10.02.2023 - Pörssitiedote

Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022: Ennätyksellinen vuosi ja erityisen vahva viimeinen neljännes

Kemira Oyj, Tilinpäätöstiedote, 10.2.2023 klo 8.30

Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022: Ennätyksellinen vuosi ja erityisen vahva viimeinen neljännes

Tämä on tiivistelmä Kemiran tilinpäätöstiedotteesta 2022. Täydellinen raportti taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa kemira.com/sijoittajat.

Viimeinen neljännes:
•  Liikevaihto kasvoi 35 %  968,2 miljoonaan euroon (718,2). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 30 % korkeampien myyntihintojen myötä, erityisesti energiaintensiivisissä sellu- ja valkaisukemikaaleissa, etenkin lipeässä.

•    Operatiivinen käyttökate kasvoi 81 % ennätykselliseen 177,0 miljoonaan euroon (97,8) ja parani molemmissa segmenteissä korkeampien myyntihintojen ansiosta. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 18,3 %:iin (13,6 %) ja se parani molemmissa segmenteissä. Käyttökate kasvoi 166 % 184,8 miljoonaan euroon (69,5). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka johtuivat pääasiassa tuotantoyksikön myynnistä asiakkaalle.

•    Operatiivinen liikevoitto kasvoi 163 % ja oli 123,4 miljoonaa euroa (47,0). Liikevoitto kasvoi 652 % ja oli 131,8 miljoonaa euroa (17,5).

•    Liiketoiminnan rahavirta oli 254,9 miljoonaa euroa (80,8).

•    Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 955 % ja oli 0,57 euroa (0,05) käyttökatteen kasvun ansiosta.
Tammi-joulukuu:

•  Liikevaihto kasvoi 33 % ennätykselliseen 3 569,6 miljoonaan euroon (2 674,4). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi  27 % korkeampien myyntihintojen johdosta, erityisesti energiaintensiivisissä sellu- ja valkaisukemikaaleissa, mukaan lukien lipeä.

•  Operatiivinen käyttökate kasvoi 34 % ennätykselliseen 571,6 miljoonaan euroon (425,5) ja parani molemmissa segmenteissä. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 16,0 %:iin (15,9 %) johtuen toimenpiteistä voimakkaan inflaation vaikutusten lieventämiseksi. Käyttökate kasvoi 50 % ja oli 558,8 miljoonaa euroa (373,2). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka johtuivat pääasiassa odotetusta tappiosta liittyen väriaineliiketoiminnan valtaosan myyntiin, Kemiran poistumisesta Venäjän markkinoilta ja tuotantoyksikön myynnistä asiakkaalle.

•    Operatiivinen liikevoitto kasvoi 60 % 361,6 miljoonaan euroon (225,4). Liikevoitto kasvoi 104 % ja oli 347,6 miljoonaa euroa (170,1).

•    Liiketoiminnan rahavirta oli 400,3 miljoonaa euroa (220,2).

•    Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 114 % 1,50 euroon (0,70).

Osinkoehdotus vuodelle 2022

Hallitus ehdottaa vuoden 2023 yhtiökokoukselle 0,62 euron osinkoa (0,58) osakkeelta eli yhteensä 95 miljoonaa euroa (89). Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä.

Näkymät vuodelle 2023

Liikevaihto
Kemiran liikevaihdon odotetaan olevan 3 200 ja 3 700 miljoonan euron välillä vuonna 2023 (2022: 3 569,6 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate
Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan 500 ja 600 miljoonan euron välillä vuonna 2023 (2022: 571,6 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset

Odotamme Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän olevan vastustuskykyistä maailman makrotaloudelliseen ympäristöön, energian hintoihin ja Ukrainan sodan kehittymiseen liittyville huolille. Kaiken kaikkiaan Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän (myyntimäärissä mitattuna) odotetaan laskevan jonkin verran. Öljy- ja kaasumarkkinan kysynnän odotetaan kasvavan. Muuttuvien kustannusten odotetaan laskevan, mutta tilanne vaihtelee raaka-aineittain. Sähkönhinnan odotetaan pysyvän pitkän ajan keskiarvon yläpuolella Euroopassa, mutta hintatasoon liittyy epävarmuutta. Lipeän markkinahintojen odotetaan laskevan vuoden 2023 aikana nykyiseltä erittäin korkealta tasolta. Näkymät olettavat, että Kemiran tuotantotoiminnassa, toimitusketjussa tai Kemiran välillisesti omistamilla energian tuotantolaitoksilla Suomessa ei ole merkittäviä häiriöitä. Valuuttakurssien odotetaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:

”Vuosi 2022 oli Kemiralle ennätyksellinen. Liikevaihto nousi tähänastiseen ennätykseen, lähes 3,6 miljardiin euroon. Kasvua tuki myyntihintojen nousu, erityisesti energiaintensiivissä sellu- ja valkaisukemikaaleissa, varsinkin lipeässä. Myös operatiivinen käyttökate oli ennätyksellinen vuonna 2022: 572 miljoonaa euroa. Teimme neljännellä vuosineljänneksellä erityisen vahvan tuloksen ja operatiivinen käyttökate kasvoi molemmissa segmenteissä. Vuoden aikana tiimimme on tehnyt kovasti töitä lieventääkseen ennennäkemättömien inflaatiopaineiden vaikutuksia. Operatiivinen käyttökateprosentti paranikin ja oli 16,0 %, mikä on taloudellisen tavoitteemme 15–18 %:n mukainen. Osinkopolitiikkamme mukaisesti hallitus ehdottaa osingon korottamista 0,62 euroon. Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä huhti- ja marraskuussa.

Pulp & Paper -segmentillä oli erinomainen vuosi. Markkinakysyntä oli vakaata vuoden alkupuoliskolla, mutta alkoi hidastua myyntimäärissä mitattuna vuoden kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 30 % ja oli yli 2 miljardia euroa. Vahvan kasvun taustalla oli myyntihintojen nousu erityisesti energiaintensiivissä sellu- ja valkaisukemikaaleissa, joiden hinnat nousivat erityisesti vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Operatiivinen käyttökateprosentti parani 17,2 %:iin myyntihintojen nousun myötä.

Myös Industry & Water -segmentillä oli vahva vuosi. Kysyntä vedenkäsittelyliiketoiminnassa pysyi hyvänä, ja öljy- ja kaasumarkkina kasvoi voimakkaasti öljyn hinnannousun seurauksena. Segmentin liikevaihto kasvoi 38 % ja oli 1,5 miljardia euroa. Kasvua tukivat sekä Oil & Gas -liiketoiminta että vedenkäsittely. Operatiivinen käyttökateprosentti laski 14,5 %:iin vuonna 2022 vahvojen inflaatiopaineiden seurauksena. Operatiivinen käyttökateprosentti parani kuitenkin vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Kemira on nyt kaikin puolin vahvempi yhtiö. Taseemme on vahva, ja nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen laski 1,3:een vuoden 2022 lopussa. Kestävä kannattava kasvu on edelleen strategiamme ytimessä ja vahvan asemamme ansiosta voimme etsiä kasvumahdollisuuksia sekä orgaanisesti että yrityskauppojen avulla. Vuonna 2023 Uruguayn kapasiteetin laajennus saadaan päätökseen. Jatkamme myös biopohjaisen strategiamme edistämistä saavuttaaksemme tavoitteemme 500 miljoonan euron biopohjaisesta liikevaihdosta vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2023 odotamme markkinakysynnän laskevan jonkin verran makrotalouden epävarmuuden seurauksena. Muuttuvien kustannusten odotetaan toisaalta laskevan. Aloitamme vuoden 2023 hyvissä asemissa sen ansiosta, että molemmat segmenttimme ovat hyvässä kunnossa ja koska sähkön omavaraisuusasteemme Suomessa on korkea. Vuonna 2023 odotamme liikevaihdon olevan 3 200–3 700 miljoonaa euroa ja operatiivisen käyttökatteen 500–600 miljoonaa euroa.

Olen erittäin tyytyväinen suoritukseemme vuonna 2022: vahvaan taloudelliseen tulokseen, työntekijöiden vahvempaan sitoutumiseen ja parempaan asiakastyytyväisyyteen. Kiitän kaikkia sidosryhmiämme siitä, että he olivat mukana tekemässä vuodesta 2022 Kemiran tähän mennessä menestyksekkäintä vuotta.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021
Liikevaihto  968,2  718,2  3 569,6  2 674,4
Operatiivinen käyttökate  177,0  97,8  571,6  425,5
Operatiivinen käyttökate, %  18,3  13,6  16,0  15,9
Käyttökate  184,8  69,5  558,8  373,2
Käyttökate, %  19,1  9,7  15,7  14,0
Operatiivinen liikevoitto  123,4  47,0  361,6  225,4
Operatiivinen liikevoitto, %  12,7  6,5  10,1  8,4
Liikevoitto  131,8  17,5  347,6  170,1
Liikevoitto, %  13,6  2,4  9,7  6,4
Tilikauden voitto  90,3  9,8  239,7  115,2
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa  0,57  0,05  1,50  0,70
Sidottu pääoma*  2 238,0  1 995,0  2 238,0  1 995,0
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, %  16,2  11,3  16,2  11,3
Sidotun pääoman tuotto*, %  15,5  8,5  15,5  8,5
Liiketoiminnan rahavirta  254,9  80,8  400,3  220,2
Investoinnit ilman yritysostoja  89,8  74,5  197,9  168,8
Investoinnit  89,8  74,5  197,9  169,8
Rahavirta investointien jälkeen  180,0  13,1  222,3  57,3
Omavaraisuus, % kauden lopussa  46  43  46  43
Osakekohtainen oma pääoma, euroa  10,89  8,68  10,89  8,68
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa  46  63  46  63

*12 kuukauden liukuva keskiarvo
Ellei toisin mainita, esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon.

Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole määritelty IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien (=orgaaninen kasvu), käyttökate, operatiivinen käyttökate, operatiivinen liikevoitto, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki raportin luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja 15-18 % operatiivinen käyttökateprosentti. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %.

TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2023 

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023              25.04.2023

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023   18.07.2023

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023   24.10.2023

Vuosikertomus 2022 julkaistaan 17.2.2023.

Yhtiökokous pidetään keskiviikkona 22.3.2023

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE 

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään perjantaina 10.2.2023 klo 10.30. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Lähetys on englanninkielinen, ja sitä voi seurata yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla verkkosivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: kemira.com/sijoittajat.

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa. Rekisteröidy alla olevan linkin kautta osallistuaksesi telekonferenssiin. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin.
https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1008732

Mikäli haluat esittää kysymyksiä, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi jonoon.   

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Mikko Pohjala
Puh.  040 838 0709
mikko.pohjala@kemira.com

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2022 Kemiran liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi