Yritysvastuu

Yritysvastuu

Yritysvastuu on toimintamme ytimessä: olemme sitoutuneet kestävään ja eettiseen toimintatapaan liiketoiminnassamme. Vastuullinen toiminta merkitsee osakkeenomistajille vakaampaa sijoitusta. Asiakkaillemme se tarkoittaa parempaa resurssitehokkuutta ja luotettavuutta sekä varmuutta siitä, että heidän käyttämänsä kemikaalit on valmistettu ja toimitettu vastuullisesti. Paikallisyhteisöissämme eri puolilla maailmaa se tarkoittaa, että olemme luotettava kumppani, työnantaja ja liiketoiminnan edelläkävijä.

Yritysvastuu Kemirassa

Liiketoiminnallamme on erilaisia taloudellisia, ympäristö ja sosiaalisia vaikutuksia arvoketjun eri vaiheissa. Kemira ottaa vastuun toimintansa olennaisista vaikutuksista, pyrimme vähentämään negatiiviisia vaikutuksia ja niihin liittyviä riskejä sekä vahvistamaan positiivisia vaikutuksia ja hyödyntämällä niihin liittyviä mahdollisuuksia.

Arvostamme turvallista, puhdasta ja terveellistä ympäristöä ja hyvää elämänlaatua kuten myös sidosryhmämme. Vastuullinen toimintatapa on tärkeää liiketoimintamme, osakkeenomistajiemme, työntekijöidemme ja ympäristön kannalta, ja se edesauttaa pitkän aikavälin taloudellisesta menestystämme.

Keskitymme yritysvastuuseen aktiivisesti kolmella painopistealueella, jotka ovat:

  • Kestävät tuotteet ja ratkaisut
  • Toimintojen ja toimitusketjun vastuullisuus
  • Integriteetti ja vastuu henkilöstöstä

Nämä kolme painopistealuetta käsittävät yritysvastuun kuusi olennaisinta aihepiiriä, jotka liittyvät asiakkaiden kestävyysvaatimusten mukaisiin tuotteisiin, tuotteidemme turvalliseen käyttöön koko elinkaaren ajan, toimintojemme ympäristövaikutuksiin ja turvallisuuteen ja vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin toimitusketjussamme sekä vastuuseen henkilöstöstä ja liiketapaperiaatteiden mukaiseen toimintaan.

Yritysvastuun uudet painopistealueet

How We Manage Sustainability

Olennaisista vaikutuksistamme voit lukea lisää vuosikertomuksestamme (englanniksi).

Kestävät tuotteet ja ratkaisut

Kestävät tuotteet ja ratkaisut

Kestävät tuotteet ja ratkaisut

Tuotteitamme ja ratkaisujamme käytetään lähes kaikkialla maailmassa monenlaisiin tarkoituksiin vedenkäsittelystä teollisuuteen. Haluamme auttaa asiakkaitamme tehostamaan veden, energian ja raaka-aineiden käyttöä tuomalla markkinoille kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja ratkaisuja.

Meille on myös tärkeää, että tuotteidemme terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat koko elinkaaren ajalta otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme.

Kestävät tuotteet

Asiakkaiden kestävyysvaatimuksia vastaavat tuotteet ja ratkaisut ovat olennaisen tärkeitä Kemiran pitkän aikavälin strategiassa ja ydinliiketoiminnassa. Otamme innovoinnissamme huomioon maailmanlaajuiset trendit, kuten kierrätyksen, verkkokaupan, keskiluokan kasvun, sääntelyn ja resurssien niukkuuden.

Asiakkaamme hyötyvät tuotteistamme ja ratkaisuistamme:
• tuotelaadun ja tuoton optimoinnissa
• prosessien ja energiankäytön tehostamisessa
• loppukäytön ja säännösten mukaisen vedenlaadun varmistamisessa.

Tuotevastuullisuus

Tuotevastuullisuus (Product Stewardship) tarkoittaa vastuullista tuotteisiin liittyvän työterveyden, turvallisuuden ja ympäristönäkökohtien hallintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Pidämme huolta, että kaikki sidosryhmämme – henkilöstömme, asiakkaamme ja arvoketjun kumppanit – voivat käsitellä tuotteitamme turvallisesti. Kemiran tuotevastuullisuuspolitiikka määrittää vähimmäisvaatimukset näille toiminnoille.
Ennakoimme mahdolliset säännösten muutokset ja haemme entistä turvallisempia ja kestävämpiä vaihtoehtoja käyttämillemme raaka-aineille ja myytäville tuotteille. Varmistamme myös, että tuotteitammme voidaan turvallisesti kuljettaa, käsitellä ja varastoida sekä asianmukaisesti poistaa käytöstä ja hävittää.

Toimintojen ja toimitusketjun vastuul­­lisuus

Toimintojen ja toimitusketjun vastuul­­lisuus

Toimintojen ja toimitusketjun vastuul­­lisuus

Turvallisuus ja mahdollisimman pieni ympäristövaikutus ovat äärimmäisen tärkeitä toiminnassamme. Ympäristöasioiden, terveyden, työturvallisuuden ja laadun tehokas johtaminen on Kemiralle elintärkeää. Se on erottamaton osa liiketoimintamme päivittäistä johtamista ja päivittäistä työtämme. Haluamme yhtiönä toimia vastuullisesti koko arvoketjussamme raaka-aineiden hankinnasta oikeanlaisten tuotteiden valmistukseen ja oikea-aikaiseen ja turvalliseen toimitukseen asiakkaillemme.

Vastuulliset toiminnot

Vastuullinen johtaminen tuotantolaitoksissa tarkoittaa turvallisuus-ja ympäristö- ja laatuasioiden huomiointia kaikessa mitä teemme. Järjestelmällisellä johtamisella edistämme turvallisuuskäyttäytymistä ja ehkäisemme kemiallisten tuotantoprosessien häiriötilanteita, jotka saattaisivat vaikuttaa ympäristöön, tuotelaatuun, työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen tai omaisuuteemme.

Periaatteemme on, että kaikki integroituun johtamisjärjestelmään kuuluvat toiminnot ovat kansainvälisten standardien mukaisia. Tavoitteemme on, että kaikki toimintomme ovat sertifioitavissa seuraavien kolmen kansainvälisen standardin mukaisesti: ISO 9001:2015 (laatu), ISO 14001:2015 (ympäristö) ja OHSAS 18001:2007 (työterveys ja työturvallisuus). Lisäksi sovellamme energianhallintajärjestelmien ISO 50001 -standardia tuotantolaitoksiin, joiden energiankulutus on suuri.

Jotkin päätuotelinjoistamme kuluttavat erittäin paljon energiaa, ja niiden hiilipäästöillä on ympäristövaikutuksia. Vähennämme hiilipäästöjä hankkimalla hiilivapaata energiaa ja parantamalla energiatehokkuutta teknologioilla ja toimintojen kehittämisellä.

Vastuullinen toimitusketjun hallinta

Yhteistyö vastuullisten ja innovatiivisten toimittajien kanssa vähentää raaka-aineiden hankintaan liittyviä riskejä ja parantaa hankintojen taloudellisuutta. Kaikkien toimittajiemme on noudatettava toimittajia, jakelijoita ja edustajia koskevia liiketapaperiaatteitamme kaikessa toiminnassaan Kemiran kanssa. Liiketapaperiaatteissa on määritetty vastuullista liiketoimintaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, asiallisia työoloja ja ympäristövastuuta koskevat vaatimukset. Lisäksi strategisten, ratkaisevan tärkeiden ja hankintamääriltään merkittävien toimittajien on osallistuttava vastuullisuuden arviointiprosessiin, joka perustuu YK:n Global Compact -aloitteen ja Responsible Care -ohjelman periaatteisiin.

Integriteetti ja vastuu henkilöstöstä

Integriteetti ja vastuu henkilöstöstä

Integriteetti ja vastuu henkilöstöstä

Eettinen ja vastuullinen tapa toimia sekä hyvinvoiva henkilöstö ovat kaiken toimintamme perusta. Kulttuurimme perustuu avoimuuteen ja toistemme kunnioittamiseen. Sitoutumisemme henkilöstön kehittämiseen ja hyvinvointiin on menestyksemme perusta nyt ja tulevaisuudessa. Integriteetti alkaa meistä jokaisesta, ja liiketapaperiaatteemme ohjaavat käytännön toimintaamme ja päätöksentekoamme. Se, miten toimimme on mielestämme jopa tärkeämpää kuin se mitä teemme.

Yrityskulttuuri ja työntekijöihin sitoutuminen

Luomme pitkän aikavälin menestystä työntekijöillemme ja liiketoiminnallemme kehittämällä osaamistamme ja taitojamme, houkuttelemalla parhaat osaajat ja luomalla ympäristön, joka edistää aloitteellisuutta ja uusien ideoiden syntyä.

Pyrimme edistämään työvoiman monimuotoisuutta, kun rekrytoimme, kehitämme ja sitoutamme henkilöstöämme, ja haluamme varmistaa osallistavan työympäristön, jossa yksilöllisiä ominaisuuksiamme arvostetaan vahvuuksina. Kemiran 4 900 työntekijää edustavat 60:tä kansallisuutta

Työntekijöinä haluamme, että Kemira on paikka, jossa voimme jatkuvasti oppia uutta ja kehittää itseämme. Yhtiö tarjoaa osaamiseen ja työtehtäviin perustuvia koulutusohjelmia sekä johtamis- ja kehittämiskoulutusta.

Kemiran liiketapaperiaatteiden noudattaminen

Liiketapaperiaatteemme määrittävät, miten teemme työtämme, mutta ne myös kertovat meille, miten voimme toteuttaa arvojamme ja periaatteitamme kaikissa päätöksissämme ja toimissamme. Liiketapaperiaattet auttavat meitä toimimaan oikein, tekemään päätöksiä, jotka perustuvat rehellisyyteen ja eettisyyteen, pitämään lupauksemme sekä kohtelemaan toisiamme ja liikekumppaneitamme oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti.

Jokainen työntekijämme saa tietoa liiketapaperiaatteista koulutuksen, sisäisen viestinnän ja esimiesten välityksellä. Työntekijät voivat ilmoittaa mahdollisista liiketapaperiaatteiden rikkomuksista ja muista huolenaiheistaan Ethics & Compliance Hotline -ilmoituskanavan kautta.

Ethics and Compliance-ohjelmamme tavoitteena on varmistaa liiketapaperiaatteiden mukainen toiminta käytännössä.

Yritysvastuun johtaminen

Yritysvastuuta ohjaavat keskeisiltä osin arvonluontimallimme, sidosryhmiemme odotukset ja sitoutumisemme liiketapaperiaatteisiimme ja kansainvälisiin periaatteisiin.

Lue lisää aiheesta vuosikertomuksestamme

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.