19.09.2023

Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka

Yhtiön hallitus on hyväksynyt toimielinten palkitsemispolitiikan, joka koskee hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista. Palkitsemispolitiikka esiteltiin vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Politiikassa kuvataan hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen keskeiset periaatteet, päätöksentekojärjestys sekä keskeiset ehdot.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportti 2022

Palkitsemisraportti kuvaa Kemiran hallintoelimien palkitsemista eli hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista tilikaudella 2022.

Palkitsemisraportti 2022

Kemiralla palkitseminen on suunniteltu edistämään yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, liiketoimintastrategiaa ja osakasarvon positiivista kehitystä.

Kemiralla palkitsemisen keskeiset periaatteet ovat seuraavat:

 • Suorituksesta palkitseminen on Kemiran pääperiaate palkitsemisessa. Kemira antaa tunnustusta ja palkitsee hyvästä suorituksesta ja hyvistä saavutuksista. Kemira pyrkii muodostamaan selkeän yhteyden yhtiön ja työntekijöiden suorituksen ja menestyksen välille.
 • Kilpailukykyinen, markkinaehtoinen palkitseminen varmistaa, että Kemira pystyy houkuttelemaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan parhaat työntekijät. Kemira vertailee palkitsemistaan säännöllisesti asianomaisiin maantieteellisiin ja toimialakohtaisiin markkinoihin.
 • Tehokas viestintä palkitsemisen periaatteista ja palkitsemisohjelmista varmistaa sekä sisäisen että ulkoisen avoimuuden. Palkkioiden periaatteista ja palkkio-ohjelmista tiedotetaan työntekijöille ja ulkoisille sidosryhmille.
 • Paikallisten lakien ja Kemiran sisäisten palkitsemisen hyväksymistä koskevien periaatteiden noudattaminen on edellytys palkitsemiselle Kemiralla. Kemira on ottanut käyttöön sisäisiä valvontamenettelyjä määräysten noudattamisen varmistamiseksi.

Nämä palkitsemisen keskeiset periaatteet koskevat sekä toimitusjohtajaa että kaikkia Kemiran työntekijöitä.

Yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. Nimitystoimikunta, johon kuuluvat Kemira Oyj:n neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat, valmistelee vuosittain seuraavalle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta.

Hallitus päättää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja johtoryhmän muiden jäsenten palkoista, muista palkitsemisista ja toimisuhteiden ehdoista henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tekemän ehdotuksen perusteella. Hallitus voi siirtää päätöksentekovaltansa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnalle. Eturistiriitojen välttämiseksi valiokunnan jäsenten enemmistön täytyy olla yhtiöstä riippumattomia, eikä toimitusjohtaja tai kukaan Kemiran johtoryhmän jäsen voi olla valiokunnan jäsen. Toimitusjohtaja ei osallistu omaa palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoprosessiin.

Osakeantiin, optio-oikeuksien antamiseen tai osakkeisiin oikeuttaviin erityisoikeuksiin perustuvien kannustinohjelmien täytyy pohjautua yhtiökokouksen hyväksymään osakeantiin tai yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen päättää osakeannista.

Vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota ja kokouspalkkiota. Hallituksen jäsenet eivät ole Kemira Oyj:n lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän, pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän tai lisäeläkejärjestelmien piirissä.

Vuosipalkkiot ovat seuraavat:

 • puheenjohtaja 118 000 euroa vuodessa
 • varapuheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 67 000 euroa vuodessa
 • muut jäsenet 52 000 euroa vuodessa

Kokouspalkkiota maksetaan kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta perustuen kokouksen järjestämistapaan ja paikkaan seuraavasti:

 • etäosallistuminen ja kokous henkilön asuinmaassa 600 euroa
 • kokous henkilön asuinmaan kanssa samalla mantereella 1 200 euroa
 • kokous henkilön asuinmaan kanssa eri mantereella 2 400 euroa

Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Matkustuskustannukset korvataan Kemiran matkustuspolitiikan mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiökokous päätti, että osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2023 on julkaistu. Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

Hallituksen jäsenille maksettiin 9.5.2023 seuraavat osakemäärät osana vuoden 2023 yhtiökokouksen päättämää vuosipalkkiota:

 • puheenjohtaja 3 019 osaketta
 • varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 1 714 osaketta
 • muut jäsenet 1 330 osaketta

Edut ja ehdot

Peruspalkka ja etuudet

Väliaikainen toimitusjohtaja

Vuotuinen peruspalkka ajanjaksolla on 525,000 euroa, mikä sisältää auto- ja matkapuhelinedut.

Toimitusjohtajan sijainen

Vuotuinen peruspalkka on 197,572 euroa, mikä sisältää auto- ja matkapuhelinedut. Toimitusjohtajan sijaiselle ei makseta palkkiota sijaisuuden perusteella.

Lisäeläke

Väliaikainen toimitusjohtaja

Väliaikaisella toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkettä.

Toimitusjohtajan sijainen

Toimitusjohtajan sijaisella ei ole lisäeläkettä.

Lyhyen aikavälin kannustimet

Väliaikainen toimitusjohtaja

Ansaintajakso 2023: Kannustin on enintään 80% vuotuisesta peruspalkasta. Tuloskriteerit määritetään seuraavin perustein: operatiivinen rahavirta investointien jälkeen, operatiivinen liikevoitto euroina, liikevaihdon orgaaninen kasvu euroina, Kemira-konsernin turvallisuuteen liittyvät keskeiset mittarit sekä roolikohtaiset tavoitteet.

Toimitusjohtajan sijainen

Ansaintajakso 2023: Kannustin on enintään 60 % vuotuisesta peruspalkasta. Tuloskriteerit määritetään seuraavin perustein: operatiivinen rahavirta investointien jälkeen, operatiivinen liikevoitto euroina, liikevaihdon orgaaninen kasvu euroina, Kemira-konsernin turvallisuuteen liittyvät keskeiset mittarit sekä roolikohtaiset tavoitteet.

Ansaintajakso 2022: Kannustin on enintään 60 % vuotuisesta peruspalkasta. Tuloskriteerit määritetään seuraavin perustein: operatiivinen rahavirta investointien jälkeen, operatiivinen liikevoitto euroina, liikevaihdon orgaaninen kasvu euroina, Kemira-konsernin turvallisuuteen liittyvät keskeiset mittarit sekä roolikohtaiset tavoitteet.

Pitkän aikavälin kannustimet

Perustuu osakepalkkiojärjestelmän ehtoihin. Enimmäispalkkio muodostuu hallituksen määrittämästä osakemäärästä sekä rahaosuudesta, jolla pyritään kattamaan osakepalkkiosta perittävät verot ja veroluontoiset maksut.

Ansaintajakso 2020-2022 ja palkkioiden maksu:

Väliaikainen toimitusjohtaja

Väliaikaisen toimitusjohtajan enimmäispalkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2020-2022 perustui hänen ensisijaiseen positioonsa talousjohtajana.

Toimitusjohtajan sijainen

Toimitusjohtajan sijaisen palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2020-2022 on enintään 7 700 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Ansaintajakson 2020–2022 tuloskriteerit olivat keskimääräinen tuottoarvo (intrinsic value) ja keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon orgaaninen kasvuprosentti. Tulos oli 100 %, jota vastaava osakemäärä on 7 700. Palkkio, myös rahaosuus, maksetaan maaliskuussa 2023.

Ansaintajakso 2019–2021 ja palkkioiden maksu:

Väliaikainen toimitusjohtaja

Väliaikaisen toimitusjohtajan enimmäispalkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2019-2021 perustui hänen ensisijaiseen positioonsa talousjohtajana.

Toimitusjohtajan sijainen

Toimitusjohtajan sijaisen palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2019–2021 on enintään 7 700 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Ansaintajakson 2019–2021 tuloskriteeri on keskimääräinen tuottoarvo. Tulos oli 86 %, jota vastaava osakemäärä on 6 622. Palkkio, myös rahaosuus, maksettiin maaliskuussa 2022.

Ansaintajakso 2020 ja palkkioiden maksu 2021:

Väliaikainen toimitusjohtaja

Väliaikaisen toimitusjohtajan enimmäispalkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2020 perustui hänen ensisijaiseen positioonsa talousjohtajana.

Toimitusjohtajan sijainen

Toimitusjohtajan sijaisen palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2020 oli enintään 7 700 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Vuoden 2020 tuloskriteeri oli tuottoarvo. Tulos oli 68 %, jota vastaava osakemäärä on 5 236. Palkkio, myös rahaosuus, maksettiin maaliskuussa 2021. Palkkiona maksettuja osakkeita ei voida siirtää sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson lopusta. Vuonna 2021 maksetun palkkion sitouttamisjakso päättyi 31.12.2022.

Käynnissä olevat pitkän aikavälin kannustinohjelmat

Väliaikainen toimitusjohtaja

Väliaikaisen toimitusjohtajan palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2021-2023 on enintään 22 000 osaketta ja se perustuu hänen ensisijaiseen positioonsa talousjohtajana. Mahdollinen palkkio maksetaan osakkeina sekä rahaosuutena palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen tuottoarvo (2021–2023) ja liikevaihdon keskimääräinen orgaaninen vuotuinen kasvuprosentti (2021–2023). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2024.

Väliaikaisen toimitusjohtajan palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2022-2024 on enintään 22 000 osaketta ja se perustuu hänen ensisijaiseen positioonsa talousjohtajana. Mahdollinen palkkio maksetaan osakkeina sekä rahaosuutena palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen tuottoarvo (2022–2024) ja liikevaihdon keskimääräinen orgaaninen vuotuinen kasvuprosentti (2022–2024). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2025.

Väliaikaisen toimitusjohtajan palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2023-2025 on enintään 22 000 osaketta ja se perustuu hänen ensisijaiseen positioonsa talousjohtajana. Mahdollinen palkkio maksetaan osakkeina sekä rahaosuutena palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%), keskimääräinen orgaaninen liikevaihdon kasvuprosentti, Kemiran hiilidioksidipäästövähennys luokissa 1 & 2 vuoteen 2025 mennessä ja biopohjaisten tuotteiden liikevaihdon kasvu vuoteen 2025 mennessä. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2026.

Toimitusjohtajan sijainen

Toimitusjohtajan sijaisen palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2021–2023 on enintään 15 400 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen tuottoarvo (2021–2023) ja liikevaihdon keskimääräinen orgaaninen vuotuinen kasvuprosentti (2021–2023). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2024.

Toimitusjohtajan sijaisen palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2022–2024 on enintään 15 400 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen tuottoarvo (2022–2024) ja liikevaihdon keskimääräinen orgaaninen vuotuinen kasvuprosentti (2022–2024). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2025.

Toimitusjohtajan sijaisen palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2023-2025 on enintään 15 400 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%), keskimääräinen orgaaninen liikevaihdon kasvuprosentti, Kemiran hiilidioksidipäästövähennys luokissa 1 & 2 vuoteen 2025 mennessä ja biopohjaisten tuotteiden liikevaihdon kasvu vuoteen 2025 mennessä. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2026.

Irtisanomisaika

Väliaikainen toimitusjohtaja

Väliaikaisen toimitusjohtajan työsuhteen ehdot perustuvat hänen ensisijaiseen positioonsa talousjohtajana. Irtisanomisaika on 6 kuukautta molemminpuolisesti. Jos yhtiö päättää väliaikaisen toimitusjohtajan työsuhteen, hänellä on oikeus 6 kuukauden palkan suuruiseen irtisanomiskorvaukseen sen palkan lisäksi, jonka hän ansaitsee irtisanomisajan kuluessa.

Toimitusjohtajan sijainen

Toimitusjohtajan sijaisen irtisanomisaika on 6 kuukautta molemminpuolisesti. Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan sijaisen työsuhteen, hänellä on oikeus 6 kuukauden palkan suuruiseen irtisanomiskorvaukseen sen palkan lisäksi, jonka hän ansaitsee irtisanomisajan kuluessa.

Vakuutukset

Väliaikainen toimitusjohtaja

Väliaikaiselle toimitusjohtajalle tarjotut vakuutukset perustuvat hänen ensisijaiseen positioonsa talousjohtajana. Hänellä on oikeus esimerkiksi seuraaviin vakuutuksiin: henkivakuutus, vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden varalta, vakuutus vapaa-ajalla tapahtuvan onnettomuuden varalta, työmatkavakuutus sekä johdon ja hallinnon vastuuvakuutus. Väliaikainen toimitusjohtaja osallistuu yhtiön sairauskassaan.

Toimitusjohtajan sijainen

Toimitusjohtajan sijaisella on oikeus esimerkiksi seuraaviin vakuutuksiin: henkivakuutus, vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden varalta, vakuutus vapaa-ajalla tapahtuvan onnettomuuden varalta, työmatkavakuutus sekä johdon ja hallinnon vastuuvakuutus. Toimitusjohtajan sijainen osallistuu yhtiön sairauskassaan.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausipalkasta, työsuhde-eduista ja suoritusperusteisista kannustinohjelmista. Kannustinohjelmat koostuvat vuosittaisesta lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä sekä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä.

Johtoryhmän jäsenten työsuhteiden keskeiset ehdot

Lyhyen aikavälin kannustimet
Johtoryhmän jäsenten tulospalkkiot määräytyvät hallituksen määrittelemien konsernin ja segmenttien tulostavoitteiden ja henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumisen perusteella tilikausittain.

Lyhyen aikavälin tulospalkkio johtoryhmän jäsenillä on enintään 60-80 % vuosipalkasta.

Tuloskriteerit tilikaudella 2023 määritetään seuraavin perustein: konsernin operatiivinen rahavirta investointien jälkeen, konsernin tai segmentin operatiivinen liikevoitto euroina, konsernin tai segmentin liikevaihdon orgaaninen kasvu euroina, Kemira-konsernin turvallisuuteen liittyvät keskeiset mittarit sekä roolikohtaiset tavoitteet.

Tuloskriteerit tilikaudella 2022 määritettiin seuraavin perustein: konsernin operatiivinen rahavirta investointien jälkeen, konsernin tai segmentin operatiivinen liikevoitto euroina, konsernin tai segmentin liikevaihdon orgaaninen kasvu euroina, Kemira-konsernin turvallisuuteen liittyvät keskeiset mittarit sekä roolikohtaiset tavoitteet.

Pitkän aikavälin kannustimet
Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja johtoryhmän jäsenten edut Kemiran arvon kasvattamiseksi sekä heidän sitouttamisensa Kemiraan.

Irtisanomisaika
Riippuen eri maiden käytännöistä irtisanomisaika on muiden johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan osalta 1–6 kuukautta. Irtisanomisajan palkan lisäksi maksetaan 6–9 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, jos yhtiö irtisanoo johtoryhmän jäsenen henkilöstä riippumattomasta syystä.

Vakuutukset
Johtoryhmän jäsenillä on henki-, pysyvän työkyvyttömyyden-, vapaa- ajan tapaturma-, työmatka ja johdon vastuuvakuutus. Lisäksi he osallistuvat yhtiön sairauskassaan tai muuhun vastaavaan järjestelyyn.

Lisäeläke
Suomessa työsuhteessa olevilla Kemiran johtoryhmän jäsenillä ei ole lakisääteisen eläkejärjestelmän ylittävää eläkejärjestelyä. Muissa maissa työsuhteessa olevien johtoryhmän jäsenten eläkejärjestelyt perustuvat kyseisen maan lakisääteiseen eläkejärjestelmään sekä paikalliseen markkinakäytäntöön.

Johtoryhmän palkitseminen edellisellä tilikaudella (2022)

Johtoryhmä*, EUR
Kiinteä vuosipalkka (sis verotettavat työsuhde-edut) 1 792 452
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio 458 627
Osakepohjainen kannustinpalkkio 1 371 415
Yhteensä 3 622 495

Taulukossa esitetyt yksittäiset luvut ovat pyöristetty lähimpään kokonaislukuun. Siksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

*Johtoryhmän jäsenet vuonna 2022: Petri Castrén, Matthew R. Pixton, Antti Salminen, Esa-Matti Puputti, Eeva Salonen, Kim Poulsen (18.5.2022 asti) ja Wido Waelput (1.9.2022 alkaen väliaikainen johtoryhmän jäsen).

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä 2022-2026

Ohjelmasta päättäminen
Kemira Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2021 perustaa pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän ryhmälle Kemiran avainhenkilöitä vuosille 2022-2026.

Ansaintajaksot ja kriteerit
Osakepalkkiojärjestelmässä on yhteensä kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, vuodet 2022-2024, 2023-2025 ja 2024-2026.

Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit, kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet, järjestelmän osallistujat sekä kunkin osallistujan osakepalkkioiden enimmäismäärät kunkin ansaintajakson alussa.

 • Osakepalkkiojärjestelmään kuuluu ansaintajakson 2022-2024 aikana noin 90 henkilöä. Järjestelmästä ansaintajakson 2022-2024 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 643 500 Kemira Oyj:n osaketta.
 • Ansaintajakson 2022-2024 tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen tuottoarvo (2022–2024) ja liikevaihdon keskimääräinen orgaaninen vuotuinen kasvuprosentti (2022–2024). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2025.
 • Osakepalkkiojärjestelmään kuuluu ansaintajakson 2023-2025 aikana noin 90 henkilöä. Järjestelmästä ansaintajakson 2023-2025 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 643 500 Kemira Oyj:n osaketta.
 • Ansaintajakson 2023-2025 tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%), keskimääräinen orgaaninen liikevaihdon kasvuprosentti, Kemiran hiilidioksidipäästövähennys luokissa 1 & 2 vuoteen 2025 mennessä ja biopohjaisten tuotteiden liikevaihdon kasvu vuoteen 2025 mennessä. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2026.

Palkkiot
Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Kemiran osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.

Työ- tai toimisuhteen päättyminen
Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Takaisinperintä
Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmään liittyvät palkkiot voidaan periä takaisin poikkeustilanteissa, kuten väärinkäytösten tai taloudellisten tulosten manipuloinnin vuoksi.

Osakeomistussuositus
Hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat Kemiran osakkeita bruttovuosipalkkansa arvosta niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu. Mikäli osakeomistussuositus ei vielä täyty, hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat puolet tästä järjestelmästä saamastaan osakemäärästä myös sitouttamisjakson jälkeen, kunnes osallistujan osakeomistus vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä 2019-2023

Ohjelmasta päättäminen
Kemira Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2018 perustaa pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän ryhmälle Kemiran avainhenkilöitä vuosille 2019-2023. Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän suunnittelutyössä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta sai neuvoja ulkopuoliselta neuvonantajalta.

Ansaintajaksot ja kriteerit
Osakepalkkiojärjestelmässä on yhteensä kaksi yhden vuoden mittaista ansaintajaksoa, vuodet 2019 ja 2020, sekä kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, vuodet 2019- 2021, 2020-2022 ja 2021-2023. Rakenne mahdollistaa asteittaisen siirtymisen yhden vuoden ansaintajaksoista kolmen vuoden ansaintajaksoihin.

Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit, kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet, järjestelmän osallistujat sekä kunkin osallistujan osakepalkkioiden enimmäismäärät kunkin ansaintajakson alussa.

 • Järjestelmän palkkio ansaintajaksolta 2019 perustui Kemira-konsernin tuottoarvoon eli Intrinsic Value -arvoon ja maksettiin vuonna 2020.  2019 ansaintajakson tulos oli 100 %.
 • Järjestelmän palkkio ansaintajaksolta 2019-2021 perustui Kemira-konsernin tuottoarvoon eli Intrinsic Value -arvon keskiarvoon vuosina 2019-2021 ja maksettiin vuonna 2022. 2019-2021 ansaintajakson tulos oli 86 %.
 • Osakepalkkiojärjestelmään kuului ansaintajaksojen 2019 ja 2019-2021 aikana noin 90 henkilöä. Järjestelmästä ansaintajaksojen 2019 ja 2019-2021 perusteella maksettavat palkkiot olivat yhteensä enintään 643 500 Kemira Oyj:n osaketta.
 • Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020 perustui Kemira-konsernin tuottoarvoon, eli Intrinsic Value -arvoon, ja maksettiin vuonna 2021. 2020 ansaintajakson tulos oli 68 %.
 • Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020-2022 perustui Kemira-konsernin orgaanisen liikevaihdon keskimääräiseen vuotuiseen kasvuprosenttiin vuosina 2020-2022 ja maksettiin vuonna 2023. 2022-2022 ansaintajakson tulos oli 100%.
 • Osakepalkkiojärjestelmään kuului ansaintajaksojen 2020 ja 2020-2022 aikana noin 90 henkilöä. Järjestelmästä ansaintajaksojen 2020 ja 2020-2022 perusteella maksettavat palkkiot olivat yhteensä enintään 643 500 Kemira Oyj:n osaketta.
 • Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2021-2023 perustuu Kemira-konsernin keskimääräisen Intrinsic Value -arvoon vuosina 2021-2023  ja orgaanisen liikevaihdon keskimääräiseen vuotuiseen kasvuprosenttiin vuosina 2021-2023. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2024.
 • Osakepalkkiojärjestelmään kuuluu ansaintajakson 2021-2023 aikana noin 90 henkilöä. Järjestelmästä ansaintajakson 2021-2023 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 643 500 Kemira Oyj:n osaketta.
 • Intrinsic Value määritellään seuraavasti: operatiivinen käyttökate * 8 – nettovelka

Palkkiot
Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Kemiran osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.

Sitouttamisjakso
Yhden vuoden ansaintajakson osalta palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua kyseisen ansaintajakson päättymisestä. Kolmen vuoden ansaintajaksoihin ei sovelleta sitouttamisjaksoa.

Työ- tai toimisuhteen päättyminen
Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta.

Takaisinperintä
Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmään liittyvät palkkiot voidaan periä takaisin poikkeustilanteissa, kuten väärinkäytösten tai taloudellisten tulosten manipuloinnin vuoksi.

Osakeomistussuositus
Hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat Kemiran osakkeita bruttovuosipalkkansa arvosta niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu. Mikäli osakeomistussuositus ei vielä täyty, hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat puolet tästä järjestelmästä saamastaan osakemäärästä myös sitouttamisjakson jälkeen, kunnes osallistujan osakeomistus vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.