Three employees having a coffee break at a Kemira office.
15.03.2024

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Kemiran visio ja strategia?

Visiomme on olla ensimmäinen valinta kemianteollisuudessa vesi-intensiivisillä teollisuudenaloilla.

Kemira on hyvä tuoteyritys, jonka liiketoiminnan ytimessä on kemia ja kemikaalien myynti. Menestymme parhaiten sopivien tuotteiden sekä räätälöityjen palveluiden avulla, jotka parantavat asiakkaidemme tuotteiden laatua, sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Tavoitteenamme on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 15-18 %.

Lue lisää Kemiran strategiasta.

Mikä ajaa Kemiran loppumarkkinoiden kasvua?

Väestörakenteen muutos sekä ympäristötietoisuuden lisääntyminen ovat kaksi tärkeintä kasvua tuovaa trendiä Kemiran loppumarkkinalla.

Muuttuva väestörakenne
Kasvavan keskiluokan, erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella, odotetaan johtavan suurempaan vedenkäyttöön, mikä lopulta lisää vedenkäsittelykemikaalien kysyntää. Käytettävissä olevien tulojen kasvun odotetaan muuttuvan ihmisten kulutustapoja ja johtavan verkkokaupan kasvuun, mikä puolestaan lisää pakkausratkaisujen kysyntää maailmanlaajuisesti. Pakkausmateriaalin korkeampi kysyntä puolestaan lisää sellu- ja paperikemikaalien kysyntää, mikä on Kemiran keskeinen osaamisalue.

Lisääntynyt ympäristötietoisuus
Ihmisten lisääntyneen ympäristötietoisuuden, mukaan lukien luonnonvarojen tehokkaampi käyttö ja kierrätettävien tuotteiden kasvava kysyntä, odotetaan olevan Kemiran loppumarkkinoiden kysyntää lisäävä tekijä. Kemira tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja, mitkä parantavat asiakkaiden resurssitehokkuutta.

Vaihtoehtojen etsiminen muovisille pakkausmateriaaleille odotetaan lisäävän kuitupohjaisten pakkausmateriaalien kysyntää, mikä puolestaan lisää sellu- ja paperikemikaalien kysyntää.

Globaalit megatrendit suosivat suurelta osin Kemiraa – kestävästä kehityksestä tulee avaintekijä pitkällä aikavälillä

Millä liiketoiminta-alueilla Kemira toimii?

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Meillä on kaksi segmenttiä: Pulp & Paper and Industry & Water.

Pulp & Paper: Tuotteet ja sovellukset

  • valkaisukemikaalit: sellumassan puhdistamiseen ja valkaisuun
  • liimaus- ja lujuuskemikaalit parantavat pakkauskartongin ja paperin kestävyyttä sekä vedenkestävyyttä
  • erilaiset prosessi- ja funktionaaliset kemikaalit parantavat paperi- ja sellutehtaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta

Liikevaihto asiakastyypeittäin sekä tuotekategorioittain

*kemikaalimarkkinan kasvu 2023–2028

Industry & Water: Tuotteet ja sovellukset

  • saostuskemikaalit ja polymeerit kunnallisen sekä teollisen asiakkaiden jäteveden- sekä raakavedenkäsittelyyn

Liikevaihto sovelluksittain ja tuotekategorioittain

*kemikaalimarkkinan kasvu 2023–2028

Millä osa-alueilla Kemira haluaa kasvaa?

Kemira on ilmaissut kiinnostuksensa kasvaa vedenkäsittelysovelluksissa myös yritysostojen kautta. Ensiksi mahdolliset yritysostot voivat liittyä markkinoiden konsolidoitumiseen Kemiran kehittyneillä markkinoilla EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa, joissa Kemiralla on jo vahva markkina-asema. Toiseksi, myös uudet teknologiat ja osaaminen voisivat olla mahdollisia, koska ne täydentäisivät Kemiran nykyistä saostuskemikaalien ja polymeerien tuotetarjontaa vedenkäsittelyasiakkailleen. Lisäksi Kemira voisi myös tarkastella mahdollisia yritysostokohteita APAC-markkinoilla vahvistaakseen läsnäoloaan siellä. Tällä hetkellä Kemiran liikevaihto kasvavilla APAC-vedenkäsittelymarkkinoilla on varsin pieni.

Haluamme kasvaa veteen liittyvissä sovelluksissa

Missä Kemira toimii ja mitkä ovat liikevaihdollisesti suurimmat maat?
Yhdysvallat on liikevaihdollisesti suurin maa ja oli 30 % vuoden 2023 kokonaisliikevaihdosta. Suomi oli toiseksi suurin noin 13 % osuudella kokonaisliikevaihdosta.

Liikevaihdon jakautuminen maittain:

Onko Kemiran liiketoiminta syklistä ja onko siinä kausivaihtelua?

Kemiralla on yleisesti ottaen hyvin kestävä ja vakaa liiketoimintamalli, mihin talouden syklien vaikutukset ovat tyypillisesti rajallisia. Kemiran tuotteet ovat pääsiassa kemikaaleja, joita käytetään asiakkaiden teollisissa prosesseissa, kuten jäteveden käsittelyssä tai sellu- ja paperitehtailla.

Ketkä ovat Kemiran kilpailijoita?

Kemiran kilpailijat vaihtelevat segmenteittäin ja alueittain.

Pulp & Paper:                      Solenis (paperi), Nouryon (sellu), Ecolab (paperi), Kurita (paperi)
Industry & Water: Feralco, Kronos, Chemtrade, USalco (saostuskemikaalit)
SNF, Solenis (polymeerit)

 

Ketkä ovat Kemiran pääosakkeenomistajat?

Kemiran kaksi suurinta osakkeenomistajaa ovat Oras Invest ja Solidium. Voit tarkistaa osakkeenomistajat kuukausittain päivittyvästä osakkeenomistajalistasta.

Mikä on Kemiran osinkopolitiikka?

Kemira päivitti osinkopolitiikkansa 2020. Kemiran osinkopolitiikan tavoitteena on maksaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.

Mikä on Kemiran johdon osakkeenomistus?

Katso päivitetty lista johdon osakkeenomistuksista.

Milloin osinko maksetaan?

Osingonmaksun ajankohdat vaihtelevat vuosittain. Vuodelta 2023 osinko maksetaan kahdessa erässä: keväällä ja syksyllä. Lue lisää Kemiran osinkohistoriasta.

Milloin Tikkurila irtautui Kemirasta ja mistä löydän Tikkurilan listautumishinnan?

Tikkurila listautui pörssiin vuonna 2010. Lue lisää 11.3.2010 julkaistusta pörssitiedotteesta. Tikkurilan osakkeen verotusarvo ja hankintahinta on 15,80 euroa (ensimmäisen kaupankäyntipäivän eli 26.3.2010 painotettu keskikurssi).

Mitkä ovat Kemiran taloudelliset tavoitteet?

Kemiralla on kolme taloudellista tavoitetta:

  • Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu
  • Operatiivinen käyttökateprosentti 15-18 %
  • Velkaantuneisuusaste alle 75 %

Lue lisää Kemiran taloudellisista tavoitteista.

Miten valuuttakurssivaihtelut vaikuttavat Kemiraan?

Suurin valuuttakurssivaikutus Kemiralle syntyy translaatiovaikutuksesta. Transaktioriski on rajallinen, koska liikevaihto ja kulut ovat pääsääntöisesti samassa valuutassa paikallisen tuotannon johdosta. Transaktioriski on pääosin suojattu.

Mallinnusta varten; 10 % muutoksella tärkeimmissä ulkomaisissa valuutoissa odotetaan olevan vuositasolla noin 15 milj. euron vaikutus operatiiviseen käyttökatteeseen.

Kemira raportoi euroissa, joka vastasi 40 %:n osuutta liikevaihdosta vuonna 2023. Alla liikevaihdon jakauma sekä kulujakauma.

 

Onko Kemira alttiina raaka -aineiden vaihteluille?

Kemira on liiketoimintansa luonteesta johtuen merkittävä useiden raaka-aineiden ostaja. Vuosittaiset raaka-aineostot ovat noin 1 mrd euroa, mikä jakautuu öljy- ja kaasujohdannaisiin ja ei-öljyjohdannaisiin raaka-aineisiin.

Katso alla yksityiskohtaisempi kaavio raaka-aineiden kulujakaumasta.

Miten Kemiran asiakassopimukset rakentuvat?

Suurin osa Kemiran asiakassopimuksista on kiinteästi hinnoiteltuja ja noin 30 % sopimuksista on kaavaan pohjautuvaa hinnoittelua (esim. sähkönhintaan sidottua). Pulp & Paper -segmentissä noin 95 % sopimuksista on yksivuotisia tai pidempiä. Industry & Water -segmentissä luku on noin 70 %.

Millainen on Kemiran rahoituspohja?

Lue lisää; Kemiran velkarahoitus

Kuinka suuri osuus Kemiran liikevaihdosta menee tuotekehitykseen?

Vuonna 2023 tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 34,2  milj. euroa eli noin 1 % liikevaihdosta.

 

Mitkä ovat Kemiran vastuullisuustavoitteet?

Kemira on identifioinut viisi pääpainopistealuetta: turvallisuus, työntekijät, vesi, kiertotalous ja ilmasto.

VASTUULLISUUSTEEMAT TAVOITE
TURVALLISUUS TRIF* 1,5 vuoden 2025 loppuun mennessä ja
1,1 vuoden 2030 loppuun mennessä*TRIF = total recordable injury frequency per million hours, Työtapaturmien kokonaismäärä miljoonaa työtuntia kohti, Kemira + alihankkijat
IHMISET Tavoite olla teollisuuden alalla TOP 10 %:ssa kulttuurisen monimuotoisuuden ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä v. 2025 loppuun mennessä
KIERTOTALOUS Jäteintensiteetin vähentäminen 15 %:lla vuoden 2030 loppuun mennessä.

Uusiutuvien ratkaisujen liikevaihto >500 milj. euroa v. 2030 loppuun mennessä

VESI Makean veden käyttöintensiteetin jatkuva parantaminen
ILMASTO Scope 1&2 päästöjen vähentäminen
-50 %:lla vuoden 2030 loppuun mennessä

Mitkä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Sustainability Development Goals, SDG) ovat tärkeimmät Kemiralle?

Kemira on valinnut seuraavat kestävän kehityksen tavoitteista tärkeimmiksi, joihin Kemira voi vaikuttaa eniten:
SDG6 Puhdas vesi ja sanitaatio
SDG8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
SDG12 Vastuullista kuluttamista
SDG13 Ilmastotekoja

Miten vastuullisuustrendi lisää Kemiran tuotteiden kysyntää?

Kemiran asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia toimintojensa ympäristövaikutuksista. Erityisesti kuluttajilta tulevan paineen vuoksi biohajoavien sekä kierrätettävien tuotteiden kysyntä kasvaa. Lisäksi teollisten prosessien ympäristövaikutusta pienentävien tuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan.

54 % Kemiran liikevaihdosta tulee tuotteista, jotka parantavat asiakkaan resurssitehokkuutta. Yksi Kemiran tavoitteista on kasvattaa uusiutuvista ratkaisuista tulevaa liikevaihtoa ja tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto uusiutuvista ratkaisuista vuoden 2030 loppuun mennessä vuoden 2019 lähtötasosta, joka oli noin 100 miljoonaa euroa (2023: ~EUR 230 miljoonaa euroa).

Kemira on yksi maailman johtavista yhtiöistä, joka valmistaa kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Teemme asiakkaiden prosesseista ja tuotteista kestävämpiä.

Tähtäämme pitkäaikaiseen kasvuun.

Edistämme edelleen kannattavuutta ja toiminnan tehokkuutta.

Miten Kemira varmistaa vastuullisuuden toimitusketjussaan?

Kemiralla on tuhansia toimittajia ja Kemiran sourcing-toiminto on vastuussa strategisten toimittajien hallinnoinnista. Kemiran toimittajat luokitellaan neljään kategoriaan: strategiset, kriittiset, volyymi- sekä perustoimittajat. Kemira tekee toimittajistaan suoriutumisarvioita ja kaikkien toimittajien odotetaan noudattavan toimittajien liiketapaperiaatteita.

Tarkempi kuvaus löytyy Kemiran englanninkielisestä vuoden 2023 vastuullisuusraportistaa.

Toimittaja ja toimittajariski sekä vaatimustenmukaisuuden hallinta

Kemiran vastuullisuudesta raportoidaan maailmanlaajuisen raportointistandardin; Global Reporting Initiativen (GRI) mukaisesti. GRI-raportin sisältämä tieto on ulkoisesti varmennettu riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. Osavuoskatsauksissaan Kemira raportoi vastuullisuustavoitteidensa etenemisestä. Kemira osallistuu aktiivisesti erilaisiin vastuullisuuteen liittyviin tutkimuksiin, kuten CDP, MSCI,  Sustainalytics ja EcoVadis.

Kemira on saanut päätökseen Oil & Gas -liiketoimintaansa liittyvän portfolion myynnin

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

2.2.2024 Kemira ilmoitti, että on saanut päätökseen Oil & Gas -liiketoimintaansa liittyvän portfolion myynnin Sterling Specialty Chemicals LLC -yhtiölle, joka on Artek Groupin yhdysvaltalainen tytäryhtiö. Artek Group on kansainvälinen, teollisiin kemikaaleihin erikoistunut yhtiö, jonka pääkonttori on Intiassa. Myynti julkaistiin alun perin 4.12.2023.

Portfolion myynti tarjoaa Kemiralle mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintoihinsa ja vauhdittaa kannattavan kasvun strategian toteuttamista. Kemira keskittyy kasvuun vedenkäsittelyssä, uusiutuvissa ratkaisuissa ja digitaalisissa palveluissa.

Kaupan yksityiskohdat

Velaton kauppahinta on noin 280 miljoonaa US dollaria, noin 260 miljoonaa euroa tämän päivän valuuttakurssilla, riippuen tavanomaisista kaupan toteuttamiseen liittyvistä oikaisueristä. Kemira odottaa kirjaavansa kaupasta noin 97 miljoonan euron suuruisen tappion Q4 2023. Tappio kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

Kemirasta irtoava liikevaihto oli noin 430 miljoonaa euroa vuonna 2022.Tämä sisältää Kemiran Oil & Gas -liikevaihtoa 373 miljoonaa euroa vuonna 2022. Loppuosa irtoavasta liikevaihdosta, noin 57 miljoonaa euroa, koostui polymeerien epäsuorasta kanavamyynnistä muille kuin Oil & Gas -liiketoimintaan liittyville teollisille asiakkaille. Näitä polymeerejä valmistetaan kaupan kohteena olevissa tuotantolaitoksissa.

Kauppa sisältää Kemiran tuotantolaitokset Mobilessa, Columbuksessa ja Aberdeenissä Yhdysvalloissa. Lisäksi NLP (novel liquid polymer) -tuotantolaitteisto Botlekissa Alankomaissa kuuluu kauppaan. Kaupan myötä noin 250 työntekijää siirtyy ostajalle. Isossa-Britanniassa sijaitsevan Teesportin tuotantolaitoksen kauppa saatetaan päätökseen myöhemmin edellyttäen, että tietyt, kyseiseen tuotantolaitokseen liittyvät kauppaehdot täyttyvät.

Alla kaupan pääkohdat yhteenvetona:

Takaisin alkuun