyttökate kasvoi 15 % ja oli 157,2 miljoonaa euroa (137,3). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka koostuivat pääasiassa liiketoimintaportfolioon liittyvistä toimenpiteistä.

•  Operatiivinen liikevoitto kasvoi 8 % ja oli 107,6 miljoonaa euroa (99,5). Liikevoitto kasvoi 24 % ja oli 104,5 miljoonaa euroa (84,5).

•  Liiketoiminnan rahavirta oli 173,1 miljoonaa euroa (114,8) eli erittäin vahvalla tasolla.

•  Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 23 % ja oli 0,46 euroa (0,38) korkeamman liikevoiton ansiosta.
Tammi-syyskuu:

•  Liikevaihto laski 1 % ja oli 2 574,8 miljoonaa euroa (2 601,3). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 2 %. Industry & Water -segmentin liikevaihdon kasvu kompensoi heikon pulp & paper -markkinan vaikutuksia.

•  Operatiivinen käyttökate kasvoi 28 % ja oli 504,0 miljoonaa euroa (394,6) Industry & Water -segmentin vahvan parannuksen ansiosta. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 19,6 %:iin (15,2 %) molempien segmenttien korkeampien myyntihintojen sekä matalampien muuttuvien kustannusten ansiosta. Käyttökate kasvoi 31 % ja oli 488,7 miljoonaa euroa (374,0). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka koostuivat pääasiassa väriaineliiketoiminnan valtaosan myyntiin liittyvästä tappiosta ja liiketoimintaportfolioon liittyvistä toimenpiteistä.

•  Operatiivinen liikevoitto kasvoi 47 % ja oli 350,4 miljoonaa euroa (238,1). Liikevoitto kasvoi 55 % ja oli 335,1 miljoonaa euroa (215,8).

•  Liiketoiminnan rahavirta oli 412,7 miljoonaa euroa (145,4) eli erittäin vahvalla tasolla.

•  Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 59 % ja oli 1,48 euroa (0,93) korkeamman liikevoiton ansiosta.

 Näkymät vuodelle 2023 (nostettu 10.10.2023)

Liikevaihto

Kemiran liikevaihdon odotetaan olevan 3 200 ja 3 700 miljoonan euron välillä vuonna 2023 (2022: 3 569,6 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate

Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan 620 ja 680 miljoonan euron välillä vuonna 2023 (2022: 571,6 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset (ennallaan)

Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän (myyntimäärissä mitattuna) odotetaan laskevan. Kysynnän oletetaan olevan vastustuskykyistä vedenkäsittelyssä, kun taas pulp & paper -markkinakysynnän odotetaan olevan heikkoa maailmantalouden hidastumisen ja varastojen pienentämisen seurauksena asiakasteollisuuden arvoketjussa. Öljy- ja kaasumarkkinan kysynnän odotetaan kasvavan. Muuttuvien kustannusten kokonaisuudessaan odotetaan laskevan, kun taas sähkön hinnan odotetaan pysyvän pitkän ajan keskiarvon yläpuolella Euroopassa. Lipeän markkinahintojen odotetaan tasaantuvan vuoden 2023 aikana. Näkymät olettavat, että Kemiran tuotantotoiminnassa, toimitusketjussa tai Kemiran välillisesti omistamilla energian tuotantolaitoksilla Suomessa ei ole merkittäviä häiriöitä. Valuuttakurssien odotetaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla. Näkymät perustuvat Kemiran nykyiseen liiketoimintarakenteeseen, mukaan lukien Oil & Gas -liiketoiminta.

Kemiran aiemmat näkymät vuodelle 2023 (julkaistu 18.7.2023)

Liikevaihto:
Kemiran liikevaihdon odotetaan olevan 3 200 ja 3 700 miljoonan euron välillä vuonna 2023 (2022: 3 569,6 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate:
Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan 550 ja 650 miljoonan euron välillä vuonna 2023 (2022: 571,6 miljoonaa euroa).

Kemiran väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja Petri Castrén:

”Kohtasimme suuren surun, kun Kemiran pitkäaikainen toimitusjohtaja Jari Rosendal menehtyi yllättäen lyhyen sairauden jälkeen 31.7.2023. Olemme kiitollisia Jarin ansiokkaasta työstä Kemirassa. Hänen johdollaan Kemiran kannattavuus parani merkittävästi ja strategian painopiste siirtyi kohti kestävää kannattavaa kasvua. Kemiran strategia on selkeä, eikä se ole muuttunut – haluamme yhä kasvaa vahvasti veteen liittyvissä sovelluksissa. Toimin väliaikaisena toimitusjohtajana ja ohjaan strategian toteuttamista siihen asti, kunnes uusi toimitusjohtaja aloittaa.

Vuoden 2023 kolmannen neljänneksen vahva taloudellinen tulos oli jälleen osoitus liiketoimintamallimme kestävyydestä ja toimivuudesta. Olimme tyytyväisiä siihen, että operatiivinen käyttökate kasvoi sekä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan että edelliseen neljännekseen verrattuna. Liikevaihto laski 829 miljoonaan euroon johtuen alhaisemmista myyntimääristä Pulp & Paper -segmentissä, mikä oli seurausta heikosta markkinatilanteesta. Myös myyntihinnat laskivat. Energiaintensiivisten sellu- ja valkaisukemikaalien myyntihinnat nousivat merkittävästi vuoden 2022 kolmannen neljänneksen ja vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen välillä poikkeuksellisen korkeiden energian hintojen seurauksena. Energian hinnat ovat nyt normalisoitumassa, ja tämän myötä myös sellu- ja valkaisukemikaalien hinnoitteluympäristö normalisoituu. Operatiivinen käyttökate puolestaan kasvoi 5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 160 miljoonaa euroa. Kasvu on Industry & Water -segmentin ansiota. Operatiivinen käyttökateprosentti oli 19,3 % eli vahvalla tasolla Industry & Water -segmentin vahvan parannuksen sekä Pulp & Paper -segmentin vakaan kehityksen ansiosta. Vuosineljänneksen rahavirta oli myös erittäin vahva.

Pulp & paper -markkinalla myyntimäärät pysyivät heikkoina vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, sillä heikentynyt taloudellinen toimintaympäristö ja varastojen pienentäminen arvoketjussa vaikuttivat edelleen asiakkaisiimme. On havaittavissa varhaisia merkkejä siitä, että markkina on saavuttanut pohjan, mutta merkittävää elpymistä ei ole vielä näköpiirissä. Segmentin orgaaninen liikevaihdon kasvu oli -19 % energiaintensiivisten sellu- ja valkaisukemikaalien myyntimäärien ja -hintojen laskusta johtuen. Myyntimäärät kuitenkin kasvoivat hieman edelliseen neljännekseen verrattuna. Operatiivinen käyttökateprosentti pysyi vakaana vertailukauden tasolla 17,1 %:ssa. Edelliseen neljännekseen verrattuna operatiivinen käyttökateprosentti kuitenkin parani, mikä on erinomainen saavutus vaikeassa markkinaympäristössä.

Industry & Water -segmentin neljännes oli ennätyksellinen sekä absoluuttisella operatiivisella käyttökatteella että käyttökateprosentilla mitattuna. Markkinatrendit pysyivät pitkälti samanlaisina kuin vuoden 2023 toisella neljänneksellä: kunnallisen vedenkäsittelyn kysyntä oli vakaata, kun taas talouden hidastuminen vaikutti enemmän teolliseen vedenkäsittelyyn. Öljy- ja kaasumarkkinan kysyntä oli hyvällä tasolla. Segmentin orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 3 % korkeampien myyntihintojen ansiosta. Myyntimäärät pysyivät vakaina neljänneksen aikana. Operatiivinen käyttökateprosentti parani edelleen ja oli 21,5 %, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Kerroimme maaliskuussa 2023, että aloitamme Oil & Gas -liiketoiminnan strategisen arvioinnin. Arviointi on parhaillaan käynnissä, ja annamme siitä lisätietoja prosessin edetessä.

Vahvan tuloksen myötä nostimme näkymiämme operatiivisen käyttökatteen osalta jo 10.10.2023. Odotamme liikevaihdon olevan 3 200 ja 3 700 miljoonan euron välillä ja operatiivisen käyttökatteen 620 ja 680 miljoonan euron välillä (2022: 571,6 miljoonaa euroa).”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
Liikevaihto  828,7  971,9  2 574,8  2 601,3  3 569,6
Operatiivinen käyttökate  160,3  152,5  504,0  394,6  571,6
Operatiivinen käyttökate, %  19,3  15,7  19,6  15,2  16,0
Käyttökate  157,2  137,3  488,7  374,0  558,8
Käyttökate, %  19,0  14,1  19,0  14,4  15,7
Operatiivinen liikevoitto  107,6  99,5  350,4  238,1  361,6
Operatiivinen liikevoitto, %  13,0  10,2  13,6  9,2  10,1
Liikevoitto  104,5  84,5  335,1  215,8  347,6
Liikevoitto, %  12,6  8,7  13,0  8,3  9,7
Tilikauden voitto  75,2  60,3  238,4  149,4  239,7
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa  0,46  0,38  1,48  0,93  1,50
Sidottu pääoma*  2 188,9  2 194,9  2 188,9  2 194,9  2 238,0
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, %  21,6  13,0  21,6  13,0  16,2
Sidotun pääoman tuotto*, %  21,3  10,6  21,3  10,6  15,5
Liiketoiminnan rahavirta  173,1  114,8  412,7  145,4  400,3
Investoinnit ilman yritysostoja  54,4  43,5  132,3  108,1  197,9
Investoinnit  54,4  43,5  134,1  108,1  197,9
Rahavirta investointien jälkeen  119,0  72,3  288,8  42,4  222,3
Omavaraisuus, % kauden lopussa  48  44  48  44  46
Osakekohtainen oma pääoma, euroa  10,81  10,77  10,81  10,77  10,89
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa  34  54  34  54  46

*12 kuukauden liukuva keskiarvo
Ellei toisin mainita, tässä raportissa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon.
Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole määritelty IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien (=orgaaninen kasvu), käyttökate, operatiivinen käyttökate, operatiivinen liikevoitto, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.
Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki raportin luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja 15-18 % operatiivinen käyttökateprosentti. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %.

TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2024 

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023    9.2.2024

Vuosikertomus 2023 julkaistaan 12.2.2024 alkavalla viikolla.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024    26.4.2024

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024    17.7.2024

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024    25.10.2024

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 20.3.2024

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE 

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään tiistaina 24.10.2023 klo 10.30. Tuloksen esittelee väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja Petri Castrén. Lähetys on englanninkielinen, ja sitä voi seurata yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja webcast-lähetyksen tallenne ovat saatavilla yllä mainituilla verkkosivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: kemira.com/sijoittajat.

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa. Pääset osallistumaan telekonferenssiin rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1008735. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen, joita käyttämällä pääset osallistumaan konferenssiin. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, liity jonoon näppäilemällä *5 puhelimellasi.

Lisätietoja

Kemira Oyj

Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja

Puh. 040 838 0709

mikko.pohjala@kemira.com

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistavista yhtiöstä. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2022 Kemiran liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi