Pörssitiedote

Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018: Hyvä liikevaihdon kasvu ja vakaa tulos vuonna 2018

Kemira Oyj
Tilinpäätöstiedote
8.2.2019 klo 8.30

Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018: Hyvä liikevaihdon kasvu ja vakaa tulos vuonna 2018 

Tämä on tiivistelmä Kemiran tilinpäätöstiedotteesta 2018. Täydellinen tilinpäätöstiedote 2018 taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.kemira.fi/sijoittajat.

Viimeinen neljännes

– Liikevaihto kasvoi 4 % 661,8 miljoonaan euroon (636,5) myyntihintojen korotusten jatkuessa kaikissa tuoteryhmissä globaalisti. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien nousi 3 % korkeampien myyntihintojen ansiosta.
– Operatiivinen käyttökate nousi 5 % ja oli 84,5 miljoonaa euroa (80,7) pääasiassa myyntihintojen kasvun kumotessa edelleen kasvavien muuttuvien kustannusten vaikutuksen. Operatiivinen käyttökateprosentti nousi 12,8 %:iin (12,7 %). Käyttökate kasvoi 4 % ja oli 81,3 miljoonaa euroa (78,4). Ero operatiiviseen käyttökatteeseen selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.
– Osakekohtainen tulos nousi 5 % 0,17 euroon (0,16) korkeamman operatiivisen käyttökatteen ansiosta.

Vuosi 2018

– Liikevaihto nousi 4 % 2 592,8 miljoonaan euroon (2 486,0) pääasiassa korkeampien myyntihintojen ansiosta. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien kasvoi 7 % kaikkien liiketoimintojen kasvun ansiosta.
– Operatiivinen käyttökate nousi 4 % ja oli 323,1 miljoonaa euroa (311,3), kun myyntihintojen kasvu enemmän kuin kumosi korkeampien muuttuvien kustannusten vaikutuksen. Operatiivinen käyttökateprosentti oli 12,5 % (12,5 %). Käyttökate kasvoi 11 % ja oli 314,8 miljoonaa euroa (282,4). Ero operatiiviseen käyttökatteeseen selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.
– Osakekohtainen tulos nousi 13 % 0,58 euroon (0,52) pääasiassa korkeamman operatiivisen käyttökatteen ja alhaisempien vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien seurauksena. 

Osinkoehdotus vuodelle 2018

Hallitus ehdottaa vuoden 2019 yhtiökokoukselle 0,53 euron osinkoa (0,53) osakkeelta eli yhteensä 81 miljoonaa euroa (81).

Vuoden 2019 näkymät

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen (2018: 323,1 miljoonaa euroa) kasvavan edellisvuoden tasosta vertailukelpoisesti IFRS 16 -raportointistandardin käyttöönoton vaikutus pois lukien.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal: 

“Liikevaihdon ja tuloksen kasvu jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Olemme oikealla tiellä, mistä osoituksena 3 %:n orgaaninen kasvu ja operatiivisen käyttökatteen 5 %:n kasvu.

Vuonna 2018 liikevaihdon kasvu jatkui korkeampien myyntihintojen ansiosta. Kasvua tukivat suotuisat markkinatrendit kaikilla liiketoiminta-alueilla. Konsernin orgaaninen kasvu oli 7 % vuonna 2018. Asiakastyytyväisyys ja työntekijöiden sitoutuminen ovat parantuneet, ja toimintoihin on tehty järjestelmällisesti parannuksia markkinoiden muutoksiin sopeutumiseksi. Operatiivinen käyttökateprosentti oli edellisvuoden tasolla 12,5 %:ssa vuoden toisen vuosipuoliskon ollessa selvästi ensimmäistä parempi.

Pulp & Paper -segmentissä orgaaninen kasvu oli 6 % vuonna 2018, mikä johtui pääosin korkeammista myyntihinnoista. Liiketoimintaamme tukevat positiiviset markkinatrendit – kuten verkkokauppa ja kasvava keskiluokka APAC-alueella – jotka lisäävät erilaisten pakkaus- ja paperimateriaalien tarvetta. Kuitenkin Pulp & Paperin operatiivinen käyttökatemarginaali laski vuonna 2018. Erityisesti paperikemikaaleissa, kuten prosessikemikaaleissa ja funktionaalisissa kemikaaleissa, olemme toistaiseksi onnistuneet vain osittain siirtämään raaka-ainehintojen korotuksia myyntihintoihin.

Industry & Water -segmentin orgaaninen kasvu oli vahvaa, 9 % vuonna 2018. Pohjois-Amerikan öljy- ja kaasuliiketoiminnassa meidän kemikaalien myynti kasvoi yli 40 %, mikä oli yksi tärkeimmistä seikoista, jotka nostivat segmentin kannattavuuden 11,3 %:sta 12,3 %:iin. Arvioimme öljy- ja kaasuliiketoiminnan liikevaihdon kasvun normalisoituvan vuonna 2019, sillä markkinoiden kasvu hidastuu ja kapasiteetin käyttöasteet ovat korkealla tasolla. Uskomme, että polymeerien kysyntä tulee pitkällä aikavälillä kasvamaan Pohjois-Amerikassa ja olemme päättäneet laajentaa polymeerikapasiteettiamme Yhdysvalloissa 60 miljoonan euron investoinnilla. Pitkällä aikavälillä myös vedenkäsittelyn markkinatrendit näyttävät positiivisilta, sillä EU on tällä hetkellä tarkistamassa useita vedenkäsittelydirektiivejä. Odotamme, että lainsäädäntöä tiukennetaan, mikä nostaa vedenkäsittelykemikaalien kysyntää.

Haluan kiittää kaikkia asiakkaita, työntekijöitä, toimittajia, osakkeenomistajia ja muita sidosryhmiä vuodesta 2018. Huolimatta globaalin talouden epävarmuudesta katsomme vuoteen 2019 optimistisesti.”

IFRS 16 -raportointistandardin käyttöönotto

Kemira otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1.1.2019. Tuloslaskelmassa nykyiset vuokrakulut korvataan IFRS 16 -standardin mukaan käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla ja vuokrasopimusvelkaan liittyvillä korkokuluilla, mistä johtuen IFRS 16 -standardin vaikutus tilikauden tulokseen on vähäinen. Tällä hetkellä Kemira arvioi, että IFRS 16 -standardin käyttöönoton odotetaan kasvattavan taseen loppusummaa noin 5 %, käyttökateprosenttia noin prosenttiyksiköllä ja velkaantuneisuusastetta noin 10 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2019 IFRS 16 -standardin käyttöönotolla arvioidaan olevan noin 30 miljoonan euron positiivinen vaikutus operatiiviseen käyttökatteeseen. Katso lisätiedot tilinpäätöstiedotteen sivulta 40.

AVAINLUVUT

Milj. euroa 10-12/2018


10-12/2017
1-12/2018


1-12/2017
Liikevaihto 661,8 636,5 2 592,8 2 486,0
Operatiivinen käyttökate 84,5 80,7 323,1 311,3
Operatiivinen käyttökate, % 12,8 12,7 12,5 12,5
Käyttökate 81,3 78,4 314,8 282,4
Käyttökate, % 12,3 12,3 12,1 11,4
Operatiivinen liikevoitto 44,8 44,0 173,8 170,3
Operatiivinen liikevoitto, % 6,8 6,9 6,7 6,9
Liikevoitto 41,1 41,8 148,2 141,4
Liikevoitto, % 6,2 6,6 5,7 5,7
Rahoituskulut, netto -5,8 -7,1 -25,0 -28,9
Voitto ennen veroja 35,4 34,6 123,3 112,6
Tilikauden voitto 26,5 25,8 95,2 85,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,17 0,16 0,58 0,52
         
Sidottu pääoma* 1 781,4 1 763,2 1 781,4 1 763,2
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, % 9,8 9,7 9,8 9,7
Sidotun pääoman tuotto*, % 8,3 8,0 8,3 8,0
Liiketoiminnan rahavirta 88,2 71,4 210,2 205,1
Investoinnit ilman yritysostoja 53,2 64,2 150,4 190,1
Investoinnit 97,6 64,2 193,7 190,1
Rahavirta investointien jälkeen -3,3 3,7 29,0 13,0
Omavaraisuus, % kauden lopussa 44 44 44 44
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,80 7,61 7,80 7,61
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 62 59 62 59
         
Henkilöstö kauden lopussa 4 915 4 732 4 915 4 732


 *12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu liikevoittoon). 
Kemira esittää raportoinnissa tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), jotka eivät ole IFRS-standardien mukaan määriteltyjä tunnuslukuja. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten orgaaninen kasvu**, käyttökate, operatiivinen käyttökate, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen kriteerejä.

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

**Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien.

OSINKO JA OSINKOPOLITIIKKA

Kemira Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 835 333 094 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli 132 458 292 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 21.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,53 euron osakekohtainen osinko eli yhteensä 81 miljoonaa euroa.

Kemiran osinkopolitiikan mukaisesti tavoitteena on jakaa vakaata ja kilpailukykyistä osinkoa.

KESKIPITKÄN JA PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET (PÄIVITETTY IFRS 16 -RAPORTOINTISTANDARDIN KÄYTTÖÖNOTON MYÖTÄ)

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 15-17 %. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %. (Ennen IFRS 16 -raportointistandardin käyttöönottoa taloudelliset tavoitteet olivat: Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 14-16 %. Velkaantumisastetavoitteena on alle 60 %.)

Helsingissä 7.2.2019

Kemira Oyj
Hallitus


SIJOITTAJAKALENTERI 2019

Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2019                                          26.4.2019
Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2019                                            19.7.2019
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2019                                             24.10.2019

Varsinainen yhtiökokous pidetään 21.3.2019 Marina Congress Centerissä Helsingissä.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille

Tulosjulkistustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään perjantaina 8.2.2019 klo 10.30 Hotel Kämpissä, Kluuvikatu 2, 2. krs, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Tilaisuus on englanninkielinen ja sen voi katsoa webcastina yhtiön internetsivuilla osoitteessa: www.kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla internetsivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteessa: www.kemira.com/fi/sijoittajat.

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 81710310. Konferenssitunnus: 23886213#.

Lisätietoja 

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  040 552 8907

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Kemira tilinpäätöstiedote 2018

Jaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.