09.02.2024 - Pörssitiedote

Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Ennätyksellinen kannattavuus vuonna 2023, fokusoituneella liiketoimintaportfoliolla uuteen vuoteen

Kemira Oyj, Tilinpäätöstiedote, 9.2.2024 klo 8.30

Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Ennätyksellinen kannattavuus vuonna 2023, fokusoituneella liiketoimintaportfoliolla uuteen vuoteen

Tämä on tiivistelmä Kemiran tilinpäätöstiedotteesta 2023. Täydellinen raportti taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa kemira.com/sijoittajat.

Viimeinen neljännes: Vahva Q4

•  Liikevaihto laski 16 % ja oli 808,8 miljoonaa euroa (968,2). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, laski 13 %, johtuen pääasiassa energiaintensiivisten sellu- ja valkaisukemikaalien alhaisemmista myyntihinnoista.

•  Operatiivinen käyttökate laski 8 % ja oli 162,7 miljoonaa euroa (177,0) pääasiassa energiaintensiivisten sellu- ja valkaisukemikaalien alhaisempien myyntihintojen johdosta. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 20,1 %:iin (18,3 %). Molempien segmenttien operatiivinen käyttökateprosentti parani edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja Pulp & Paper -segmentissä myös edelliseen neljännekseen verrattuna. Käyttökate laski 72 % ja oli 51,3 miljoonaa euroa (184,8). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka koostuivat pääasiassa Oil & Gas -liiketoiminnan myyntiin liittyvästä odotetusta tappiosta.

•  Operatiivinen liikevoitto laski 9 % ja oli 112,6 miljoonaa euroa (123,4). Liikevoitto laski 99 % ja oli 1,3 miljoonaa euroa (131,8) johtuen pääasiassa Oil & Gas -liiketoiminnan myyntiin liittyvästä odotetusta tappiosta.

•  Liiketoiminnan rahavirta oli 133,3 miljoonaa euroa (254,9).

•  Osakekohtainen tulos, laimennettu, laski 134 % ja oli -0,20 euroa (0,57) johtuen pääasiassa Oil & Gas -liiketoiminnan myyntiin liittyvästä odotetusta tappiosta.
Tammi-joulukuu: Ennätyksellinen kannattavuus

•  Liikevaihto laski 5 % ja oli 3 383,7 miljoonaa euroa (3 569,6). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, laski 2 %, sillä Industry & Water -segmentin liikevaihdon kasvu ei kompensoinut heikon pulp & paper -markkinan vaikutuksia täysimääräisesti.

•  Operatiivinen käyttökate kasvoi 17 % ja oli ennätykselliset 666,7 miljoonaa euroa (571,6) Industry & Water -segmentin vahvan parannuksen ansiosta. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 19,7 %:iin (16,0 %). Molempien segmenttien käyttökateprosentit olivat ennätyksellisen korkeat vuonna 2023.  Käyttökate laski 3 % ja oli 540,0 miljoonaa euroa (558,8). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka koostuivat pääasiassa Oil & Gas -liiketoiminnan myyntiin liittyvästä odotetusta tappiosta.

•  Operatiivinen liikevoitto kasvoi 28 % ja oli 463,0 miljoonaa euroa (361,6). Liikevoitto laski 3 % ja oli 336,4 miljoonaa euroa (347,6).

•  Liiketoiminnan rahavirta oli 546,0 miljoonaa euroa (400,3).

•  Osakekohtainen tulos, laimennettu, laski 14 % ja oli 1,28 euroa (1,50) johtuen pääasiassa Oil & Gas -liiketoiminnan myyntiin liittyvästä odotetusta tappiosta.

Osinkoehdotus vuodelle 2023

Hallitus ehdottaa vuoden 2024 yhtiökokoukselle 0,68 euron osinkoa (0,62) osakkeelta eli yhteensä 104 miljoonaa euroa (95). Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä huhti- ja marraskuussa.

Oil & Gas -liiketoimintaan liittyvän portfolion myynti

Kemira ilmoitti 5.12.2023 myyvänsä Oil & Gas -liiketoimintaansa liittyvän portfolion Sterling Specialty Chemicals LLC -yhtiölle. Kauppa saatiin päätökseen 2.2.2024 kuten Kemira on tiedottanut. Kemira on julkaissut Oil & Gas -liiketoimintaansa liittyvän portfolion myynnin huomioivia vaihtoehtoisia tunnuslukuja tilinpäätöstiedotteensa yhteydessä 9.2.2024. Nämä vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät sisälly tähän katsaukseen, vaan ne löytyvät erillisestä pörssitiedotteesta sekä yhtiön verkkosivuilta osoitteesta kemira.com/sijoittajat. Oil & Gas -portfolio on luokiteltu myytävänä olevaksi kaupan toteutumiseen saakka. Kemiran näkymät vuodelle 2024 sisältävät Oil & Gas -liiketoimintaan liittyvän portfolion kaupan toteutumispäivään 2.2.2024 saakka. Myydyn Oil & Gas -liiketoimintaan liittyvän portfolion liikevaihto oli vuonna 2023 noin 495 miljoonaa euroa ja operatiivinen käyttökate noin 71 miljoonaa euroa.

Näkymät vuodelle 2024

Liikevaihto

Kemiran liikevaihdon odotetaan olevan 2 700 ja 3 200 miljoonan euron välillä vuonna 2024 (vuoden 2023 raportoitu liikevaihto: 3 383,7 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate

Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan 480 ja 580 miljoonan euron välillä vuonna 2024 (vuoden 2023 raportoitu operatiivinen käyttökate: 666,7 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset

Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän (myyntimäärissä mitattuna) odotetaan kasvavan hieman vuonna 2024 pulp & paper -markkinan kysynnän odotetun asteittaisen elpymisen seurauksena. Vedenkäsittelymarkkinan odotetaan pysyvän vakaana vuonna 2024. Muuttuvien kustannusten odotetaan pysyvän melko vakaina vuoden aikana. Näkymät olettavat, että Kemiran tuotantotoiminnassa, toimitusketjussa tai Kemiran välillisesti omistamilla energian tuotantolaitoksilla Suomessa ei ole merkittäviä häiriöitä. Valuuttakurssien odotetaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla.

Kemiran näkymät vuodelle 2024 sisältävät Oil & Gas -liiketoiminnan kaupan toteutumispäivään 2.2.2024 saakka.

Kemiran väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja Petri Castrén:

”Kemiran organisaatio ja liiketoimintamalli osoittivat jälleen kestävyytensä, ja Kemiran tulos oli tasaisen vahva läpi vuoden 2023. Kannattavuudella mitattuna viime vuosi oli Kemiralle erinomainen, sillä operatiivinen käyttökatteemme nousi 667 miljoonaan euroon, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Suhteellinen kannattavuus oli myös ennätyksellisellä tasolla 19,7 %:ssa. Industry & Water -segmentin vuosi oli erinomainen, mikä kompensoi pulp & paper -markkinan suhteellista heikkoutta. Kemiran liikevaihto laski hieman 3 400 miljoonaan euroon johtuen pääasiassa Pulp & Paper -segmentin myyntimäärien laskusta. Myös operatiivinen sidotun pääoman tuotto ylsi ennätykselliseen 21,5 %:iin erinomaisen kannattavuuskehityksen ja hyvän nettokäyttöpääoman hallinnan ansiosta. Kemiran tase on erittäin vahva, sillä nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen oli 0,8 vuoden 2023 lopussa. Vuoden 2023 erinomaisen tuloksen myötä Kemiran hallitus ehdottaa osingon  nostamista 0,68 euroon osakkeelta. Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä huhti- ja marraskuussa.

Antti Salminen nimitettiin joulukuussa Kemiran toimitusjohtajaksi 12.2.2024 alkaen. Pitkäaikainen toimitusjohtajamme Jari Rosendal menehtyi yllättäen 31.7.2023. Olemme kiitollisia Jarin ansiokkaasta työstä Kemirassa, ja olen tyytyväinen, että saan luovuttaa vetovastuun Antille, jotta Kemiran kannattavan kasvun strategia voidaan viedä uudelle tasolle. Antti on ollut Kemiran palveluksessa vuodesta 2011, ja hän on johtanut molempia segmenttejä erittäin menestyksekkäästi. Palaan alkuperäiseen tehtävääni Kemiran talousjohtajaksi toimittuani myös väliaikaisena toimitusjohtajana heinäkuusta 2023 lähtien. Haluan kiittää asiakkaitamme, työntekijöitämme ja muita sidosryhmiämme siitä, että he tekivät Kemiran vuodesta 2023 niin menestyksekkään.

Vuonna 2023 ryhdyimme strategiamme mukaisesti tarkastelemaan vaihtoehtoja Oil & Gas -liiketoiminnallemme. Joulukuussa 2023 ilmoitimme myyvämme Oil & Gas -liiketoimintaan liittyvän portfolion, ja kauppa saatiin onnistuneesti päätökseen 2.2.2024. Liiketoiminnan myynti selkiyttää strategiaamme ja keskittymistämme vastuullisuuteen. Sen myötä voimme myös keskittyä entistä enemmän strategisiin painopistealueisiimme: kasvuun veteen liittyvissä sovelluksissa, johtavan uusiutuvien ratkaisujen portfolion rakentamiseen ja digitaaliseen palveluliiketoimintaan. Vuonna 2023 jatkoimme uusiutuvien ratkaisujen strategiamme edistämistä ja ilmoitimme joulukuussa IFF-kumppanuuden seuraavasta vaiheesta.

Vuoden 2023 aikana pulp & paper -markkinaa kohtasi äkillinen ja odottamaton laskusuhdanne. Markkinassa alkoi näkyä ensimmäisiä paranemisen merkkejä kolmannella vuosineljänneksellä, ja tämä kehitys jatkui vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Laskusuhdanteesta huolimatta Kemiran Pulp & Paper -liiketoiminnan kehitys oli vakaata ja vuosi loppui erittäin vahvasti. Segmentin operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi vuonna 2023 ennätykselliselle tasolle 18,9 %:iin, mikä osaltaan kuvastaa tuotteidemme tärkeää roolia metsäteollisuuden arvoketjussa. Olimme tyytyväisiä, että segmentin myyntimäärät sekä kannattavuus paranivat vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Vuoden 2023 aikana saimme myös päätökseen valkaisukemikaalikapasiteettimme laajennuksen Uruguayssa.

Industry & Water -liiketoiminnassa vedenkäsittelyn markkinakysyntä pysyi vakaana ja öljy- ja kaasumarkkina kasvoi erityisesti liuskeöljy- ja -kaasuliiketoiminnan ansiosta. Industry & Water -segmentin kannattavuus oli ennätyksellisen hyvä vuonna 2023, ja sen operatiivinen käyttökateprosentti nousi 20,5 %:iin vedenkäsittelyn vahvan tuloksen myötä. Ilmoitimme vuonna 2023 saostuskemikaalien kapasiteetin laajennuksesta Isossa-Britanniassa. Investointi on yksi osa strategiaamme kasvaa vedenkäsittelyssä.

Kemiran vuosi 2023 oli vahva. Katsomme vuoteen 2024 luottavaisin mielin, sillä liiketoimintamme on erinomaisessa kunnossa. Vuonna 2024 odotamme liikevaihdon olevan 2 700 ja 3 200 miljoonan euron välillä ja operatiivisen käyttökatteen 480 ja 580 miljoonan euron välillä. Vuoden 2024 näkymiämme tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että ne heijastavat vain Pulp & Paper- ja vedenkäsittelyliiketoimintoja Oil & Gas -liiketoiminnan 2.2.2024 tapahtuneen myynnin vuoksi.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 10-12/2023 10-12/2022 1-12/2023 1-12/2022
Liikevaihto  808,8  968,2  3 383,7  3 569,6
Operatiivinen käyttökate  162,7  177,0  666,7  571,6
Operatiivinen käyttökate, %  20,1  18,3  19,7  16,0
Käyttökate  51,3  184,8  540,0  558,8
Käyttökate, %  6,3  19,1  16,0  15,7
Operatiivinen liikevoitto  112,6  123,4  463,0  361,6
Operatiivinen liikevoitto, %  13,9  12,7  13,7  10,1
Liikevoitto  1,3  131,8  336,4  347,6
Liikevoitto, %  0,2  13,6  9,9  9,7
Tilikauden voitto  -27,1  90,3  211,3  239,7
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa  -0,20  0,57  1,28  1,50
Sidottu pääoma*  2 155,5  2 238,0  2 155,5  2 238,0
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, %  21,5  16,2  21,5  16,2
Sidotun pääoman tuotto*, %  15,6  15,5  15,6  15,5
Liiketoiminnan rahavirta  133,3  254,9  546,0  400,3
Investoinnit ilman yritysostoja  72,7  89,8  204,9  197,9
Investoinnit  72,7  89,8  206,8  197,9
Rahavirta investointien jälkeen  60,5  180,0  349,3  222,3
Omavaraisuus, % kauden lopussa  48  46  48  46
Osakekohtainen oma pääoma, euroa  10,84  10,89  10,84  10,89
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa  32  46  32  46

*12 kuukauden liukuva keskiarvo
Ellei toisin mainita, tässä raportissa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon.

Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole määritelty IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien (=orgaaninen kasvu), käyttökate, operatiivinen käyttökate, operatiivinen liikevoitto, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki raportin luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.
Taloudelliset tavoitteet

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja 15-18 % operatiivinen käyttökateprosentti. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %.

Taloustiedottamisen aikataulu 2024  

Vuosikertomus 2023          16.2.2024
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024   26.4.2024
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024    17.7.2024
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024    25.10.2024

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 20.3.2024

Webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille 

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään tiistaina 9.2.2024 klo 10.30. Tuloksen esittelee väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja Petri Castrén. Lähetys on englanninkielinen, ja sitä voi seurata yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja webcast-lähetyksen tallenne ovat saatavilla yllä mainituilla verkkosivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: kemira.com/sijoittajat.

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa. Pääset osallistumaan telekonferenssiin rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta:  http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010849. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen, joita käyttämällä pääset osallistumaan konferenssiin. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, liity jonoon näppäilemällä *5 puhelimellasi.

Lisätietoja

Kemira Oyj

Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja

Puh. 040 838 0709

mikko.pohjala@kemira.com

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistavista yhtiöstä. Asiakkaitamme ovat muun muassa teollisen ja kunnallisen vedenkäsittelyn sekä massa- ja paperiteollisuuden toimijat. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme vedenkäsittelyyn, uusiutuviin ratkaisuihin sekä digitaalisiin palveluihin. Vuonna 2023 Kemiran liikevaihto oli noin 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.  www.kemira.fi