27.09.2021

Usein kysytyt kysymykset

Yleistietoa Kemirasta

Mikä on Kemiran visio ja strategia?

Visiomme on olla ensimmäinen valinta kemianteollisuudessa vesi-intensiivisillä teollisuudenaloilla.

Kemira on hyvä tuoteyritys, jonka liiketoiminnan ytimessä on kemia ja kemikaalien myynti. Menestymme parhaiten sopivien tuotteiden sekä räätälöityjen palveluiden avulla, jotka parantavat asiakkaidemme tuotteiden laatua, sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Tavoitteenamme on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 15-18 %.

Lue lisää Kemiran strategiasta.

Mikä ajaa Kemiran loppumarkkinoiden kasvua?

Väestörakenteen muutos sekä ympäristötietoisuuden lisääntyminen ovat kaksi tärkeintä kasvua tuovaa trendiä Kemiran loppumarkkinalla.

Muuttuva väestörakenne
Kasvavan keskiluokan, erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella, odotetaan johtavan suurempaan vedenkäyttöön, mikä lopulta lisää vedenkäsittelykemikaalien kysyntää. Käytettävissä olevien tulojen kasvun odotetaan muuttuvan ihmisten kulutustapoja ja johtavan verkkokaupan kasvuun, mikä puolestaan lisää pakkausratkaisujen kysyntää maailmanlaajuisesti. Pakkausmateriaalin korkeampi kysyntä puolestaan lisää sellu- ja paperikemikaalien kysyntää, mikä on Kemiran keskeinen osaamisalue.

Lisääntynyt ympäristötietoisuus
Ihmisten lisääntyneen ympäristötietoisuuden, mukaan lukien luonnonvarojen tehokkaampi käyttö ja kierrätettävien tuotteiden kasvava kysyntä, odotetaan olevan Kemiran loppumarkkinoiden kysyntää lisäävä tekijä. Kemira tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja, mitkä parantavat asiakkaiden resurssitehokkuutta.

Vaihtoehtojen etsiminen muovisille pakkausmateriaaleille odotetaan lisäävän kuitupohjaisten pakkausmateriaalien kysyntää, mikä puolestaan lisää sellu- ja paperikemikaalien kysyntää.

Globaalit megatrendit suosivat suurelta osin Kemiraa – kestävästä kehityksestä tulee avaintekijä pitkällä aikavälillä

Millä liiketoiminta-alueilla Kemira toimii?

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Meillä on kaksi segmenttiä: Pulp & Paper and Industry & Water.

Pulp & Paper: Tuotteet ja sovellukset
-valkaisukemikaalit: sellumassan puhdistamiseen ja valkaisuun
-liimaus- ja lujuuskemikaalit parantavat pakkauskartongin ja paperin kestävyyttä sekä vedenkestävyyttä
-erilaiset prosessi- ja funktionaaliset kemikaalit parantavat paperi- ja sellutehtaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta

Liikevaihto asiakastyypeittäin sekä tuotekategorioittain

Industry & Water: Tuotteet ja sovellukset
– saostuskemikaalit ja polymeerit kunnallisen sekä teollisen asiakkaiden jäteveden- sekä raakavedenkäsittelyyn
-Oil & Gas: liuskeöljy- sekä -kaasuliiketoiminnassa käytettävät kitkanvähentäjät
-Oil & Gas: polymeerien ansiosta olemassa olevista öljykentistä saadaan parempi tuotto (Chemical Enhanced Oil Recovery = kemiallisesti tehostettu öljyn talteenotto)
-Oil & Gas: sovellukset öljyhiekkojen jätevedenkäsittelyyn

Liikevaihto sovelluksittain ja tuotekategorioittain

Missä Kemira toimii ja mitkä ovat liikevaihdollisesti suurimmat maat?
Yhdysvallat on liikevaihdollisesti suurin maa ja oli 24 % vuoden 2020 kokonaisliikevaihdosta. Suomi oli toiseksi suurin noin 15 % osuudella kokonaisliikevaihdosta.

 

Onko Kemiran liiketoiminta syklistä ja onko siinä kausivaihtelua?

Kemiralla on yleisesti ottaen hyvin kestävä ja vakaa liiketoimintamalli, mihin talouden syklien vaikutukset ovat tyypillisesti rajallisia. Kemiran tuotteet ovat pääsiassa kemikaaleja, joita käytetään asiakkaiden teollisissa prosesseissa, kuten jäteveden käsittelyssä tai sellu- ja paperitehtailla. Kemiran liuskeöljyliiketoiminta seuraa öljymarkkinoiden ja öljynhinnan syklejä ja on Kemiran liiketoiminnoista vaihteluille alttein.

Kemiran liikevaihto painottuu tyypillisesti vuoden toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle johtuen Kemiran Oil & Gas -liiketoiminnasta, jonka liikevaihto on tyypillisesti Q2 ja Q3-painotteista. Tämä johtuu pohjoisen pallonpuoliskon kesästä, jolloin öljyaktiviteetti on korkeimmillaan.

Liikevaihdon kausiluonteinen vaihtelu

Ketkä ovat Kemiran kilpailijoita?

Kemiran kilpailijat vaihtelevat segmenteittäin ja alueittain.

Pulp & Paper:                      Solenis (paperi), Nouryon (sellu), Ecolab (paperi), Kurita (paperi)
Industry & Water: Feralco, Kronos, Chemtrade, USalco (saostuskemikaalit)
SNF, Solenis (polymeerit)
Solvay (Oil & Gas)

 

Kemiran osake

Ketkä ovat Kemiran pääosakkeenomistajat?

Kemiran kaksi suurinta osakkeenomistajaa ovat Oras Invest ja Solidium. Voit tarkistaa osakkeenomistajat kuukausittain päivittyvästä osakkeenomistajalistasta.

Mikä on Kemiran osinkopolitiikka?

Kemira päivitti osinkopolitiikkansa 2020. Kemiran osinkopolitiikan tavoitteena on maksaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.

Mikä on Kemiran johdon osakkeenomistus?

Katso päivitetty lista johdon osakkeenomistuksista.

Milloin osinko maksetaan?

Osingonmaksun ajankohdat vaihtelevat vuosittain. Vuosille 2020 ja 2021 hallitus on ehdottanut osinkoa maksettavaksi kahdessa erässä: keväällä ja syksyllä. Lue lisää Kemiran osinkohistoriasta.

Milloin Tikkurila irtautui Kemirasta ja mistä löydän Tikkurilan listautumishinnan?

Tikkurila listautui pörssiin vuonna 2010. Lue lisää 11.3.2010 julkaistusta pörssitiedotteesta. Tikkurilan osakkeen verotusarvo ja hankintahinta on 15,80 euroa (ensimmäisen kaupankäyntipäivän eli 26.3.2010 painotettu keskikurssi).

Taloustieto

Mitkä ovat Kemiran taloudelliset tavoitteet?

Kemiralla on kolme taloudellista tavoitetta:

  • Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu
  • Operatiivinen käyttökateprosentti 15-18 %
  • Velkaantuneisuusaste alle 75 %

Lue lisää Kemiran taloudellisista tavoitteista.

Miten valuuttakurssivaihtelut vaikuttavat Kemiraan?

Suurin valuuttakurssivaikutus Kemiralle syntyy translaatiovaikutuksesta. Transaktioriski on rajallinen, koska liikevaihto ja kulut ovat pääsääntöisesti samassa valuutassa paikallisen tuotannon johdosta. Transaktioriski on pääosin suojattu.

Mallinnusta varten; 10 % muutoksella tärkeimmissä ulkomaisissa valuutoissa odotetaan olevan vuositasolla noin 15 milj. euron vaikutus operatiiviseen käyttökatteeseen.

Kemira raportoi euroissa, joka vastasi 44 %:n osuutta liikevaihdosta tammi-kesäkuussa 2021. Alla liikevaihdon jakauma sekä kulujakauma.

Onko Kemira alttiina raaka -aineiden vaihteluille?

Kemira on liiketoimintansa luonteesta johtuen merkittävä useiden raaka-aineiden ostaja. Vuosittaiset raaka-aineostot ovat noin 1 mrd euroa, mikä jakautuu öljy- ja kaasujohdannaisiin ja ei-öljyjohdannaisiin raaka-aineisiin.

Katso alla yksityiskohtaisempi kaavio raaka-aineiden kulujakaumasta.

Suurin osa Kemiran asiakassopimuksista on kiinteästi hinnoiteltuja ja noin 30 % sopimuksista on kaavaan pohjautuvaa hinnoittelua (esim. sähkönhintaan sidottua). Pulp & Paper -segmentissä noin 95 % sopimuksista on yksivuotisia tai pidempiä. Industry & Water -segmentissä luku on noin 70 %.

Kuinka suuri osuus Kemiran liikevaihdosta menee tuotekehitykseen?

Tutkimus- ja tuotekehityskulut ovat olleet yleensä noin 30 milj. euron vuositasolla eli noin 1,2 % liikevaihdosta.

 

Vastuullisuus Kemiralla

Mitkä ovat Kemiran vastuullisuustavoitteet?

Kemira on identifioinut viisi pääpainopistealuetta: turvallisuus, työntekijät, vesi, kiertotalous ja ilmasto.

VASTUULLISUUSTEEMAT TAVOITE
TURVALLISUUS TRIF* 1,5 vuoteen 2025 mennessä ja
1,1 vuoteen 2030 mennessä*TRIF = total recordable injury frequency per million hours, Työtapaturmien kokonaismäärä miljoonaa työtuntia kohti, Kemira + alihankkijat
IHMISET Tavoite olla teollisuuden alalla TOP 10 %:ssa kulttuurisen monimuotoisuuden ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä v. 2025 mennessä
KIERTOTALOUS Jäteintensiteetin vähentäminen 15 %:lla vuoteen 2030 mennessä.

Biopohjaisten tuotteiden liikevaihto >500 milj. euroa v. 2030 mennessä

VESI Makean veden käyttöintensiteetin jatkuva parantaminen
ILMASTO Scope 1&2 päästöjen vähentäminen
-30 %:lla vuoteen 2030 mennessä

Mitkä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Sustainability Development Goals, SDG) ovat tärkeimmät Kemiralle?

Kemira on valinnut seuraavat kestävän kehityksen tavoitteista tärkeimmiksi, joihin Kemira voi vaikuttaa eniten:
SDG6 Puhdas vesi ja sanitaatio
SDG8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
SDG12 Vastuullista kuluttamista
SDG13 Ilmastotekoja

Miten vastuullisuustrendi lisää Kemiran tuotteiden kysyntää?

Kemiran asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia toimintojensa ympäristövaikutuksista. Erityisesti kuluttajilta tulevan paineen vuoksi biohajoavien sekä kierrätettävien tuotteiden kysyntä kasvaa. Lisäksi teollisten prosessien ympäristövaikutusta pienentävien tuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan.

Yli 50 % Kemiran liikevaihdosta tulee tuotteista, jotka parantavat asiakkaan resurssitehokkuutta. Yksi Kemiran tavoitteista on kasvattaa biopohjaisista tuotteista tulevaa liikevaihtoa ja tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto biopohjaisista tuotteista vuoteen 2030 mennessä (2019 noin 100 miljoonaa euroa).

Kemira on maailman johtava yhtiö, joka valmistaa kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Teemme asiakkaiden prosesseista ja tuotteista kestävämpiä.

Tähtäämme pitkäaikaiseen kasvuun.

Edistämme edelleen kannattavuutta ja toiminnan tehokkuutta.

Miten Kemira varmistaa vastuullisuuden toimitusketjussaan?

Kemiralla on tuhansia toimittajia ja Kemiran sourcing-toiminto on vastuussa strategisten toimittajien hallinnoinnista. Kemiran toimittajat luokitellaan neljään kategoriaan: strategiset, kriittiset, volyymi- sekä perustoimittajat. Kemira tekee toimittajistaan suoriutumisarvioita ja kaikkien toimittajien odotetaan noudattavan toimittajien liiketapaperiaatteita.

Tarkempi kuvaus löytyy Kemiran englanninkielisestä vuoden 2020 vastuullisuusraportista.

Toimittaja ja toimittajariski sekä vaatimustenmukaisuuden hallinta

Kemiran vastuullisuudesta raportoidaan maailmanlaajuisen raportointistandardin; Global Reporting Initiativen (GRI) mukaisesti. GRI-raportin sisältämä tieto on ulkoisesti varmennettu riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. Osavuoskatsauksissaan Kemira raportoi vastuullisuustavoitteidensa etenemisestä. Kemira osallistuu aktiivisesti erilaisiin vastuullisuuteen liittyviin tutkimuksiin, kuten CDP, MSCI,  Sustainalytics ja EcoVadis.