Taululle kirjoittamista.
21.03.2024

Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka

Yhtiön hallitus on hyväksynyt toimielinten palkitsemispolitiikan, joka koskee hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista. Palkitsemispolitiikka esiteltiin vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Politiikassa kuvataan hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen keskeiset periaatteet, päätöksentekojärjestys sekä keskeiset ehdot.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportti 2023

Palkitsemisraportti kuvaa Kemiran hallintoelimien palkitsemista eli hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista tilikaudella 2023.

Palkitsemisraportti 2023

Kemiralla palkitseminen on suunniteltu edistämään yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, liiketoimintastrategiaa ja osakasarvon positiivista kehitystä.

Kemiralla palkitsemisen keskeiset periaatteet ovat seuraavat:

 • Suorituksesta palkitseminen on Kemiran pääperiaate palkitsemisessa. Kemira antaa tunnustusta ja palkitsee hyvästä suorituksesta ja hyvistä saavutuksista. Kemira pyrkii muodostamaan selkeän yhteyden yhtiön ja työntekijöiden suorituksen ja menestyksen välille.
 • Kilpailukykyinen, markkinaehtoinen palkitseminen varmistaa, että Kemira pystyy houkuttelemaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan parhaat työntekijät. Kemira vertailee palkitsemistaan säännöllisesti asianomaisiin maantieteellisiin ja toimialakohtaisiin markkinoihin.
 • Tehokas viestintä palkitsemisen periaatteista ja palkitsemisohjelmista varmistaa sekä sisäisen että ulkoisen avoimuuden. Palkkioiden periaatteista ja palkkio-ohjelmista tiedotetaan työntekijöille ja ulkoisille sidosryhmille.
 • Paikallisten lakien ja Kemiran sisäisten palkitsemisen hyväksymistä koskevien periaatteiden noudattaminen on edellytys palkitsemiselle Kemiralla. Kemira on ottanut käyttöön sisäisiä valvontamenettelyjä määräysten noudattamisen varmistamiseksi.

Nämä palkitsemisen keskeiset periaatteet koskevat sekä toimitusjohtajaa että kaikkia Kemiran työntekijöitä.

Yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. Nimitystoimikunta, johon kuuluvat Kemira Oyj:n neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat, valmistelee vuosittain seuraavalle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta.

Hallitus päättää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja johtoryhmän muiden jäsenten palkoista, muista palkitsemisista ja toimisuhteiden ehdoista henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tekemän ehdotuksen perusteella. Hallitus voi siirtää päätöksentekovaltansa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnalle. Eturistiriitojen välttämiseksi valiokunnan jäsenten enemmistön täytyy olla yhtiöstä riippumattomia, eikä toimitusjohtaja tai kukaan Kemiran johtoryhmän jäsen voi olla valiokunnan jäsen. Toimitusjohtaja ei osallistu omaa palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoprosessiin.

Osakeantiin, optio-oikeuksien antamiseen tai osakkeisiin oikeuttaviin erityisoikeuksiin perustuvien kannustinohjelmien täytyy pohjautua yhtiökokouksen hyväksymään osakeantiin tai yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen päättää osakeannista.

Vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota ja kokouspalkkiota. Hallituksen jäsenet eivät ole Kemira Oyj:n lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän, pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän tai lisäeläkejärjestelmien piirissä.

Vuosipalkkiot ovat seuraavat:

 • puheenjohtaja 125 000 euroa vuodessa
 • varapuheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 70 000 euroa vuodessa
 • muut jäsenet 54 000 euroa vuodessa

Kokouspalkkiota maksetaan kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta perustuen kokouksen järjestämistapaan ja paikkaan seuraavasti:

 • etäosallistuminen ja kokous henkilön asuinmaassa 750 euroa
 • kokous henkilön asuinmaan kanssa samalla mantereella 1 500 euroa
 • kokous henkilön asuinmaan kanssa eri mantereella 3 000 euroa

Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Matkustuskustannukset korvataan Kemiran matkustuspolitiikan mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiökokous päätti, että osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2024 on julkaistu. Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

Edut ja ehdot

Peruspalkka ja etuudet

Toimitusjohtaja

Vuotuinen peruspalkka on 640 000 euroa, sisältäen matkapuhelinedun. Hänellä on oikeus autoetuun yhtiön autopolitiikan mukaisesti.

Toimitusjohtajan sijainen

Vuotuinen peruspalkka on 203 499 euroa, sisältäen matkapuhelinedun. Hänellä on oikeus autoetuun yhtiön autopolitiikan mukaisesti. Toimitusjohtajan sijaiselle ei makseta palkkiota sijaisuuden perusteella.

Lisäeläke

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkettä.

Toimitusjohtajan sijainen

Toimitusjohtajan sijaisella ei ole lisäeläkettä.

Lyhyen aikavälin kannustimet

Toimitusjohtaja

Ansaintajakso 2024: Kannustin on enintään 80% vuotuisesta peruspalkasta. Palkkio määräytyy seuraavien Kemira-konsernin tuloskriteerien perusteella: operatiivinen rahavirta investointien jälkeen, operatiivinen liikevoitto euroina, strategisen liikevaihdon kasvu euroina ja turvallisuus.

Toimitusjohtajan sijainen

Ansaintajakso 2024: Kannustin on enintään 60% vuotuisesta peruspalkasta. Palkkio määräytyy seuraavien Kemira-konsernin tuloskriteerien perusteella: operatiivinen rahavirta investointien jälkeen, operatiivinen liikevoitto euroina, strategisen liikevaihdon kasvu euroina ja turvallisuus.

Ansaintajakso 2023: Kannustin on enintään 60 % vuotuisesta peruspalkasta. Tuloskriteerit määritetään seuraavin perustein: operatiivinen rahavirta investointien jälkeen, operatiivinen liikevoitto euroina, liikevaihdon orgaaninen kasvu euroina, Kemira-konsernin turvallisuuteen liittyvät keskeiset mittarit sekä roolikohtaiset tavoitteet.

Pitkän aikavälin kannustimet

Perustuu osakepalkkiojärjestelmän ehtoihin. Enimmäispalkkio muodostuu hallituksen määrittämästä osakemäärästä sekä rahaosuudesta, jolla pyritään kattamaan osakepalkkiosta perittävät verot ja veroluontoiset maksut.

Ansaintajakso 2021-2023 ja palkkioiden maksu:

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan enimmäispalkkio, 27 500 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen, pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2021-2023 perustui hänen aikaisempaan positioonsa segmenttijohtajana.

Toimitusjohtajan sijainen

Toimitusjohtajan sijaisen palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2021-2023 on enintään 15 400 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Ansaintajakson 2021–2023 tuloskriteerit olivat keskimääräinen tuottoarvo (intrinsic value) ja keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon orgaaninen kasvuprosentti. Tulos oli 100 %, jota vastaava osakemäärä on 15 400. Palkkio, myös rahaosuus, maksetaan maaliskuussa 2024.

Käynnissä olevat pitkän aikavälin kannustinohjelmat

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2022-2024 on enintään 27 500 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen ja se perustuu hänen aikaisempaan positioonsa segmenttijohtajana. Tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen tuottoarvo (2022–2024) ja liikevaihdon keskimääräinen orgaaninen vuotuinen kasvuprosentti (2022–2024). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2025.

Toimitusjohtajan palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2023-2025 on enintään 27 500 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen ja se perustuu hänen aikaisempaan positioonsa segmenttijohtajana. Tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%), keskimääräinen orgaaninen liikevaihdon kasvuprosentti, Kemiran hiilidioksidipäästövähennys luokissa 1 & 2 vuoteen 2025 mennessä ja uusiutuvien tuotteiden liikevaihdon kasvu vuoteen 2025 mennessä. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2026.

Toimitusjohtajan palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2024-2026 on enintään 44 000 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%), keskimääräinen orgaaninen liikevaihdon kasvuprosentti, Kemiran hiilidioksidipäästövähennys luokissa 1 & 2 vuoteen 2026 mennessä ja uusiutuvien tuotteiden liikevaihdon kasvu vuoteen 2026 mennessä. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2027.

Toimitusjohtajan sijainen

Toimitusjohtajan sijaisen palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2022–2024 on enintään 15 400 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen tuottoarvo (2022–2024) ja liikevaihdon keskimääräinen orgaaninen vuotuinen kasvuprosentti (2022–2024). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2025.

Toimitusjohtajan sijaisen palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2023-2025 on enintään 15 400 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%), keskimääräinen orgaaninen liikevaihdon kasvuprosentti, Kemiran hiilidioksidipäästövähennys luokissa 1 & 2 vuoteen 2025 mennessä ja biopohjaisten tuotteiden liikevaihdon kasvu vuoteen 2025 mennessä. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2026.

Toimitusjohtajan sijaisen palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2024-2026 on enintään 15 400 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%), keskimääräinen orgaaninen liikevaihdon kasvuprosentti, Kemiran hiilidioksidipäästövähennys luokissa 1 & 2 vuoteen 2026 mennessä ja uusiutuvien tuotteiden liikevaihdon kasvu vuoteen 2026 mennessä. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2027.

Irtisanomisaika

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta molemminpuolisesti. Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan työsuhteen, hänellä on oikeus 12 kuukauden palkan suuruiseen irtisanomiskorvaukseen sen palkan lisäksi, jonka hän ansaitsee irtisanomisajan kuluessa.

Toimitusjohtajan sijainen

Toimitusjohtajan sijaisen irtisanomisaika on 6 kuukautta molemminpuolisesti. Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan sijaisen työsuhteen, hänellä on oikeus 6 kuukauden palkan suuruiseen irtisanomiskorvaukseen sen palkan lisäksi, jonka hän ansaitsee irtisanomisajan kuluessa.

Vakuutukset

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalla on oikeus esimerkiksi seuraaviin vakuutuksiin: henkivakuutus, vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden varalta, vakuutus vapaa-ajalla tapahtuvan onnettomuuden varalta, työmatkavakuutus sekä johdon ja hallinnon vastuuvakuutus. Toimitusjohtaja osallistuu yhtiön sairauskassaan.

Toimitusjohtajan sijainen

Toimitusjohtajan sijaisella on oikeus esimerkiksi seuraaviin vakuutuksiin: henkivakuutus, vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden varalta, vakuutus vapaa-ajalla tapahtuvan onnettomuuden varalta, työmatkavakuutus sekä johdon ja hallinnon vastuuvakuutus. Toimitusjohtajan sijainen osallistuu yhtiön sairauskassaan.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausipalkasta, työsuhde-eduista ja suoritusperusteisista kannustinohjelmista. Kannustinohjelmat koostuvat vuosittaisesta lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä sekä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä.

Johtoryhmän jäsenten työsuhteiden keskeiset ehdot

Lyhyen aikavälin kannustimet
Johtoryhmän jäsenten tulospalkkiot määräytyvät hallituksen määrittelemien konsernin ja segmenttien tulostavoitteiden ja henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumisen perusteella tilikausittain.

Lyhyen aikavälin tulospalkkio johtoryhmän jäsenillä on enintään 60-80 % vuosipalkasta.

Tuloskriteerit tilikaudella 2024 määritetään seuraavin perustein: konsernin operatiivinen rahavirta investointien jälkeen, konsernin tai segmentin operatiivinen liikevoitto euroina, konsernin strategisen liikevaihdon kasvu euroina ja Kemira-konsernin turvallisuuteen liittyvä keskeinen mittari.

Tuloskriteerit tilikaudella 2023 määritettiin seuraavin perustein: konsernin operatiivinen rahavirta investointien jälkeen, konsernin tai segmentin operatiivinen liikevoitto euroina, konsernin tai segmentin liikevaihdon orgaaninen kasvu euroina, Kemira-konsernin turvallisuuteen liittyvät keskeiset mittarit sekä roolikohtaiset tavoitteet.

Pitkän aikavälin kannustimet
Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja johtoryhmän jäsenten edut Kemiran arvon kasvattamiseksi sekä heidän sitouttamisensa Kemiraan.

Irtisanomisaika
Riippuen eri maiden käytännöistä irtisanomisaika on muiden johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan osalta 1–6 kuukautta. Irtisanomisajan palkan lisäksi maksetaan 6–9 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, jos yhtiö irtisanoo johtoryhmän jäsenen henkilöstä riippumattomasta syystä.

Vakuutukset
Johtoryhmän jäsenillä on henki-, pysyvän työkyvyttömyyden-, vapaa- ajan tapaturma-, työmatka ja johdon vastuuvakuutus. Lisäksi he osallistuvat yhtiön sairauskassaan tai muuhun vastaavaan järjestelyyn.

Lisäeläke
Suomessa työsuhteessa olevilla Kemiran johtoryhmän jäsenillä ei ole lakisääteisen eläkejärjestelmän ylittävää eläkejärjestelyä. Muissa maissa työsuhteessa olevien johtoryhmän jäsenten eläkejärjestelyt perustuvat kyseisen maan lakisääteiseen eläkejärjestelmään sekä paikalliseen markkinakäytäntöön.

Johtoryhmän palkitseminen edellisellä tilikaudella (2023)

Johtoryhmä*, EUR
Kiinteä vuosipalkka (sis verotettavat työsuhde-edut) 2 077 802
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio 833 528
Osakepohjainen kannustinpalkkio 1 928 214
Yhteensä 4 839 544

Taulukossa esitetyt yksittäiset luvut ovat pyöristetty lähimpään kokonaislukuun. Siksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

*Johtoryhmän jäsenet vuonna 2023: Petri Castrén (päätehtävässään talousjohtajana 17.7.2023 asti), Linus Hildebrandt (1.6.2023 alkaen), Matthew R. Pixton, Tuija Pohjolainen-Hiltunen (1.5.2023 alkaen), Esa-Matti Puputti, Antti Salminen, Eeva Salonen, ja Wido Waelput (väliaikainen johtoryhmän jäsen 30.4.2023 asti).

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä 2022-2026

Ohjelmasta päättäminen
Kemira Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2021 perustaa pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän ryhmälle Kemiran avainhenkilöitä vuosille 2022-2026.

Ansaintajaksot ja kriteerit
Osakepalkkiojärjestelmässä on yhteensä kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, vuodet 2022-2024, 2023-2025 ja 2024-2026.

Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit, kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet, järjestelmän osallistujat sekä kunkin osallistujan osakepalkkioiden enimmäismäärät kunkin ansaintajakson alussa.

 • Osakepalkkiojärjestelmään kuuluu ansaintajakson 2022-2024 aikana noin 90 henkilöä. Järjestelmästä ansaintajakson 2022-2024 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 643 500 Kemira Oyj:n osaketta.
 • Ansaintajakson 2022-2024 tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen tuottoarvo (2022–2024) ja liikevaihdon keskimääräinen orgaaninen vuotuinen kasvuprosentti (2022–2024). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2025.
 • Osakepalkkiojärjestelmään kuuluu ansaintajakson 2023-2025 aikana noin 90 henkilöä. Järjestelmästä ansaintajakson 2023-2025 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 643 500 Kemira Oyj:n osaketta.
 • Ansaintajakson 2023-2025 tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%), keskimääräinen orgaaninen liikevaihdon kasvuprosentti, Kemiran hiilidioksidipäästövähennys luokissa 1 & 2 vuoteen 2025 mennessä ja uusiutuvien tuotteiden liikevaihdon kasvu vuoteen 2025 mennessä. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2026.
 • Osakepalkkiojärjestelmään kuuluu ansaintajakson 2024-2026 aikana noin 90 henkilöä. Järjestelmästä ansaintajakson 2024-2026 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 630 000 Kemira Oyj:n osaketta.
 • Ansaintajakson 2024-2026 tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%), keskimääräinen orgaaninen liikevaihdon kasvuprosentti, Kemiran hiilidioksidipäästövähennys luokissa 1 & 2 vuoteen 2026 mennessä ja uusiutuvien tuotteiden liikevaihdon kasvu vuoteen 2026 mennessä. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2027.

Palkkiot
Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Kemiran osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.

Työ- tai toimisuhteen päättyminen
Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Takaisinperintä
Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmään liittyvät palkkiot voidaan periä takaisin poikkeustilanteissa, kuten väärinkäytösten tai taloudellisten tulosten manipuloinnin vuoksi.

Osakeomistussuositus
Hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat Kemiran osakkeita bruttovuosipalkkansa arvosta niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu. Mikäli osakeomistussuositus ei vielä täyty, hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat puolet tästä järjestelmästä saamastaan osakemäärästä myös sitouttamisjakson jälkeen, kunnes osallistujan osakeomistus vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä 2019-2023

Ohjelmasta päättäminen
Kemira Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2018 perustaa pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän ryhmälle Kemiran avainhenkilöitä vuosille 2019-2023. Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän suunnittelutyössä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta sai neuvoja ulkopuoliselta neuvonantajalta.

Ansaintajaksot ja kriteerit
Osakepalkkiojärjestelmässä on yhteensä kaksi yhden vuoden mittaista ansaintajaksoa, vuodet 2019 ja 2020, sekä kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, vuodet 2019- 2021, 2020-2022 ja 2021-2023. Rakenne mahdollistaa asteittaisen siirtymisen yhden vuoden ansaintajaksoista kolmen vuoden ansaintajaksoihin.

Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit, kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet, järjestelmän osallistujat sekä kunkin osallistujan osakepalkkioiden enimmäismäärät kunkin ansaintajakson alussa.

 • Järjestelmän palkkio ansaintajaksolta 2019 perustui Kemira-konsernin tuottoarvoon eli Intrinsic Value -arvoon ja maksettiin vuonna 2020.  2019 ansaintajakson tulos oli 100 %.
 • Järjestelmän palkkio ansaintajaksolta 2019-2021 perustui Kemira-konsernin tuottoarvoon eli Intrinsic Value -arvon keskiarvoon vuosina 2019-2021 ja maksettiin vuonna 2022. 2019-2021 ansaintajakson tulos oli 86 %.
 • Osakepalkkiojärjestelmään kuului ansaintajaksojen 2019 ja 2019-2021 aikana noin 90 henkilöä. Järjestelmästä ansaintajaksojen 2019 ja 2019-2021 perusteella maksettavat palkkiot olivat yhteensä enintään 643 500 Kemira Oyj:n osaketta.
 • Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020 perustui Kemira-konsernin tuottoarvoon, eli Intrinsic Value -arvoon, ja maksettiin vuonna 2021. 2020 ansaintajakson tulos oli 68 %.
 • Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020-2022 perustui Kemira-konsernin orgaanisen liikevaihdon keskimääräiseen vuotuiseen kasvuprosenttiin vuosina 2020-2022 ja maksettiin vuonna 2023. 2020-2022 ansaintajakson tulos oli 100%.
 • Osakepalkkiojärjestelmään kuului ansaintajaksojen 2020 ja 2020-2022 aikana noin 90 henkilöä. Järjestelmästä ansaintajaksojen 2020 ja 2020-2022 perusteella maksettavat palkkiot olivat yhteensä enintään 643 500 Kemira Oyj:n osaketta.
 • Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2021-2023 perustuu Kemira-konsernin keskimääräisen Intrinsic Value -arvoon vuosina 2021-2023  ja orgaanisen liikevaihdon keskimääräiseen vuotuiseen kasvuprosenttiin vuosina 2021-2023. 2021-2023 ansaintajakson tulos oli 100%. Palkkio maksetaan vuonna 2024.
 • Osakepalkkiojärjestelmään kuuluu ansaintajakson 2021-2023 aikana noin 90 henkilöä. Järjestelmästä ansaintajakson 2021-2023 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 643 500 Kemira Oyj:n osaketta.
 • Intrinsic Value määritellään seuraavasti: operatiivinen käyttökate * 8 – nettovelka.

Palkkiot
Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Kemiran osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.

Sitouttamisjakso
Yhden vuoden ansaintajakson osalta palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua kyseisen ansaintajakson päättymisestä. Kolmen vuoden ansaintajaksoihin ei sovelleta sitouttamisjaksoa.

Työ- tai toimisuhteen päättyminen
Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta.

Takaisinperintä
Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmään liittyvät palkkiot voidaan periä takaisin poikkeustilanteissa, kuten väärinkäytösten tai taloudellisten tulosten manipuloinnin vuoksi.

Osakeomistussuositus
Hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat Kemiran osakkeita bruttovuosipalkkansa arvosta niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu. Mikäli osakeomistussuositus ei vielä täyty, hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat puolet tästä järjestelmästä saamastaan osakemäärästä myös sitouttamisjakson jälkeen, kunnes osallistujan osakeomistus vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

Rajoitettu osakepalkkio-ohjelma

Ohjelmasta päättäminen
Kemira Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2023 perustaa rajoitetun osakepalkkio-ohjelman.  Rajoitetun osakepalkkio-ohjelman tarkoituksena on toimia täydentävänä osakepohjaisena kannustinjärjestelmänä yhdistämällä osakkeenomistajien ja järjestelmään osallistuvien henkilöiden tavoitteet Kemiran arvon nostamiseksi sekä sitouttaa osallistujat Kemiraan. Rajoitettua osakepalkkio-ohjelmaa voidaan käyttää sitouttamistarkoituksessa erityisesti rekrytointitilanteissa. Ohjelman ehdot mahdollistavat ohjelman käytön erityisharkinnalla myös sitouttamistilanteissa.

Ansaintajaksot ja kriteerit
Rajoitettu osakepalkkio-ohjelma on jatkuva. Hallitus hyväksyy kullekin kalenterivuodelle vuosittaisen osakekiintiön, joka voidaan myöntää kunkin vuoden aikana rajoitetun osakepalkkio-ohjelman mukaisesti. Rajoitettuun osakepalkkio-ohjelmaan ei sovelleta ansaintakriteerejä ja osakepalkkion toimittaminen on ehdollinen työsuhteen jatkumiselle.

Palkkiot
Vuosittaisella kiintiöllä viitataan osakkeiden nettomäärään, minkä lisäksi maksetaan verojen kattamiseen tarvittava rahaosuus. Vuoden aikana tarjottavien osakkeiden kokonaismäärä ei voi ylittää hallituksen hyväksymää kiintiötä.

Sitouttamisjakso
Ohjelma tarjoaa osallistujille mahdollisuuden saada ennalta määrätty määrä yhtiön osakkeita tietyn sitouttamisajan jälkeen, joka voi vaihdella kahdestatoista (12) neljäänkymmeneen (40) kuukauteen hallituksen päätöksellä.

Työ- tai toimisuhteen päättyminen
Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta.

Takaisinperintä
Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmään liittyvät palkkiot voidaan periä takaisin poikkeustilanteissa, kuten väärinkäytösten tai taloudellisten tulosten manipuloinnin vuoksi.

Osakeomistussuositus
Hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat Kemiran osakkeita bruttovuosipalkkansa arvosta niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu. Mikäli osakeomistussuositus ei vielä täyty, hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat puolet tästä järjestelmästä saamastaan osakemäärästä myös sitouttamisjakson jälkeen, kunnes osallistujan osakeomistus vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

Rajoitettu osakepalkkio-ohjelma 2024

Rajoitetun osakepalkkio-ohjelman perusteella luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä vuonna 2024 on 70 000 Kemiran osaketta. Lisäksi mukana on rahaosuus, joka on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset kulut.

Takaisin alkuun